TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec Komentator
TMZM Mielec 2008-02-22
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Warto wiedzieć  TMZM Mielec Francuscy esesmani
skrypty php, skrypty JS, shout

Plan „P” powstania powszechnego w rejonie Mielca


We wrześniu 1942 roku Komenda Główna AK przesłała do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie opracowaną przez Oddział Operacyjny III drugą wersję planu powstania powszechnego: Raport Operacyjny W-154. Warunkiem wybuchu powstania miały być wyraźnie widoczne objawy klęski niemieckiej armii na wschodzie. O rozpoczęciu powstania miał zadecydować Naczelny Wódz, sam zaś moment rozpoczęcia walk czyli godzinę „W”, ustalić miał Dowódca Armii Krajowej w porozumieniu z Delegatem Rządu na Kraj. Bazą powstania miało być Generalne Gubernatorstwo, bez Obszaru Lwowskiego oraz tereny przyległe czyli: Zagłębie Dąbrowskie, województwo krakowskie, łódzkie, ziemia płocka, zachodnia część woj. białostockiego oraz rejon Brześcia nad Bugiem. Dla poszczególnych okręgów AK opracowano wytyczne do opracowania szczegółowych planów powstania. W dotychczasowej historiografii dotyczącej AK w rejonie Mielca wiele pisano na temat akcji „Burza”, która wynikała z planu „P” powstania powszechnego. Brak było opracowań na temat wcześniejszych planów akcji zbrojnych jakim była akcja „P”. W Wojskowym Biurze Badań Historycznych w Warszawie udało się odnaleźć teczkę z planami powstania w rejonie Mielca.

W obwodzie Mielec (kryptonim „Mleko”), który był w Okręgu Kraków (kryptonim „Muzeum”), plany powstania zostały opracowane w postaci ściśle tajnej instrukcji Komendy Obwodu „Mleko” do komendantów placówek. Instrukcję podpisał ówczesny komendant obwodu kpt. „Kruszyna” (Antoni Józef Kogut). Instrukcja opisuje procedury dotyczące meldunków bojowych, czynności oddziałów oraz sposobu postępowania z jeńcami pojmanymi w czasie powstania. Na czas powstania przewidywano utworzenie służby bezpieczeństwa, służby sanitarnej oraz tzw. sztafety łączności, której zadaniem było zapewnienie łączności pomiędzy poszczególnymi oddziałami biorącymi udział w powstaniu. Do utworzenia służby bezpieczeństwa miały być wykorzystane dotychczasowe oddziały WSOP (Wojskowa Służba Ochrony Powstania). Była to formacja AK, która przygotowywała się do wystąpienia po odejściu Niemców. Zadaniem jej więc było opanowanie, a następnie ochrona obiektów wojskowych, budynków instytucji użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych, urządzeń komunikacyjnych i telekomunikacyjnych, zorganizowanie obrony przeciwpożarowej i przeciwlotniczej. Służba ta podlegała komendantowi Obwodu AK. Formacja ta funkcjonowała także na terenie obwodu Mielec. Łączność pomiędzy poszczególnymi oddziałami oraz dowództwem powstania miały zapewnić patrole cyklistów, patrole konne, furmanki konne, patrole piesze oraz patrole na zdobycznych motocyklach i samochodach.

Była to tzw. sztafeta łączności której dowódcą miał być „Jodła”. Składnica meldunków powstania miała się znajdować w szkole naprzeciwko kościoła na Starym Mielcu. Powstanie miało poprzedzić tzw. pogotowie powstania ogłoszone specjalnym rozkazem. Wybuch powstania nastąpić miał pomiędzy zmierzchem /pół godziny po kalendarzowym zachodzie słońca/ w drugim dniu pogotowia a świtem /pół godziny przed kalendarzowym wschodem słońca/ następnego dnia. Dokładna godzina „W” miała być podana w ostatnim momencie, najwcześniej – jednocześnie z rozkazem pogotowia. Na podstawie tej instrukcji wyznaczono główne zadania powstania i cele do osiągnięcia. Wyznaczono dowódców ośrodków walki i przydzielono im oddziały przeznaczone do wykonania zadań. Ustalono rejony alarmowe, punkty koncentracji plutonów, punkty sanitarne i amunicyjne. Łączność z komendą Obwodu AK miała się odbywać za pośrednictwem dowódców ośrodków walki. Prawdopodobnie ustalono kilka ośrodków walki w Mielcu i okolicy. We wspomnianej teczce zachowały się jedynie plany ośrodka walki jakim był obóz wojskowy Lager Mielec. Zachowane dokumenty pokazują z jakim profesjonalizmem wojskowym wykonano te plany. Zadaniem tego ośrodka walki było opanowanie obozu wojskowego na Smoczce, rozbrojenie oddziałów niemieckich, opanowanie magazynów broni i sprzętu wojskowego oraz opanowanie obozu jenieckiego i uwolnienie jeńców. Na dowódcę tego ośrodka walki wyznaczono por. „Grota-Szczerbę” (Lucjan Woźniak), dotychczasowego dowódcę placówki „Roman” (Radomyśl Wielki), a jego zastępcą został „Mocny” (Bury Józef) dotychczasowy zastępca dowódcy placówki „Roman”. Dowódca „Grot-Szczerba” do wykonania tego zadania przydzielone miał oddziały z kilku placówek AK. Były to: plutony 9,10,11,12,13 z placówki „Marian” (Mielec), plutony 17,18,19,20 z placówki „Roman”, plutony 31,32 z placówki „Cyryl” (Czermin) oraz pluton 27 z placówki „Gedymin” (Gawłuszowice). Do akcji miał też wejść pluton 35 WSOP z miejscowości Przykop. Zadaniem tego plutonu była ochrona zdobytych magazynów Lagru po ich opanowaniu. Wszystkie plutony (za wyjątkiem plutonu 35 ) do czasu akcji „P” były pododdziałami 3 pp AK (pułku piechoty AK). Lager Mielec miał być zaatakowany ze wszystkich stron (patrz mapka). Rejonami alarmowymi dla poszczególnych plutonów były miejscowości ze wszystkich placówek mieleckiego Obwodu AK. Wyznaczono dwa punkty amunicyjne oraz określono drogi dojścia do podstawy ataku na obóz. Po zdobyciu obozu, pojmani jeńcy mieli być ewakuowani do baraków w Berdechowie (dzisiejsza ulica Szybowcowa), a wszystkie oddziały miały się skoncentrować na terenie Lagru.
Plany powstania powszechnego na terenie Polski zakładały dalszy rozwój Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie, które po inwazji aliantów wsparłyby działania powstańcze na terenie Polski. Jednakże szybko przesuwający się front wschodni ku granicom Polski oraz niemrawe ruchy aliantów , odkładających po raz kolejny inwazję wpłynęły na zmianę koncepcji powstania w Polsce.
Dotychczasowy plan powstania został ograniczony do planu wzmożonej dywersji o kryptonimie „Burza” który był realizowany także w rejonie Mielca.

P.S. Pełna wersja artykułu /wraz z przypisami / opublikowana została w kwartalniku NADWISŁOCZE nr 4/2007

Andrzej Krempa


  Copyright © 2006-2008 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII