TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec Komentator
TMZM Mielec Księga gości
TMZM Mielec 20-06-2008
TMZM Mielec

statystyka

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
skrypty php, skrypty JS, shout
 

Statut Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mielcu,
ze zmianami uchwalonymi na Walnym Zebraniu Słuchaczy MUTW
w dniu 05 lutego 2010 roku.


Rozdział 1
Postanowienia wstępne

§1

1. Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest samorządną, publiczną placówką kształcenia ustawicznego, aktywizującą osoby starsze, działającą w Mielcu na podstawie własnego statutu i w ramach obowiązującego porządku prawnego.
2. Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku to placówka propagująca wartościowy sposób życia, umożliwiająca uzupełnianie, aktualizowanie wiedzy, poznawanie współczesnych osiągnięć nauki, sprzyjająca koleżeńskim kontaktom. Daje wsparcie, nobilituje, włącza do pracy na rzecz drugiego człowieka.

§2

1. Organem prowadzącym Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej
2. Działalność Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wspierają:
- Prezydent Miasta Mielca

- Starostwo Powiatowe
- Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu
- Centrum Kształcenia Ustawicznego
3. Pracą dydaktyczną Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kieruje Rada Programowa.

 §3

Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku współpracuje z instytucjami i organizacjami o pokrewnych celach, a w szczególności z krajowymi i zagranicznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz ich międzynarodową federacją, a także ze środowiskami akademickimi i innymi podmiotami, mogącymi współdziałać w realizacji celów Uniwersytetu.

§4

Siedzibą Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest miasto Mielec.


Rozdział 2
Cele, formy i środki działania


§5

Celem Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest:
1. Stymulowanie rozwoju osobowego oraz intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych.
2.Prowadzenie działalności edukacyjnej (w tym w zakresie ochrony i promocji zdrowia), kulturalnej, twórczej i krajoznawczo - turystycznej dla osób starszych.
3. Aktywizacja społeczna osób starszych i propagowanie aktywnego trybu życia.
4. Angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska.
5. Aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych.
6. Ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodki rehabilitacyjne i inne.
7. Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.

§6

Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe z różnych dziedzin nauki.
2. Konwersatoria z języków obcych.
3. Zajęcia informatyczne.
4. Warsztaty psychologiczne i artystyczne.
5. Spotkania z przedstawicielami nauki, kultury, sztuki, polityki, gospodarki.
6. Zajęcia z kultury fizycznej i rehabilitacji zdrowotnej.
7. Aktywną działalność turystyczno - krajoznawczą.
8. Działalność w zespołach, klubach i sekcjach zainteresowań.
9. Samopomoc koleżeńską i pracę społeczną słuchaczy.
10. Prowadzenie akcji informacyjnej i wydawniczej, propagującej działalność Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Rozdział 3
Słuchacze, ich prawa i obowiązki
§7

Słuchaczem może zostać każda osoba w wieku starszym, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz złoży pisemną deklarację przystąpienia do grona jego słuchaczy.

§8

Słuchacze Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają prawo:
1. Współorganizowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, krajoznawczo - turystycznej, klubowej i zespołowej, zgodnie z celami Uniwersytetu oraz potrzebami słuchaczy.
2. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestniczenie w wykładach, seminariach, ćwiczeniach, zajęciach i wszelkich imprezach organizowanych dla słuchaczy Uniwersytetu.
3. Zapoznawania się z programami działalności Uniwersytetu.
4. Czynnego i biernego wyboru do Władz Uniwersytetu..
5. Uczestniczenia w Ogólnych Zebraniach Słuchaczy, zabierania głosu i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Uniwersytetu i jego organów.

§9

Słuchacze Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są zobowiązani:
1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Uniwersytetu.
2. Przestrzegać postanowień Statutu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Statutu TMZM oraz regulaminów, zarządzeń, uchwał i decyzji organów Uniwersytetu.
3. Przestrzegać zasad kulturalnego współżycia społecznego w uniwersyteckiej społeczności oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej.

§10

1. Utrata praw słuchacza Uniwersytetu następuje wskutek:
a) dobrowolnego wystąpienia z Uniwersytetu złożonego pisemnie,
b) skreślenia z listy słuchaczy z powodu nieprzestrzegania zasad kulturalnego współżycia Uniwersytetu, a także w przypadku braku aktywności w życiu Uniwersytetu przez okres 6 miesięcy, społecznego, niewłaściwego postępowania lub zachowania godzącego w autorytet i dobre imię,
c) śmierci słuchacza,
d) utraty praw obywatelskich.
2. O skreśleniu z listy słuchaczy decyduje Zarząd Uniwersytetu
3. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania do Rady Programowej, którego decyzja jest ostateczna.

 

Rozdział 4
Członkowie Uniwersytetu

§11

1. Członkowie Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dzielą się na:
a) wspierających,
b) honorowych.
2. Członkostwo wspierające uzyskuje osoba fizyczna lub prawna w oparciu o złożoną pisemną deklarację, która dobrowolnie zobowiązała się do wspierania działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w zakresie realizacji jego celów.
3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
4. Nadanie godności członka honorowego Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku następuje w wyniku urzeczywistniania celów Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Rozdział 5
Organizacja Uniwersytetu

§12

Organami Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są:
1. Walne Zebranie Słuchaczy.
2. Rada Programowa.
3. Zarząd Uniwersytetu.
4. Kanclerz (Koordynator MUTW).

§13

1. Walne Zebranie Słuchaczy jest najwyższą władzą Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i może być zwoływane w sposób zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Słuchaczy należy w szczególności:
a) uchwalanie i dokonywanie zmian w Statucie Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
b) ustalanie liczby Członków Rady Programowej i ich powoływanie i odwoływanie,
c) ustalenie ilościowe składu Zarządu i wybór członków Zarządu,
d) proponowanie kierunków działalności Uniwersytetu,
e) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,
f) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd,
g) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Słuchaczy, w tym nadanie godności  honorowego i wspierającego członka Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
h) ustalenie wysokości składek dla słuchaczy MUTW.

3. Walne Zebranie Słuchaczy zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku.
O terminie Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia słuchaczy i członków minimum na 14 dni przed terminem zebrania, poprzez ogłoszenie na kolejnych dwóch wykładach i zamieszczenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Słuchaczy zwoływane jest przez Zarząd:
a) na podstawie przyjętej uchwały Zarządu,
b) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Słuchaczy Uniwersytetu w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.

5. W Walnym Zebraniu Słuchaczy udział biorą:
a) z głosem decydującym - wszyscy członkowie i słuchacze Uniwersytetu,
b) z głosem doradczym — osoby zaproszone.

6. Uchwały Walnego Zebrania Słuchaczy podejmowane są zwykłą większością głosów.

§14

1.W skład Zarządu wchodzi trzy do siedem osób, wybranych na Walnym Zebraniu Słuchaczy Uniwersytetu, w tym Kanclerz Uniwersytetu , wybrany również na Walnym Zebraniu.

Zebranie określa sposób wyboru Członków Zarządu i Kanclerza.
2. Kadencja Zarządu trwa dwa lata

3. Zarząd wybiera spośród siebie:
a) Sekretarza,
b) Skarbnika.

3’. Zarząd MUTW ma prawo dokooptować do swojego grona nowych członków w liczbie nie większej jak 2/5 ogólnej liczby wybranych członków.

4. Do zakresu działań Zarządu należy:
a) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem uchwał Walnego Zebrania Słuchaczy,
b) zwoływanie Walnych Zebrań Słuchaczy,
c) rozpatrywanie problemów zgłaszanych przez Radę Programową oraz słuchaczy Uniwersytetu,
d) uchwalanie regulaminu Uniwersytetu.

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby członków Zarządu. O trybie głosowania decyduje Zarząd.

6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Kanclerza zgodnie z rocznym terminarzem i doraźnie.

7. Członkowie wchodzący w skład Zarządu są zobowiązani do:
a) czynnego uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach i pracach Zarządu,
b) współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania,
c) zachowania w tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniach Zarządu, które mogą naruszać dobro osobiste słuchaczy i osób współpracujących z Uniwersytetem.


8. Zebrania Zarządu są protokołowane. Protokół podpisuje protokolant i kanclerz. Członkowie Zarządu mają obowiązek zapoznania się z protokołem.

§15

1.       Do obowiązków Kanclerza należy realizacja statutowych zadań placówki, a w szczególności:

a)  Kierowanie bieżącą działalnością Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i reprezentowanie go na zewnątrz.
b) Opracowywanie planów działań Uniwersytetu.
c) Kontrola prawidłowości funkcjonowania form dokształcania i aktywizacji osób starszych.
d)Przygotowywanie sprawozdań z działalności Uniwersytetu, opracowywanie na każdy rok budżetowy planu dofinansowywania form kształcenia.

§16

1. Organem opiniodawczo - doradczym Kanclerza jest Rada Programowa.

2. Rada Programowa składa się z czterech osób, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Słuchaczy.

3. Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady, który zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/3 składu członków Rady nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności;
a) opiniowanie propozycji form dokształcania i aktywizacji osób starszych,
b) opiniowanie planów pracy Uniwersytetu,
c) analizowanie sprawozdań z działalności Uniwersytetu,
d) wnioskowanie o podjęcie określonych form kształcenia i aktywizacji.

§17

1.       W Mieleckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku do realizacji zadań statutowych mogą być zatrudnieni pracownicy.

2.Obsługa gospodarcza, finansowa i administracyjno - biurowa Uniwersytetu prowadzona jest w zakresie własnym i na własny rachunek przez Zarząd Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

§18

Kadrę kierowniczą i szkoleniową Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku stanowią nauczyciele, w tym wykładowcy akademiccy, a także przedstawiciele świata kultury i sztuki oraz innych środowisk.


Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 19

1. Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku używa pieczęci nagłówkowej i okrągłej o treści :
    Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy TMZM w Mielcu, ul. Jadernych 19.

2. Uniwersytet gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zarząd TMZM zatwierdza Statut Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

4. Zmiany w Statucie Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wprowadza Walne Zebranie Słuchaczy w formie uchwały.

5. W innych nie uregulowanych sprawach ma zastosowanie Statut TMZM.

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI MIELECKIEJ im. Wł. Szafera
39-300 Mielec, ul. Jadernych 19
NIP 817-12-03-174  REGON 000805287


MIELECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej (2)
39-300 MIELEC, Al. Niepodległości 7 (DK-SCK)
NIP 817-12-03-174

  Copyright © 2006-2010 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII