TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Na skrzydłach Ikara"
21.03.2014
Przypominamy, że do 30 maja 2014 roku przyjmowane są prace literackie w konkursie Na skrzydłach Ikara. Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście do Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK przy ul. Kusocińskiego 2 do Wypożyczalni Literatury Pięknej.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego ogłoszonego z okazji "Spotkania Lotniczych Pokoleń – Mielec 2014" Na skrzydłach Ikara.
1. Organizatorami konkursu są: Miejska Biblioteka Publiczna Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, Klub Miłośników Lotnictwa w Mielcu, Stowarzyszenie Sieć Porozumienia Lotniczego AVIA SPLOT Mielec i Stowarzyszenie Promocji Polskiego Lotnictwa PROMLOT w Mielcu.
2. Celem konkursu jest:
  • popularyzacja współczesnej literatury,
  • pogłębienie wiedzy o historii polskiego lotnictwa,
  • promowanie utalentowanych artystycznie osób biorących udział w konkursie.

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników lotnictwa: młodzieży i osób dorosłych.

4. Tematyka prac musi być związana z lotnictwem.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie maksimum trzech prac literackich napisanych prozą lub wierszem, w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu, w czterech kopiach oraz wersji elektronicznej na płycie CD. Rękopisów i prac bez wersji elektronicznej nie przyjmujemy. Łączna objętość zestawu prac nie może przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku)(1) .

6. W konkursie mogą brać udział wyłącznie teksty oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagradzane lub wyróżniane w innych konkursach.

7. Utwory muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, dokładna data urodzenia, adres, telefon, e-mail). Na kopercie należy umieścić także kategorię wiekową: młodzież (do lat 18) lub dorośli. Teksty podpisane imieniem i nazwiskiem autora (zamiast godłem) nie będą oceniane.

8. Ogłoszenie konkursu nastąpi 21 marca 2014 r. w Światowym Dniu Poezji.

9. Prace konkursowe należy nadesłać do 30 maja 2014 r. na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu, ul. Kusocińskiego 2, 39-300 Mielec
z dopiskiem Konkurs Literacki Na skrzydłach Ikara oraz określeniem kategorii: dorośli lub młodzież.

10. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.

11. Oceny utworów biorących udział w konkursie dokona jury powołane przez organizatora, przyznając nagrody główne: I, II, III stopnia i dwa wyróżnienia, w dwóch kategoriach wiekowych (młodzież oraz dorośli).

12. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w nagradzaniu, w każdej kategorii wiekowej.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac w mediach, w Internecie bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. Do przesyłanych prac należy dołączyć podpisane oświadczenie, zgodnie z załączonym wzorem (Załącznik nr 1).

14. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 11 czerwca 2014 roku w Sali nr 1 Domu Kultury SCK przy Al. Niepodległości 7. O dokładnym terminie i miejscu spotkania laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

15. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu
17 585 52 51 wew. 20 lub 21.

16. Regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach MBP SCK w Mielcu oraz na stronie internetowej:

www.biblioteki.mielec.pl
www.slowo.art.pl
www.tmzm.mielec.pl

(1) Znormalizowany maszynopis – ustalony sposób przygotowania materiału tekstowego dla redakcji wywodzący się z czasów, gdy prace dostarczano w postaci maszynopisu (wydruku z maszyny do pisania). Znormalizowany maszynopis liczy 1800 znaków na stronie (w tym spacje i znaki interpunkcyjne) w układzie: 60 (przeciętnie) znaków w wierszu, 30 wierszy na stronie, podwójny odstęp między wierszami

---------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu Na skrzydłach Ikara organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną SCK w Mielcu i Klub Miłośników Lotnictwa przy TMZM w Mielcu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).


…………………………….                             ……………………………….

----------------------------------------------------------------------------------
 Miejscowość, data                                podpis

 


Podobne tematy:

- Zaproszenie na "Mieleckie Zapiski15-16. Rocznik Ziemi Mieleckiej 2012-2013"
- "Mieleckie Zapiski 15-16. Rocznik Ziemi Mieleckiej 2012-2013", promocja publikacji
  Copyright © 2006-2014 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII