TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Laureaci Nagrody ALBERTUS w latach 2002-2015

Nagrody indywidualne i honorowe dla zasłużonych mieleckich twórców kultury
20.10.2015

Nagrody ALBERTUS przyznawane są za działalność społeczną oraz za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki w każdej ich odmianie. Osoby – laureaci Nagrody ALBERTUS na trwale zapisały się w dziejach naszej małej Ojczyzny, rozsławiając dobre imię naszego Mielca.

Od 2002 roku Kapituła Nagrody im. Adama Chmielowskiego – św. Brata Alberta w Mielcu przyznaje nagrody indywidualne i honorowe dla zasłużonych mieleckich twórców kultury.

Miejsce ceremonii wręczenia Nagrody jest starannie wybierane – w ubiegłych latach Albertusy były wręczane w Galerii Domu Kultury, Muzeum Regionalnym, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży Kana, filii Muzeum Regionalnego w Mielcu pięknej odremontowanej Jadernówce. W 2015 roku  uroczystość odbyła się ponownie w Pałacyku Oborskich -Muzeum Regionalnym.

Od 2002 roku Rodzina Albertusowa stale się powiększa przyjmując do swojego grona Mielczan, dzięki którym życie kulturalne naszego miasta staje się piękne, pełne i wartościowe.

Dotychczasowi laureaci tej Nagrody, na uwagę zasługują słowa sentencji w uzasadnieniu przyznawania nagród.

Zaczęło się w roku 2002 kiedy to zespołową Nagrodę Albertus otrzymał

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA RZESZOWIACY – kapituła Nagrody w uzasadnieniu przyznania nagrody stwierdziła co następuje:
za całokształt działalności artystycznej w latach 1952 – 2002 w uznaniu twórczej, wiernej, radośnie pełnionej służby Ojczyźnie – rozsławianie i wzbogacanie pokoleniowego dziedzictwa kulturowego

W tym samy roku nagrodę indywidualną otrzymał STEFAN OSTROWSKI w 100 rocznicę urodzin za wybitne zasługi w szerzeniu kultury teatralnej w środowisku mieleckim, za jego niezapomniane kreacje artystyczne oraz za to, że swoja wyjątkową wrażliwość na słowo i piękno mowy polskiej przekazywał młodym adeptom sztuki teatralnej, dla których zawsze był wzorem.

Rok 2003 to ukłon w stronę poezji i Nagroda Albertus dla WIESŁAWA KULIKOWSKIEGO Wybitnemu Mielczaninowi co od lat wiernie i cierpliwie mówi do nas „językiem natury i sztuki”. (ze wstępu Józefa Nowakowskiego do tomiku Schody do winnicy)
W tym samym roku honorową nagrodę ALBERTUS otrzymała HELENA MUCHA społeczniczka w uznaniu jej charyzmatycznej, samarytańskiej służby bliźniemu – choremu, cierpiącemu, zagubionemu, potrzebującemu pomocy oraz mając sama niewiele, wyjątkowego daru wspomagania instytucji i dzieł kulturalnych, charytatywnych, misyjnych, sakralnych pragnąc swoją pracę, trud, ból i cierpienie, a także radość ”na co dzień w Boga przeistoczyć” ( ks. Jan Twardowski )

ROK 2004 to Nagroda Albertus dla JANUSZA KRĘŻĘLA, za heroiczny, historyczny, naukowy, literacki, modlitewny trud – dzieło życia w „Służbie Bogu, Polsce i Bliźnim” w 60 rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego

Rok 2005 to uszanowanie muzyki i nagroda ALBERTUSA dla PAWŁA LISA co w śpiewaczym korowodzie młodzieży hetmańska pełni rolę.

Rok 2006 to kolejny ukłon w stronę muzyki i muzycznej edukacji Mielczan i Nagroda Albertusa dla GRZEGORZA OSSAKA pod którego batutą cały Mielec na placach i ulicach, w salach i kościołach śpiewał Jeszcze Polska nie zginęła, Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi.
W tym samym roku Kapituła dostrzegła prozatorski kunszt WŁODZIMIERZA KŁACZYŃSKIEGO przyznając mu Honorową Nagrodę Albertus za wpisanie MIEJSCA w literaturę polską.

W roku 2007 Albertusowe grono powiększyło się o kolejne osoby tworzące kulturę lub dbające o jej rozwój.
A byli to
STANISŁAW SZĘSZOŁ w 40 – lecie Jego pracy twórczej co w lipowym drewnie kontempluje, utrwala i wzbogaca polska sztukę ludową z przesłaniem „A to Polska Właśnie.” – była , jest i będzie.
Ks. Prałat STANISŁAW CZESAK – proboszcz Parafii MBNP w Mielcu w uznaniu twórczej służby i działalności religijnej, kulturalnej, wychowawczej i charytatywnej zwieńczonej Jubileuszowymi uroczystościami 60 – lecia Parafii.
Ks. Prałat STANISŁAWA JUREK - Proboszcz Parafii p. w. Św. Mateusza w Mielcu z podzięką za wieloletnią religijną i patriotyczną służbę kapłańską oraz za twórczą troskę o dziedzictwo kulturalne, zwieńczoną przez Stolicę Apostolską nadaniem Kościołowi Św. Mateusza tytułu Bazyliki Mniejszej ku wielkiej radości i modlitewnej dumie Mielca.
W tym roku przyznano również Albertusowe Pozdrowienie niepełnosprawnej poetce z Mielca JADWIDZE PĘKALA i Jej czcigodnej Matki zatopionej w modlitwie, jakby szczęśliwej w swoim bycie dziecka chorego, co od lat wciąż śpiewa swoją poetycką pieśń cierpienia, radosną pieśń cierpienia – „Usłysz Panie, modlitwę moją”

Rok 2008 Nagrodę Albertus przyniósł pracownikowi Muzeum Regionalnego w Mielcu JANOWI STĘPNIOWI co od młodości jako aktor – poeta – malarz – dokumentalista – działacz społeczny służy i tworzy kulturę Mielca

Honorowe Nagrody Albertus w tym roku otrzymali KATARZYNA BOJARSKA za monograficzny, dokumentalny i piękny zapis KSIĘDZA Prałata Henryka ARCZEWSKIEGO i Jego służby kapłańskiej w historii i życiu kulturalnym miasta Mielca przyznaje… oraz JÓZEF WITEK w uznaniu jego dzieła „Encyklopedia Miasta Mielca” oraz za wieloletnia służbę kulturze

Wędrując dalej po Albertusowych uroczystościach doszliśmy do roku 2009, kiedy to nagrodę Albertus otrzymał TADEUSZ WYWROCKI – za kilkudziesięcioletni trud w uwrażliwianiu na muzykę i słowo – szczególnie młodych ludzi oraz za piękne przekształcanie swoich pasji i działań w uznanie a nawet w zachwyt odbiorców

Nagrody honorowe Kapituła przyznała BOGUMILE GAJOWIEC za całokształt pięknej służby oświacie i kulturze mieleckiej, dbałość o język i dziedzictwo kulturowe wśród młodzieży oraz wieloletnią społeczną aktywność w środowisku mieleckim; oraz JERZEMU KAZANIE – który godnie kontynuując bogate tradycje swego rodu dołożył wielu starań, by je wrodzonym patriotyzmem, społeczną aktywnością w wielu dziedzinach pomnażać i tak ubogacone przekazywać nowym pokoleniom mielczan

Rok 2010 to Nagroda Albertus dla JADWIGI KLAUS za twórcze inspirowanie aktywności kulturalnej wielu pokoleń mielczan, za organizowanie zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży oraz dodawanie skrzydeł mieleckim seniorom

Nagrody honorowe Albertus powędrowały do ZOFII SZANIAWSKIEJ za książkę Rzeka zapomnienia, która jest hołdem dla wielkiej artystki i człowieka, przyjaciela Polski i Polaków (z recenzji prof. dr hab. Marianny Lipiec-Zajchowskiej)
W tym samy roku Albertusowa Nagroda Honorowa powędrowała do MARIANA PIETRUSZKI za całokształt dokonań artystycznych i społeczne zaangażowanie na rzecz środowisk twórczych regionu mieleckiego

Rok 2011 nagroda Albertus została przyznana MARKOWI SKALSKIEMU za umiejętne, pełne zrozumienia działania w kręgu mieleckiej kultury na rzecz jej rozwoju oraz osobisty twórczy wkład w promowanie twórców i twórczości na terenie Mielca i powiatu.

Nagrody honorowe to hołd dla EDWARDA ŻYRKOWSKIEGO za wielkie serce dla pokoleń twórców w dziele rozwijania i podnoszenia na wyższy poziom dorobku kulturalnego Mielca i region, oraz dla TADEUSZA PŁESZKI za wieloletnie, wspaniałe szybowanie dłuta po bezkresach orlich lotów, miejsc ojczyźnianych, tradycji i tożsamości oraz specyficzna lekcję historii dla młodego pokolenia.

W tym roku przyznano również nagrodę zbiorową dla Zespołu Muzyki Dawnej HORTUS MUSICUS za wieloletnie wprowadzanie w uroczy ogród muzyki dawnej, wysoki poziom jej wykonania.

W 2012 roku w odremontowanej Jadernówce nagrodę Albertus otrzymał ZYGMUNT OSAK za wielką miłość do lotnictwa, która zdominowała jego życie, za wspaniałą pracę z młodzieżą na rzecz kontynuowania mieleckich tradycji lotniczych rozsławiających w Polsce naszą małą ojczyznę natomiast nagrodę honorową otrzymała nasza koleżanka bibliotekarka EMILIA ŻOLA za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju czytelnictwa oraz szeroko rozumianą działalność społeczną, mająca istotny wpływ na kształtowanie pozytywnych postaw młodzieży, poczucia patriotyzmu i przywiązania do naszej małej ojczyzny.

Nagrody Abertus pozwoliły do tej pory uhonorować mielczan zajmujących się literaturą, edukacją młodzieży, edukacją seniorów, działalnością społecznikowską, oraz te osoby, które całe życie poświęciły sztuce: muzyce, teatrowi i rzeźbie. W 2015 roku do Albertusowej Rodziny dołączył kolejny artysta – JAN WOZOWICZ.


LAUREACI NAGRODY ALBERTUS od 2002 roku do 2015
 

Lp.

Laureat

Rok przyznania Nagrody

Rodzaj nagrody

1.

ZPiT Rzeszowiacy

2002

Zespołowa

2.

Stefan Ostrowski

2002

Główna

3.

Wiesław Kulikowski

2003

Główna

4.

Helena Mucha

2003

Honorowa

5.

Janusz Krężel

2004

Główna

6.

Paweł Lis

2005

Główna

7.

Grzegorz Ossak

2006

 Główna

8.

Włodzimierz Kłaczyński

2006

Honorowa

9.

Jadwiga Pękala

2007

Pozdrowienie Albertusowe

10.

ks. Kazimierz Czesak

2007

Honorowa

11.

Ks. Stanisław Jurek

2007

Honorowa

12.

Stanisław Szęszoł

2007

Główna

13.

Katarzyna Bojarska

2008

Honorowa

14.

Józef Witek

2008

Honorowa

15.

Jan Stepień

2008

Główna

16.

Bogumiła Gajowiec

2009

Honorowa

17.

Jerzy Kazana

2009

Honorowa

18.

Tadeusz Wywrocki

2009

Główna

19.

Marian Pietruszka

2010

Honorowa

20.

Zofia Szanianwska

2010

Honorowa

21.

Jadwiga Klaus

2010

Główna

22.

Tadeusz Płeszka

2011

Honorowa

23.

Edwrad Żyrkowski

2011

Honorowa

24.

Marek Skalski

2011

Główna

25.

Zespół Muzyki Dawnej Hortus Musicus

2011

Zespołowa

26.

Emila Żola

2012

Honorowa

27.

Zygmunt Osak

2012

Główna

28.

----  ----

2013

nie przyznano

29.

----  ----

2014

nie przyznano

30.

Jan Wozowicz

2015

Główna


Podobne tematy:
- Laureaci Nagrody ALBERTUS w latach 2002-2015
- Jan Wozowicz uhonorowany nagrodą Albertus 2015
- ALBERUS 2007


  Copyright © 2006-2015 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII