TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Warto zobaczyć   TMZM Mielec Rezerwaty przyrody  TMZM Mielec Bagna Przecławskie  TMZM Mielec Rezerwat Buczyna  TMZM Mielec Rezerwat Pateraki
skrypty php, skrypty JS, shout

Bagna Przecławskie


Jest to rezerwat torfowiskowy o powierzchni 25,58 ha, z czego  23,16 ha stanowią lasy, a pozostałe 2,40 ha to powierzchnia nieleśna, która obejmuje m. in. torfowisko wysokie (1,59 ha) i mszary. Ochroną ścisłą objęto 9,00 ha (torfowiska i ich najbliższe otoczenie), ochroną częściową natomiast pozostałą część stanowiącą 16,56 ha.

Rezerwat ten położony jest na 21°28’ długości wschodniej i na 50°12’ szerokości geograficznej północnej, na wysokości 210 m n.p.m. Objęty ochroną oddział leśny 115 leży w Leśnictwie Przecław, Obrębu Przecław i w Nadleśnictwie Tuszyma. Dojechać do rezerwatu można z Przecławia, drogą w kierunku Radomyśla – przystanek PKS Podlesie (ok. 2km od Przecławia). Łączna powierzchnia rezerwatu 25,56 ha, w tym 23,16 ha przypada na lasy, a pozostałe 2,40 ha to powierzchnia nieleśna, w tym 1,59 ha to torfowiska wysokie i mszary, będące głównym celem ochrony. Do ochrony ścisłej zakwalifikowano tereny torfowisk i ich otoczenie o łącznej powierzchni 9,0 ha, a pozostała część o powierzchni 16,56 ha jest pod ochroną częściową.

Rośnie tu ponad 200 gatunków roślin naczyniowych związanych z torfowiskami wysokimi i przejściowymi oraz borami sosnowymi. Rosną tu m.in.: modrzewica zwyczajna, żurawina błotna, wełnianka pochwowata, wełnianka szerokolistna, wełnianka wąskolistna, turzyca bagienna, przygiełka biała, bagnica torfowa, rosiczka okrągłolistna, rosiczka długolistna i pośrednia, bagno zwyczajne, widłak goździsty i spłaszczony, pomocnik baldaszkowy, gruszyczka zielonawa, brzoza czarna, kruszyna pospolita i wiele innych gatunków. Na terenie rezerwatu mamy następujące siedliska lasu: bór mieszany wilgotny, bór mieszany świeży, bór bagienny oraz ols jesionowy. W drzewostanie dominuje sosna z domieszką dębu szypułkowego i brzozy, oraz buka i dębu czerwonego.

Fauna rezerwatu jest dość bogata, spośród płazów spotyka się: traszkę grzebieniastą i zwyczajną, kumaka nizinnego, grzebiuszkę ziemną, ropuchę szarą i zieloną, rzekotkę drzewną, żabę jeziorkową, żabę wodną i moczarową. Gady rezerwatu reprezentowane są m.in. przez: jaszczurkę zwinkę i żyworodną, padalca zwyczajnego i żmiję zygzakowatą. Spośród ptaków spotyka się: sójkę, czyżyka, ziębę, skowronka borowego, świergotka drzewnego, sikorkę bogatkę, sikorkę sosnówkę, sikorę czubatkę, kukułkę, dzięcioła średniego i czarnego, myszołowa zwyczajnego, cietrzewia, bociana czarnego, słonkę, brodźca samotnego, kaczkę krzyżówkę. Z ssaków występują tu: nietoperze (mroczek późny i borowiec wielki), ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, wiewiórka, rzęsorek rzeczek, karczownik, orzesznica, nornik bury, mysz zaroślowa; z drapieżnych: wilk, lis, jenot, borsuk, tumak, tchórz zwyczajny, łasica leśna; z parzystokopytnych: dzik, sarna i jeleń europejski.

Rezerwat leży na terenie miejscowości Przecław. Wyróżniono tu wysokotrofowiskowy zespół Sphagnetum magellanici, zajmujący obrzeża zbiornika wodnego oraz tworzący kępy w środkowej części zbiornika: zespół turzycy bagiennej Caricetum limosae; zbiorowisko przejściowe między torfowym borem sosnowym Sphagno-Pinetum a borem bagiennym Vaccinio Ulignosi-Pinetum; zbiorowisko przejściowe miedzy borem bagiennym a mieszanym borem sosnowo-dębowym Pino-Quercetum; zbiorowisko przejściowe między borem świeżym Vaccinio myrtilli - Pinetum" a borem bagiennym i zbiorowisko sosnowo-dębowego boru mieszanego Pino-Quercetum.
Z rzadkich i chronionych gatunków roślin stwierdzono: rosiczkę okrągłolistną i pośrednią Drosera rotundifolia, D.Intermedia, turzycę bagienną Carex limosa.
Wśród przedstawicieli fauny na uwagę zasługuje cyraneczka Anas crecca, a także podawany w planie urządzenia gospodarstwa rezerwatowego brodziec samotny Tringa ochropus, którego występowania nie potwierdzają jednak inne źródła.

W granicach gminy Przecław zaprojektowano  leśny rezerwat przyrody (o statusie rezerwatu częściowego) - Końskie błota. Obiekt ten położony jest w kompleksie leśnym na terenie wsi Rzemień, zajmuje on powierzchnię 34,03 ha. Na szczególną uwagę zasługuje oczko wodne porośnięte zespołem lilii wodnych  Nupharo-Nymphaeetum z grzybieniami białymi Nymphaea alba, otoczone zbiorowiskami szuwarowymi i roślinnością torfowiskową.
Obrzeże mokradła porasta śródlądowy bór wilgotny Molinio-Pinetum. Z roślin rzadkich i chronionych występują tu m. in.; widłak jałowcowy Lycopodum annotinum, bagno zwyczajne Ladum palustre oraz wspomniane już grzybienie białe.


  Copyright © 2006-2007 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII