TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec

aktual:

TMZM Mielec

TMZM Mielec

12-03-2007

TMZM Mielec

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Witamy na stronie internetowej Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej
skrypty php, skrypty JS, shout
"Zbierajcie ze znawstwem wszelkiego rodzaju zabytki i dokumenty przeszłości i gromadźcie je w Mieleckim Muzeum Ziemi i Człowieka. Zbierajcie materiały dokumentalne o drewnianej architekturze i budownictwie regionalnym, zbierajcie stroje, pieśni i obyczaje ludowe, interesujcie się historią i prehistorią, dawną gospodarką ludzką na wsi i w mieście (...)
   Pamięć o przeszłości niech będzie w Waszym Towarzystwie harmonijna z myślą o teraźniejszości".
prof.dr Władysław Szafer

Takie przesłanie w roku 1968 członkom Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej - pozostawił Profesor Władysław Szafer, dziękując za obdarzenie go tytułem pierwszego Członka Honorowego. (Po śmierci profesora Towarzystwo przyjęło Jego imię.)
Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej powołano 16 stycznia 1964 roku. Pierwszy Statut Towarzystwa został zatwierdzony w roku 1967.

Celem Towarzystwa
jest gromadzenie materiałów, szerzenie wiedzy o przeszłości i dniu dzisiejszym miasta Mielca i regionu mieleckiego, ochrona zabytków i pamiątek miasta i regionu w granicach dozwolonych ustawami i rozporządzeniami Władz Państwowych oraz troska o estetyczny wygląd miasta i jego wszechstronny rozwój. Cele określone  Towarzystwo realizuje przez:
 a) urządzanie odczytów, wykładów o przeszłości miasta i regionu mieleckiego, o jego rozwoju w różnych dziedzinach,
b) przygotowywanie do druku publikacji o przeszłości miasta i regionu: roczników, przewodników, prac naukowych itp.,
c) urządzanie wystaw ilustrujących różne okresy przeszłości miasta i jego rozwoju,
d) składanie wniosków, memoriałów odnośnie do spraw objętych działalnością Towarzystwa,
e)  prowadzenie kroniki obejmującej wydarzenia bieżące w mieście i regionie mieleckim,
a także ważniejsze działania Towarzystwa,
f) inspirowanie środowiska twórczego regionu mieleckiego poprzez organizowanie działalności klubowej,
g)  współpracę z instytucjami samorządowymi i innymi zajmującymi się upowszechnianiem oświaty i kultury.

Towarzystwo jest zarejestrowane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną. Towarzystwo ma prawo używania pieczęci podłużnej z napisem:
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI MIELECKIEJ im. Wł. Szafera opatrzonej adresem i identyfikatorem oraz pieczęci okrągłej z emblematem Towarzystwa.

Terenem działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej jest miasto Mielec i powiat mielecki.

TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Reklama:

 TMZM Mielec Do pobrania
 * loga klubów TMZM
 
TMZM Mielec TMZM Mielec
 Copyright © 2006-2024 TMZM Mielec &  Wicherski MCMLXII