TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Zgłoś swojego kandydata do Odznaczenia „Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis”
Medal i statuetka Sigillum Meriti Civilis
05.09.2016

W terminie do 30 września 2016 roku wszystkie organizacje samorządowe, pozarządowe, związki wyznaniowe i wszystkie osoby fizyczne działające i mieszkające na Ziemi Mieleckiej w Mielcu i Powiecie Mieleckim, mogą zgłaszać po jednym kandydacie żyjącym i jednym nieżyjącym do tego nowego osobliwego i wyjątkowego Odznaczenia „Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis" w oparciu o wzór zgłoszenia podany w
Załączniku nr 3 do Regulaminu podając uzasadnienie swojego zgłoszenia.

Wszelkie zgłoszenia rozpatrywać będzie Kapituła powołana już imiennie przez Zarząd TMZM w porozumieniu ze Starostą Mieleckim oraz Prezydentem Miasta Mielec.

Skład Kapituły:
* Janusz Chojecki Prezes TMZM -€ Przewodniczący Kapituły
*
Przedstawiciele wskazani przez Starostę Mieleckiego: Maria Napieracz - Wicestarosta, Andrzej Bryła - Członek Zarządu Powiatu;
*
Przedstawiciele wskazani przez Prezydenta Miasta Mielec: Wiceprezydent Mielca - Jan Myśliwiec, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia - Agata Ćwięka,
*
przedstawiciele wybrani przez Zarząd TMZM; Andrzej Talarek wiceprezes TMZM ; Zbigniew Wicherski wiceprezes TMZM; Andrzej Kobylarz skarbnik TMZM.

Kapituła apeluje o aktywne zgłaszanie kandydatów do tego bardzo prestiżowego medalu i statuetki, które wręczone zostaną po raz pierwszy podczas uroczystości z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu 11 listopada 2016 roku i w zamyśle organizatorów będą wręczane każdego roku.

Janusz Chojecki/Prezes Zarządu TMZM / Przewodniczący Kapituły
 

REGULAMIN ODZNACZENIA HONOROWEGO ZIEMI MIELECKIEJ
"PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH – SIGILLUM MERITI CIVILIS"
 

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

1.     Niniejszy Regulamin Odznaczenia Honorowego Ziemi Mieleckiej – "Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis" (dalej: Regulamin) ustala zasady, tryb przyznawania i nadawania Odznaczenia Honorowego Ziemi Mieleckiej – "Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis" (dalej: Odznaczenie).

2.     Pomysłodawcą i inicjatorem Odznaczenia jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu (dalej: Organizator), zarejestrowane w  Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000183891.

3.     Odznaczenie w imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu przyznaje Kapituła Odznaczenia (dalej: Kapituła) powołana Uchwałą Zarządu TMZM i działająca przy Towarzystwie.

4.     Odznaczenie ma jeden stopień i począwszy od 2016 roku przyznawane jest raz w roku jednej osobie żyjącej i jednej nieżyjącej jako wyróżnienie pośmiertne.

5.     Jedna osoba może otrzymać Odznaczenie tylko raz.

6.     Nadanie Odznaczenia potwierdza się wręczeniem Medalu, Statuetki i Legitymacji.

§ 2

INFORMACJE O ODZNACZENIU

1.     Opis Odznaczenia.

a)    Medal Odznaczenia „Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis” przedstawia się następująco:
-   Medal „Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis” wykonany z brązu o średnicy 10 cm,
-   awers medalu przedstawia mapę Powiatu Mieleckiego z wrysowaną w nią mapę miasta Mielec. Wokół widniej napis „PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH  SIGILLUM MERITI CIVILIS”,
-   na rewersie widnieje Gryf Mielecki oraz nazwa „TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI MIELECKIEJ IM.  PROF. W.SZAFERA”,
-   wzór Medalu zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu

b)    Statuetka Odznaczenia „Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis jest płaskorzeźbą z brązu przedstawiającą Gryfa Mieleckiego na podstawie z marmuru. Wysokość statuetki wraz z podstawą – 12 cm. – wzór Statuetki zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu

c)     Integralną częścią Odznaczenia jest Legitymacja Odznaczenia, która zawiera: wizerunek Odznaczenia, formułę podstawy nadania Odznaczenia, imię i nazwisko osoby wyróżnionej, miejsce i datę nadania Odznaczenia, pieczęć okrągła Organizatora, numer Odznaczenia i podpis Przewodniczącego Kapituły – wzór legitymacji zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu.

2.     Odznaczenie jest przyznawane osobom fizycznym które:

a)    całokształtem swojej działalności (zawodowej, społecznej) lub realizacją swoich zadań, przyczyniły się do rozwoju i/lub promocji Ziemi Mieleckiej,

b)    urodzonym na ziemi mieleckiej, które poprzez swoje osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie

3.     Odznaczenie przyznawane jest osobom, które charakteryzują się wzorową postawą obywatelską i moralną, stanowiące autorytet obywatelskiego i społecznikowskiego  postępowania.

4.     Wnioski o nadanie Odznaczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, mogą składać corocznie w terminie do 30 września na adres aktualny adres Organizatora, niżej wymienione podmioty, które mają swoją siedzibę lub prowadzą cykliczną działalność na terenie powiatu mieleckiego:

a)    samorządy terytorialne,

b)    urzędy i instytucje publiczne,

c)     organizacje pozarządowe,

d)    związki wyznaniowe,

e)    osoby fizyczne.

5.     W uzasadnionych przypadkach Kapituła może żądać od wnioskodawców niezbędnych wyjaśnień i uzupełnień.

§ 3

KAPITUŁA ODZNACZENIA

1.     W skład Kapituły liczącej 8 osób wchodzi:

a)    4 przedstawicieli Organizatora,

b)    2 przedstawicieli desygnowanych przez Starostę Mieleckiego

c)     2 przedstawicieli desygnowanych przez Prezydenta Miasta Mielec.

2.     Imienny skład Kapituły powoływany jest uchwałą Zarządu TMZM.

3.     Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły, którym jest z urzędu Prezes TMZM.

4.     Kapituła na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona:

a)    Wiceprzewodniczącego – kieruje pracą Kapituły podczas nieobecności Przewodniczącego,

b)    Sekretarza – sporządza protokoły z posiedzeń i inne stosowne dokumenty

5.     W przypadku gdy Prezes TMZM zrezygnuje z członkostwa w Kapitule, na pierwszym posiedzeniu członkowie Kapituły wybierają również Przewodniczącego Kapituły.

6.     Za obsługę administracyjną Kapituły oraz prowadzenie rejestru nadanych Odznaczeń, odpowiedzialny jest Organizator.

§ 4

SPOSÓB I TRYB PRZYZNAWANIA ODZNACZENIA

1.     Odznaczenie nadaje Kapituła podczas posiedzenia w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 6 członków składu Kapituły:

a)    w przypadku braku rozstrzygnięcia w pierwszym głosowaniu do drugiej tury wyborów przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów – druga tura wyborów odbywa się na tym samym posiedzeniu wg tych samych zasad

b)  w przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Kapituły, a w razie jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego lub innego członka upoważnionego do prowadzenia posiedzenia

2.     Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, którego załącznikami są lista obecności oraz wnioski o nadanie odznaczenia.

3.     Protokół z posiedzenia (oryginał) przechowywany jest w archiwum Organizatora, a po oficjalnym wręczeniu Odznaczenia, zostaje upubliczniony na stronie internetowej Organizatora www.pzo.tmzm.mielec.pl

§ 5

WRĘCZENIE ODZNACZENIA

1.     Wręczenia Odznaczenia osobie wyróżnionej i przedstawicielom rodziny osoby zmarłej dokonuje Przewodniczący Kapituły z udziałem Starosty Mieleckiego i Prezydenta Miasta Mielec

2.     Wręczenie Odznaczenia odbywa się corocznie podczas uroczystej gali z okazji obchodów Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości – 11 listopada.

3.     W uzasadnionych przypadkach wręczenie Odznaczenia może się odbyć w innym terminie.

§ 6

ODEBRANIE ODZNACZENIA

1.     W przypadku nadania Odznaczenia na podstawie nieprawdziwych informacji i/lub dopuszczenia się przez osobę wyróżnioną czynu niegodnego lub upublicznienia zatajonych informacji o Odznaczonym po wręczeniu Odznaczenia, po zasięgnięciu opinii i na wniosek Kapituły, Zarząd Organizatora, poprzez uchwałę podjętą w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, może pozbawić osobę wyróżnioną Odznaczenia.

2.     O podjętej decyzji, na mocy której odbiera się Odznaczenie, Organizator informuje daną osobę na piśmie.

3.     Organizator umieszcza też stosowną informację na stronie organizatora i w lokalnych mediach publicznych.

4.     W przypadku podjęcia decyzji o pozbawieniu Odznaczenia, Organizator wzywa osobę/przedstawicieli osoby zmarłej, która została pozbawiona odznaczenia, do zwrotu Odznaczenia wraz z legitymacją.

5.     Znajdujące się w rejestrze osób odznaczonych nazwisko osoby, której odebrano Odznaczenie, jest wykreślane z adnotacją o przyczynie i dacie decyzji o odebraniu Odznaczenia. 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Niniejszy Regulamin może ulec zmianie – każda zmiana regulaminu wymaga uchwały Zarządu Organizatora i podania stosownej informacji do publicznej informacji poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Organizatora.

2.     Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Mielec, 08 lipca 2016 roku                                 ____________________________________________

Janusz Chojecki

prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej
im. Władysława Szafera w Mielcu>>> POBIERZ pełną wersję Regulaminu <<< 
>>> ZAŁĄCZNIK NR 1
>>> ZAŁĄCZNIK NR 2

>>> ZAŁĄCZNIK NR 3 <<< 


  Copyright © 2006-2016 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII