arrow TMZM   Aktualności    Galeria   KŚT    KML   MGL Słowo   Kontakt

TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

 

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  aktualizacja
TMZM Mielec
TMZM Mielec 01-03-2018
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec Statut
skrypty php, skrypty JS, shout

Załącznik do Uchwały nr 2/2022  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków TMZM z dnia 29.10.2022

S T A T U T
 Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. prof. Władysława Szafera
Tekst jednolity
Mielec 2022

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu zwane dalej Towarzystwem działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (tj. Dz.U. 2017.210 t.j. z późn. zm), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku-o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz. 873, tekst jednolity : Dz.U. z 2016r., poz.1817, a także na podstawie niniejszego statutu.

2. Towarzystwo jest organizacją pozarządową, o statusie organizacji pożytku publicznego, w rozumieniu przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

3. Towarzystwo może używać skrótu nazwy TMZM.

4. Towarzystwo może posługiwać się nazwą tłumaczoną na języki obce.

§ 2

Towarzystwo jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych działającym na rzecz ogółu społeczności, w tym także na rzecz seniorów.

§ 3

1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz jest miasto Mielec.
3. Dla realizacji celów statutowych, Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i zgodnie z prawem miejscowym prowadzić przedstawicielstwa.
4. Towarzystwo może mieć jednostki organizacyjne i prowadzić działalność w innych państwach, jeżeli zezwalają na to przepisy prawne tych państw.
5. Towarzystwo może być członkiem innych stowarzyszeń i organizacji, zarówno krajowych jak i zagranicznych, których cele i zadania są zbliżone do celów i zadań statutowych Towarzystwa.
6. Towarzystwo może dokonywać fuzji z innymi organizacjami pozarządowymi, których cele i zadania są zbliżone do celów i zadań statutowych Towarzystwa na warunkach przewidzianych statutami łączących się organizacji, a także w oparciu o obowiązujące prawo, pod warunkiem zachowania historycznej nazwy „Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. Władysława Szafera w Mielcu”.

§ 4

Towarzystwo posiada osobowość prawną, może zakładać inne podmioty prawa, w tym spółki prawa handlowego, łączyć się w związki stowarzyszeń, przyjmować w poczet swych członków osoby prawne oraz korzystać z ofiarności publicznej i przyjmować dotacje od organów władzy państwowej i innych instytucji.

§ 5

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków,
2. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.
3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.
4. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 6

Towarzystwo może powoływać kluby, sekcje, grupy skupiające członków o podobnych zainteresowaniach, pasjach.

§ 7

1. Towarzystwo może używać sztandaru, ma prawo do używania pieczęci podłużnej z napisem TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI MIELECKIEJ im. Prof. Władysława Szafera w Mielcu opatrzonej adresem, NIP, I REGONEM oraz pieczęci okrągłej z emblematem Towarzystwa,
2. Towarzystwo posiada odznakę organizacyjną. Wzór stanowi załącznik nr 1 do Statutu.
3. Towarzystwo może ustanawiać medale honorowe, odznaki, dyplomy i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Towarzystwa i Ziemi Mieleckiej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§ 8

Celem Towarzystwa jest pielęgnowanie polskości, promocja i upowszechnianie wiedzy o dorobku regionu, zwłaszcza o jego mieszkańcach, zasłużonych dla miasta Mielca i Ziemi Mieleckiej oraz Polski i Świata, w tym popularyzowanie dorobku kultury, tradycji i historycznego dziedzictwa.

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) Odkrywanie, dokumentowanie i popularyzację ciekawych miejsc, zabytków, pomników przyrody i innych obiektów zlokalizowanych na terenie ziemi mieleckiej.
2) Ochronę zabytków kultury, dziedzictwa narodowego oraz pomników przyrody.
3) Działalność szkoleniowo-edukacyjną, promowanie twórców i ich dokonań, doskonalenie warsztatów twórców, organizowanie spotkań z ludźmi kultury i sztuki, seminariów, konferencji, debat, odczytów, konkursów, wystaw w tym także w zakresie kultywowania tradycji lotniczych na tematy dotyczące założeń społeczno-gospodarczego rozwoju ziemi mieleckiej w przyszłości bliższej i dalszej.
4) Działalność wydawniczą, w tym wydawanie ulotek, emisję i rozprowadzanie znaczków, cegiełek, folderów, tworzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej, broszur, książek poświęconych wiedzy o dorobku kulturalnym i gospodarczym Ziemi Mieleckiej oraz organizowanie zbiórek publicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.
5) Prowadzenie portalu internetowego poświęconego Ziemi Mieleckiej i profili w mediach społecznościach.
6) Współpracę z lokalnymi mediami.
7) Utworzenie i prowadzenie dystrybucji pamiątek dotyczących Ziemi Mieleckiej.
8) Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących kultury oraz ochrony środowiska.
9) Podejmowanie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa polegających na jej krzewieniu, poprawie jej infrastruktury oraz promowaniu korzystnych rozwiązań na rzecz turystyki i krajoznawstwa regionu.
10) Współprace z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie działań na rzecz promocji Ziemi Mieleckiej.
11) Pozyskiwanie funduszy w kraju i za granicą dla realizacji celów statutowych.
12) Współpracę i wymianę osobową z organizacjami i osobami fizycznymi działającymi w Polsce i na świecie.
13) Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się upowszechnianiem kultury, oświaty i innych sfer życia społeczno-gospodarczego na terenie objętym zakresem działania Towarzystwa.
14) Składanie wniosków, memoriałów, propozycji, sugestii, itp. Dotyczących tematyki objętej zakresem działalności Towarzystwa.
15) Prowadzenie kroniki obejmującej wydarzenia bieżące w mieście i na terenie ziemi mieleckiej, a także ważniejsze działania Towarzystwa.
16) Inspirowanie środowiska twórczego regionu poprzez organizowanie działalności klubowych i grup twórczych, itp.
17) Współpracę z podmiotami działającymi w sektorze publiczno-prywatnym zarówno w Mielcu, na terenie ziemi mieleckiej, jak też z podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi w zakresie działalności objętej Statutem Towarzystwa.
18) Działania wspomagające rozwój gospodarczy poprzez promowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców.
19) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie określonym w punktach 1-32 a oraz art. 4 ust1 tej ustawy.
20) Działania popularyzujące turystykę kwalifikowaną.

§ 9a

Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną statutową w zakresie :
1) Podejmowanie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa polegających na jej krzewieniu, poprawie jej infrastruktury oraz promowaniu korzystnych rozwiązań na rzecz turystyki i krajoznawstwa regionu.
2) Współpracy i wymiany osobowej z organizacjami i osobami fizycznymi działającymi w Polsce i na świecie.
3) Inspirowania środowiska twórczego regionu poprzez organizowanie działalności klubowych i grup twórczych, itp.
4) Współpracy z podmiotami działającymi w sektorze publiczno-prywatnym zarówno w Mielcu, na terenie ziemi mieleckiej, jak też z podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi w zakresie działalności objętej Statutem Towarzystwa.
5) Działań wspomagających rozwój gospodarczy poprzez promowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców.
6) Działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną.

Całkowity przychód z tytułu działalności określonej w § 9a powyżej przeznacza się wyłącznie na prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Towarzystwa.

§ 11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
a) uznaje statutowe cele Towarzystwa,
b) wyraża gotowość aktywnego działania na rzecz ich realizacji,
c) złoży deklarację przystąpienia,
d) opłaca regularnie uchwalone składki
2. Członkami Towarzystwa mogą być niepełnoletni w wieku od 16 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą oni jednak korzystać z czynnego prawa wyborczego.
3. Członkami Towarzystwa mogą być cudzoziemcy.
4. Od uchwały Zarządu Towarzystwa odmawiającej przyjęcia w poczet członków, przysługuje pisemne odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od daty, otrzymania zawiadomienia o odmowie. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 13

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela lub pełnomocnika na podstawie stosownego pełnomocnictwa.

§ 14

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 15

1. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Towarzystwa.
2. Członek zwyczajny Towarzystwa uzyskujący godność członka honorowego nie traci praw członka zwyczajnego.
3. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania obowiązkowej składki członkowskiej – może jednak opłacać ją dobrowolnie.

§ 16

Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu Towarzystwa.

§ 17

Członek zwyczajny ma prawo:

1) Wybierać być wybieranym do władz Towarzystwa z zastrzeżeniem § 12 ust. 2.
2) Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. Organizowanych przez władze Towarzystwa,
3) Korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa,
4) Noszenia odznaki organizacyjnej,
5) Zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Towarzystwa w sprawach członkowskich. Właściwą władzą do rozpatrzenia odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, która tę decyzję wydała.
6) Wystąpić z Towarzystwa w dowolnym czasie po złożeniu stosownego pisemnego oświadczenia.

§ 18

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1. aktywnego uczestniczenia w pracach Towarzystwa oraz propagowania jego celów i programu,
2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, regularnego opłacania składek obowiązujących w Towarzystwie.

§ 19

1. Członek wspierający, posiada prawa określone w § 18 za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Członek wspierający nie opłaca obowiązkowej składki członkowskiej.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Towarzystwa

§ 20

1. Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną, jego upadłości lub likwidacji
c) skreślenia z listy członków z powodu zalegania, w okresie dłuższym niż 2 lata, z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń,
d) wykluczenia z Towarzystwa na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Towarzystwa,
e) wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
f) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt., c Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. d i e Sąd Koleżeński, zobowiązani są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin złożenia odwołania. Decyzje oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 14 dni, od daty ich doręczenia.

3. Ponowne przyjęcie do Towarzystwa osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust. 1 pkt c następuje na podstawie uchwały Zarządu.

Rozdział IV
WŁADZE, PODEJMOWANIE UCHWAŁ I DECYZJI,
WYBORY WŁADZ

§ 21

Władzami Towarzystwa są:

1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński

§ 22

1. Władze Towarzystwa pochodzą z wyboru.
2. Wybory do władz Towarzystwa odbywają się z zachowaniem następujących zasad:
   a) nieograniczona liczba kandydatów,
   b) pełne równouprawnienie kandydatów

§ 23

1. Czynne prawo wyborcze mają członkowie zwyczajni Towarzystwa, którzy opłacili podstawową składkę członkowską oraz członkowie honorowi.

2. Bierne prawo wyborcze mają członkowie zwyczajni Towarzystwa, którzy opłacili podstawową składkę członkowską oraz członkowie honorowi posiadający prawa członka zwyczajnego, z następującymi zastrzeżeniami:

1) członkami władz Towarzystwa nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

2) członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Towarzystwa w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

3) członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządów Klubów Towarzystwa w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

4) członkami władz Towarzystwa nie mogą być pracownicy Towarzystwa.

§ 24

1. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że uprawnieni do głosowania jednogłośnie postanowią inaczej.

2. Za wybranych do władz uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów i więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

3. W razie braku rozstrzygnięcia wyboru z powodu uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej liczby głosów, więcej jednak niż połowy ważnie oddanych głosów, przeprowadza się głosowanie uzupełniające na tych kandydatów, w którym o wyborze decyduje zwykła większość głosów.

4. Jeżeli liczba osób wybranych na zasadach określonych w ust. 2 jest mniejsza niż liczba osób wybieranych w skład danej władzy, przeprowadza się wybory uzupełniające.

5. W wyborach uzupełniających w kolejnych głosowaniach biorą udział tylko kandydaci zgłoszeni do pierwszego głosowania, z tym że w kolejnych głosowaniach nie bierze udziału kandydat, który w poprzednim głosowaniu otrzymał najmniejszą liczbę głosów.

6. Do władz można wybierać nieobecnego zgłoszonego członka Towarzystwa, o ile dostarczy on pisemną zgodę na kandydowanie do danej władzy, a Walne Zebranie zaakceptuje kandydaturę.

§ 25

Wybory są ważne bez względu na liczbę uprawnionych obecnych na Walnym Zebraniu Członków

§ 26

Zarząd określa w Ordynacji wyborczej Towarzystwa szczegółowe zasady i tryb wyboru władz, a także uchwala terminarz organizowania Walnego Zebrania Członków.

§ 27

1. Kadencja władz Towarzystwa trwa cztery lata.
2. Mandat członka władz Towarzystwa wygasa z upływem kadencji, a w czasie jej trwania na skutek:

a. ustania członkostwa Towarzystwa,
b. rezygnacji z mandatu,
c. prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
d. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
e. zmiany sytuacji życiowej doprowadzającej do kolizji z postanowieniami, o których mowa w §20.

3. Po wygaśnięciu mandatu Prezesa mandaty pozostałych członków Zarządu Towarzystwa wygasają w chwili wyboru nowego Prezesa i Zarządu przez Walne Zebranie Członków.

§ 28

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu władze niezwłocznie uzupełniają swój stan osobowy przez wybór nowych członków. Liczba osób nowo wybranych w skład danej władzy w trakcie kadencji nie może być większa niż połowa liczebności tej władzy określona przez Walne Zebranie Członków.

2. W wypadku konieczności dokonania w trakcie kadencji wyborów uzupełniających powodujących, że liczba osób wybranych w trakcie kadencji w skład władz określonych w § 21 ust. 2, 3 i 4 będzie większa niż połowa liczebności danej władzy określonej przez Walne Zebranie Członków, dokonuje ich Walne Zebranie Członków.

§ 29

Uchwały władz Towarzystwa (Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński) podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przy obliczaniu zwykłej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.

§ 30

1. Uchwały i decyzje władz Towarzystwa, oraz decyzje władz i osób kierujących Klubami, Sekcjami, Grupami Towarzystwa niezgodne z prawem, Statutem Towarzystwa, uchwałami lub decyzjami władz wyższego stopnia, są nieważne.
2. Nieważność uchwał i decyzji Prezesa Towarzystwa i Zarządu Towarzystwa stwierdza Komisja Rewizyjna. Rozstrzygnięcie Komisji Rewizyjnej jest ostateczne.

Rozdział V
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 31

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być
   a) Sprawozdawczo-Wyborcze – zwoływane co 4 lata
   b) Sprawozdawcze – zwoływane raz w roku pomiędzy zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi.
   c) Nadzwyczajne – zwoływane stosownie do potrzeb.

3. Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków:

1) przyjmuje regulamin obrad,
2) przyjmuje strategię rozwoju,
3) uchwala Statut Towarzystwa i dokonuje w nim zmian,
4) rozpatruje sprawozdania:
      a) Zarządu Towarzystwa (sprawozdanie merytoryczne i finansowe),
      b) Komisji Rewizyjnej,
      c) Sądu Koleżeńskiego,

5) Na wniosek Komisji Rewizyjnej podejmuje uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu za okres kadencji
6) wybiera Prezesa Towarzystwa i Zarząd Towarzystwa, składający się z 9 członków,
7) wybiera Komisję Rewizyjną, składającą się z 4 osób,
8) wybiera Sąd Koleżeński, składający się z 3 osób,
9) rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu,
10) nadaje i pozbawia tytułu Członka Honorowego Towarzystwa, na wniosek Zarządu,
11) uchwala wysokość podstawowych składek członkowskich,
12) Podejmuje uchwały o przynależności do innych krajowych i międzynarodowych organizacji,
13) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku
14) uchwala regulaminy pracy władz Towarzystwa,
15) ustala ramowy plany pracy na całą kadencję,
16) podejmuje uchwały w innych sprawach wynikających z działalności Towarzystwa.
17) Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków:

1. przyjmuje regulamin obrad,
2. decyduje o najważniejszych sprawach Towarzystwa,
3. ustala plany pracy na cały rok,
4. rozpatruje sprawozdania:
5. Zarządu Towarzystwa,
6. Komisji Rewizyjnej,
7. Sądu Koleżeńskiego,
8. Na wniosek Komisji Rewizyjnej podejmuje uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu
    za okres pomiędzy zwykłymi Walnymi Zebraniami Członków,
9. Podejmuje uchwały w innych sprawach wynikających z działalności Towarzystwa

18) Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd.
19) Uchwałę Zarządu Towarzystwa o terminie i miejscu Sprawozdawczo-Wyborczego lub Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków oraz ordynację wyborczą ogłasza się najpóźniej 30 dni przed terminem zebrania.
20) Zarząd zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obrad.
21) Zawiadomienie powinno być w formie pisemnej. Dopuszcza się powiadamianie za pomocą poczty elektronicznej na zadeklarowane przez członków Towarzystwa aktywne konta e-mail.

§ 32

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez:
    1) Zarząd,
    2) Komisję Rewizyjną, z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej 30 członków Towarzystwa.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 33

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym
* członkowie władz Towarzystwa,
* członkowie Towarzystwa posiadający czynne prawo wyborcze,
* członkowie honorowi.

b. z głosem doradczym:
* członkowie wspierający,
* zaproszeni goście

2. Walne Zebranie Członków jest ważne jeżeli liczba uczestników nie jest mniejsza od wymaganej liczby członków władz statutowych do obsadzenia.

3. Jeśli Zarząd kończący kadencję nie zwoła Walnego Zebrania Członków 30 dni przed datą zakończenia kadencji i nie wystąpiły istotne przyczyny jego zwołania, Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.

Rozdział VI
ZARZĄD

§ 34

1. Zarząd jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
3. Osobami upoważnionymi w imieniu Towarzystwa do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych są odpowiednio Prezes i Skarbnik działający łącznie, lub Prezes i członek (-owie) Zarządu wskazany (-i) przez Prezesa. W każdym wypadku jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu.
4. Prezes może udzielać pełnomocnictw innym osobom.
5. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa, a w przypadku jego nieobecności dwóch upoważnionych przez Prezesa członków Zarządu.
6. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile sytuacja ekonomiczno-finansowa Towarzystwa na to pozwala. Decyzje o otrzymywaniu wynagrodzenia podejmowane są w drodze uchwały Zarządu, kwalifikowaną większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu. Szczegółowy tryb otrzymywania wynagrodzenia określa Regulamin opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§ 35

1. Zarząd składa się z 9 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

2. W skład Zarządu wchodzą:
a) Prezes wybierany imiennie przez Walne Zebranie Członków,
b) pozostali członkowie Zarządu, w tym:
      wiceprezes
      sekretarz
      skarbnik
      5 członków.

3. Ukonstytuowanie się Zarządu, wybór wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, następuje na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

4. Zasady i tryb działania Zarządu ustala Regulamin opracowany przez Zarząd, a uchwalony przez Walne Zebranie.

5. Zarząd może powoływać doradców, konsultantów i innych ekspertów zarówno jako osoby fizyczne jak też prawne na warunkach wzajemnie ustalonych.

§ 36

1. Do zadań Zarządu należy:

a) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
b) realizacja celów Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) powoływanie i rozwiązywanie Klubów,
d) powoływanie i rozwiązywanie sekcji i grup oraz nadzorowanie ich działalności,
kierowanie bieżącymi sprawami Towarzystwa oraz nadzorowanie ich działalności,
e) określanie szczegółowych kierunków działań i planu pracy,
f) opracowanie rocznego budżetu Towarzystwa zatwierdzanego uchwałą przez Walne Zabranie Członków i przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego z jego realizacji,
g) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
h) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym przyjmowanie i skreślanie członków Towarzystwa, prowadzenie dokumentacji,
i) uchwalanie o czasowym zawieszeniu lub zwolnieniu z opłacania składki członkowskiej poszczególnych członków zwyczajnych,
j) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,
k) delegowanie przedstawicieli Towarzystwa do organizacji krajowych i międzynarodowych, których Towarzystwo jest członkiem,
l) organizowanie i prowadzenie działalności odpłatnej Towarzystwa,
m) organizowanie ubocznej działalności gospodarczej Towarzystwa,
n) wykonywanie innych zadań wynikających ze statutu i ustaleń Walnego Zebrania Członków.

2. W posiedzeniu Zarządu mają prawo uczestniczyć przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, z głosem doradczym.

3. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz inni goście zaproszeni, z głosem doradczym.

4. Posiedzeniami i pracą Zarządu kieruje prezes, a podczas jego nieobecności wiceprezes lub inny wyznaczony przez prezesa członek Zarządu.

Rozdział VII
KOMISJA REWIZYJNA

§ 37

Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 38

1. Komisja Rewizyjna składa się z 4 (czterech) członków.

2. Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie Członków.

3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu, w trakcie Walnego Zebrania Członków, wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 39

1. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej ustala Regulamin opracowany przez Komisję, a uchwalony przez Walne Zebranie,

2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 a) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działa1ności Towarzystwa, z wyjątkiem Sądu Koleżeńskiego,
 b) kontrolowanie działalności finansowej i gospodarczej Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z przepisami prawa,
  c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu, w tym sprawozdania z wykonania budżetu, a następnie podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu,

3. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd, w terminie lub trybie ustalonym w statucie,

4. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu Głównego w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (żądania),

5. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium władzom Towarzystwa.

6. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Towarzystwa złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 40

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Członkowie Komisji mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium, oraz Sądu Koleżeńskiego.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.

§ 41

Komisja Rewizyjna powołuje ze swojego składu osobę, która będzie mogła reprezentować Towarzystwo w podpisywaniu umów pomiędzy Towarzystwem a członkami Zarządu.

Rozdział VIII
SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 42

Sąd Koleżeński jest władzą Towarzystwa wybieraną przez Walne Zebranie Członków.

§ 43

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 (trzech) członków.

2. Sąd Koleżeński na pierwszym posiedzeniu, w trakcie Walnego Zebrania Członków, wybiera ze swego grona przewodniczącego.

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa.

4. Zasady i tryb działania Sądu Koleżeńskiego ustala Regulamin opracowany przez Sąd, a uchwalony przez Walne Zebranie

§ 44

1. Sąd Koleżeński jest władzą Towarzystwa powołaną do:
  a) rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub min. 10 członków Towarzystwa, w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach Towarzystwa,
  b) opracowania regulaminu określającego tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego w Towarzystwie, przyjmowanego przez Walne Zgromadzenie Członków,
  c) orzekania w kwestiach zgodności ze Statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz Towarzystwa,
 d) rozpatrywania spraw związanych z naruszeniem Statutu, postanowień i uchwał władz Towarzystwa oraz nieetycznego postępowania w działalności członkowskiej.

§ 45

1. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

2. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego może skierować sprawę do mediacji bądź przedsięwziąć inne czynności zmierzające do ugodowego załatwienia sporu przez osobę wyznaczoną ze składu Sądu Koleżeńskiego.

3. Członek Towarzystwa nie może być ukarany po upływie roku od dopuszczenia się przez niego naruszenia Statutu lub uchwał władz Towarzystwa.

4. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.

§ 46

1. Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
  a) upomnienia,
  b) nagany,
  c) zawieszenia w prawach członka na okres od 1 miesiąca do 2 lat,
  d) wykluczenia z Towarzystwa.

2. Osoba wykluczona z Towarzystwa nie może ubiegać się ponownie o członkostwo przed upływem 4 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o wykluczeniu.

Rozdział IX
KLUBY I SEKCJE TOWARZYSTWA

§ 47

1. Kluby działające w TMZM:

  a) zostają powołane na wniosek minimum 10 członków Towarzystwa,
  b) tworzą własny Regulamin działania Klubu, zatwierdzany przez Zarząd Towarzystwa,
  c) spośród swoich członków wybierają Prezesa Klubu,
  d) na wniosek Prezesa mogą powołać wiceprezesa, sekretarza i innych członków funkcyjnych,
  e) w porozumieniu z Zarządem Towarzystwa uchwalają własny plan pracy,
  f) podlegają władzom Towarzystwa.

2. Prezes Klubu:
  a) bierze udział w pracach Zarządu i Prezydium Zarządu Towarzystwa z głosem doradczym, jeśli nie jest członkiem Zarządu,
  b) reprezentuje Klub na zewnątrz,
  c) koordynuje pracę Klubu,
  d) odpowiada za działalność Klubu przez Zarządem Towarzystwa,
  e) współuczestniczy w pozyskiwaniu środków na działalność Klubu.

3. Władze Klubu:
  a) wybierane są co cztery lata,
  b) wybory odbywają się najpóźniej miesiąc przed wyborami władz Towarzystwa,
  c) szczegółowe zasady wyboru władz określają wewnętrzne Regulaminy poszczególnych klubów zatwierdzone przez Zarząd Towarzystwa.

§ 48

1. Sekcje (Grupy) działające w TMZM:

  1) zostają powołane na wniosek minimum 3 członków Towarzystwa,
  2) tworzą własny Regulamin działania, zatwierdzany przez Zarząd Towarzystwa,
  3) w porozumieniu z Zarządem Towarzystwa uchwalają własny plan pracy,
  4) podlegają władzom Towarzystwa.

2. Przewodniczący Sekcji:

  a) powoływany jest przez Zarząd Towarzystwa, na wniosek członków Sekcji, na okres kadencji Władz Zarządu,
  b) bierze udział w pracach Zarządu i Prezydium Zarządu Towarzystwa z głosem doradczym, jeśli nie jest członkiem Zarządu,
  c) koordynuje pracę Sekcji,
  d) odpowiada za działalność Sekcji przez Zarządem Towarzystwa,
  e) współuczestniczy w pozyskiwaniu środków na działalność Sekcji.

Rozdział X
MAJĄTEK

§ 49

1. Majątek Towarzystwa stanowią jego fundusze oraz prawa i składniki majątkowe. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów i spadków, dochodów z własnej działalności odpłatnej i gospodarczej, dochodów z majątku Towarzystwa, dochodów z ofiarności publicznej oraz dotacji i innych środków przekazanych na prowadzenie zadań i akcji zleconych przez organy publiczne lub inne podmioty,
2. Majątek Towarzystwa służy do prowadzenia działalności statutowej i nie może być użyty do innych celów lub w sposób sprzeczny ze Statutem Towarzystwa.
3. Majątkiem i funduszami Towarzystwa gospodaruje Zarząd Towarzystwa.
4. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków Towarzystwa:

  a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
  b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
  c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
  d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Towarzystwa,
  e) rozporządzenie składnikiem majątku Towarzystwa o wartości wyższej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) zło tych lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
  f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

5. Towarzystwo może otrzymywać dotacje krajowe, a także z zagranicy, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.

6. Towarzystwo może korzystać ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.

§ 50

1. Składką członkowską Towarzystwa jest:

a) podstawowa składka członkowska, która jest obowiązkowa dla wszystkich członków Towarzystwa, z wyjątkiem osób zwolnionych uchwałą Zarządu Towarzystwa,

b) dodatkowa składka zadaniowa przeznaczona na pokrycie kosztów udziału członka

Towarzystwa w określonym zadaniu, wynikającym z zasad i metod pracy w Towarzystwie i klubach wchodzących w skład Towarzystwa. Wysokość dodatkowej składki zadaniowej określana jest przez organizatora zadania i nie może przekraczać zakładanych kosztów realizacji zadania. Każda składka dodatkowa jest ewidencjonowana przez Skarbnika i zasila fundusze Towarzystwa.

2. Każdy członek Towarzystwa może dobrowolnie wpłacić wyższą składkę niż wynosi podstawowa składka członkowska.

3. Walne Zebranie Członków Towarzystwa określa wysokość podstawowej składki członkowskiej.

4. Zasady udzielania zwolnień z opłacania składki, a także zasady jej zbierania i podziału określa uchwałą Zarząd.

5. Zarząd określa zasady rozliczania kosztów obsługi zadań finansowanych z dodatkowych składek zadaniowych.

§ 51

W sprawach ze stosunku pracy w imieniu pracodawcy występuje Prezes Towarzystwa.

§ 52

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach zawartych w Ustawie o działalności gospodarczej z dnia 23 grudnia 1988 roku (Dz. U. z 1988 r., nr 41 poz. 324)

oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873) wraz z ich późniejszymi nowelizacjami,
wyłącznie w rozmiarach służących Realizacji celów statutowych, jako dodatkową

działalność uboczną w stosunku do działalności pożytku publicznego w zakresie:
a) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1,
b) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych –73.12. B,
c) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - 73.12.C,
d) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach –73.12.D,
e) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
f) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B,
g) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z,
h) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - 47.91.Z,
i) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.99.Z,
j) artystyczna i literacka działalność twórcza - 90.03.Z,
k) sprzedaż biletów na imprezy o charakterze artystycznym organizowane poprzez kluby, grupy i sekcje Towarzystwa

2. Sposób i zakres prowadzenia działalności gospodarczej i finansowej Towarzystwa określają przepisy prawa oraz wewnętrzne regulaminy i instrukcje Towarzystwa.

3. Działalność gospodarcza i finansowa Towarzystwa jest prowadzona na podstawie budżetu obejmującego rok kalendarzowy

4. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową i rachunkową zgodnie ze stosownymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

5. Prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga wyodrębnienia rachunkowego w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników tejże działalności, z zaostrzeniem przepisów o rachunkowości.

§ 53

W ramach działalności Towarzystwa zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi’’.

2. Przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział XI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 54

Uchwały o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu.

§ 55

Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu majątku podejmuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa większością 2/3 głosów, w obecności 50% wszystkich członków Towarzystwa.

§ 56

Likwidatorami Towarzystwa są członkowie jego Zarządu.
Obowiązki Likwidatorów określa ustawa – Prawo o Stowarzyszeniach.
Majątek zlikwidowanego Towarzystwa przeznaczany jest na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członów Towarzystwa.

§ 57

1. Statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia o jego rejestracji.

2. W sprawach nie unormowanych Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, oraz przepisy ustawy „prawo o Stowarzyszeniach”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą nr 5/2017 Walnego Zebrania Członków TMZM z dnia 25.03.2017 r., ze zmianami wprowadzonymi uchwałą  nr 2/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków TMZM z dnia 29.10.2022 roku.


POBIERZ STATUT [.pdf]


  Copyright © 2006-2023 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII