TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Regulamin IX Konkursu "Samolot w obiektywie i palecie barw"
Popularyzacja lotnictwa oraz pogłębienie wiedzy o historii polskiego lotnictwa
08.06.2019

Regulamin IX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficzno-Plastycznego – Mielec 2019 "Samolot w obiektywie i palecie barw"

1. Organizatorem konkursu jest Klub Miłośników Lotnictwa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu.
2. Celem konkursu jest:
• pogłębienie wiedzy o historii polskiego lotnictwa,
• promowanie utalentowanych artystycznie osób biorących udział w konkursie.
3. Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników lotnictwa: młodzieży i osób dorosłych.
4. Tematyka prac musi być związana z lotnictwem.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie maksymalnie dwóch prac plastycznych, wykonanych dowolną techniką w wymiarach nie przekraczających 50 cm x 70 cm (malarstwo, haft, grafika, rysunek, kolaż) lub  maksymalnie pięciu prac fotograficznych o wymiarach nie przekraczających 21 cm x 30 cm. Przy pracach fotograficznych wymagana jest również wersja elektroniczna w formacie graficznym JPG na płycie CD.
6. Prace powinny być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do prac zaklejoną kopertę, zawierającą na kartce dane autora (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
7. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagradzane lub wyróżniane w innych konkursach.
8. Ogłoszenie konkursu: 8 czerwca 2019 r.
9. Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć do 10 sierpnia 2019 r.
na adres:
Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera
 
  
" Jadernówka"   ul. Jadernych 19,   39-300 Mielec,
skrytka pocztowa 85

z dopiskiem Konkurs Fotograficzno-Plastyczny Samolot w obiektywie i palecie barw,
lub w wersji elektronicznej na adres wichz1@wp.pl
10. Oceny utworów biorących udział w konkursie dokona jury powołane przez organizatora, przyznając nagrody główne i  wyróżnienia. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac w mediach i w internecie.
      Do przesyłanych prac należy dołączyć podpisane oświadczenia, zgodnie z załącznikami do regulaminu.

12. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w nagradzaniu.
13. Ogłoszenie wyników konkursu - o dokładnej dacie i miejscu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni późniejszym terminie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
14. Odbiór nagród następuje osobiście.
15. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu laureatów na uroczystość wręczenia nagród.

16. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez uczestników konkursu, w przypadku osób fizycznych, jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej, ul Jadernych 19, 39-300 Mielec, KRS: 0000183891
Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby wziąć udział w konkursie. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Postanowienia końcowe:
1. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
2. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. O terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje na swojej stronie: www.tmzm.mielec.pl
4.  Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 503335615.


Załączniki do regulaminu:
Dla osób niepełnoletnich :
Załącznik nr 1
Karta zgłoszenia – zawierająca wyraźną deklarację zgody na przetwarzanie danych osobowych, do podpisania przez rodziców lub opiekunów prawnych osoby przystępującej do konkursu;
Załącznik nr 3
Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich, do podpisania przez rodziców lub opiekunów prawnych osoby przystępującej do konkursu;

Dla osób pełnoletnich :
Załącznik nr 2
Karta zgłoszenia – zawierająca wyraźną deklarację zgody na przetwarzanie danych osobowych, do podpisania przez osobę przystępującą do konkursu;
Załącznik nr 4
Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich do podpisania przez osobę przystępującą do konkursu


tak było w 2018 roku [zobacz więcej]


Podobne tematy::
- Koncert „PO NOCNEJ ROSIE”czyli pieśni Stanisława Moniuszki w Mielcu 

- IV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2019-2022 
- III posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2019-2022
- TMZM zaprasza na 8 dniowe wczasy nad Morzem Bałtyckim 2019
- Wycieczka TMZM na Zamku w Baranowie Sandomierskim i Zamku Tarnobrzeg-Dzików
- Zaproszenie na wycieczkę TMZM KOTLINA KŁODZKA – PRAGA
- Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków TMZM
- GRECJA, PARALIA - Riwiera Olimpijska, zaproszenie na wczasy TMZM 2019
- Noworoczno-opłatkowe spotkanie członków TMZM 
- Zabawa TMZM „Zakończenie roku 2018”
- Wycieczka TMZM do Warszawy w 100-lecie Niepodległości Polski
- Pieczęć Zasług Obywatelskich - SIGILLUM MERITI CIVILIS 2018
- Fenomenalna premiera "Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w Mielcu
- Doroczne święto twórców Klubu Środowisk Twórczych TMZM
- Gala mieleckich organizacji pozarządowych PROMETEUSZ 2018
- XV Kongres Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego
- VIII Spotkanie Lotniczych Pokoleń – Mielec 2018, Gala Finałowa
- Przedstawiciele Zarządu TMZM na Gali 80-lecia Przemysłu Lotniczego w Mielcu
- Rajd Rowerowy TMZM Śladami legionisty Jana Hajca
- Zabawa taneczna TMZM ZAKOŃCZENIE 2017 ROKU
- Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis 2017

  Copyright © 2006-2019 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII