TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec XI Posiedzenia Zarządu TMZM w dniu 29.12.2016

Ostatnie posiedzenie Zarządu w 2016 roku
29.12.2016

W dniu 29 listopada 2016 roku  w biurze TMZM w Jadernówce odbyło się  XI Posiedzenie Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej kadencji 2015-2018.  Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu, Janusz Chojecki.Najważniejsze kwestie poruszane na posiedzeniu Zarządu:

1. Omówiono  stan rozliczeń Umowy Konkursowej z Gminą Miejską Mielec, Umowy Konkursowej ze Starostwem Powiatowym w Mielcu oraz Umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. zadania publicznego „Pieczęć Zasług Obywatelskich- Sigillum Meriti Civilis….”. Stwierdzono, iż wszystkie rozliczenia (zobowiązania) z tytułu realizacji tych umów zostały wykonane w regulaminowym terminie. Ustalono  terminy wymagane przepisami zakończenia prac sprawozdawczych  z realizacji w/w umów i ich przedłożenia zleceniodawcom.

2. Uchwalono Prowizorium  Budżetowe TMZM na rok  2017 oznaczające dalszy stabilny rozwój Towarzystwa. Zatwierdzenie budżetu TMZM  odbędzie się na Walnym Zebraniu Członków w dniu 25.03.2016. Prezes zwrócił się z prośbą do zainteresowanych adresatów o pilne rozpoczęcie prac nad konkretnymi projektami ujętymi w Prowizorium Budżetowym.

3. Omówiono dalszy stan procedowania nad nowym Statutem TMZM, który został przedłożony Zarządowi przez Zespół ds. Opracowania Nowego Statutu.

4. Zarząd przyjął do wiadomości pisemną rezygnację Andrzeja Talarka z funkcji Członka Zarządu  i I  Wiceprezesa Zarządu TMZM dziękując Mu za dotychczasową pracę w Zarządzie Towarzystwa. Na Wniosek Prezesa Zarządu TMZM, Zarząd powołał na funkcję I –go Wiceprezesa Zarządu Członka Zarządu i Członka Prezydium Zarządu - Teresę Orczykowską.

5. Prezes Zarządu dokonał oceny wykonania zadań i budżetu Towarzystwa w roku 2016 uznając osiągnięte rezultaty za bardzo satysfakcjonujące. Zarząd podzielił ocenę Prezesa.  Prezes  podziękował Zarządowi za konstruktywną współpracę, która zaowocowała osiągnięciem bardzo wyników zarówno merytorycznych jak też ekonomicznych.

6. Prezes zaproponował harmonogram przygotowania prac na Walne Zebranie Członków, który został przyjęty przez Zarząd do wiążącej i terminowej realizacji.

7. Zarząd Towarzystwa powierzył  Członkowi Prezydium Zarządu  Januszowi Wyzinie zorganizowanie spotkania opłatkowego w miesiącu styczniu 2017.

Prezes TMZM- Janusz Chojecki

ZOBACZ

fot. Roman Trojnacki


Podobne tematy:
- X Posiedzenie Zarządu TMZM w dniu 26.11.2016
- Regulamin Odznaczenia "Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis"
- Projekt TMZM "PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH - SIGILLUM MERITI CIVILIS"


  Copyright © 2006-2016 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII