TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec Ludzie TMZM

Wiktor Jaderny
 

Urodził się 28 III 1902 r. w Mielcu, syn Augusta i Bronisławy z Bosickich. Uczęszczał do c. k. Gimnazjum Państwowego w Mielcu, a następnie do Szkoły Przemysłowej Uzupełniającej w Mielcu. W 1920 roku, po rozpoczęciu się wojny polsko-bolszewickiej, wstąpił do Armii Ochotniczej Wojska Polskiego. Uczestniczył w bitwie pod Zadwórzem i tam dostał się do niewoli. Udało mu się jednak zbiec z obozu w Kijowie i powrócić do Mielca. W latach 1924-1925 służył w 3 Pułku Lotniczym w Poznaniu.

Pełnił funkcję fotografa i zajmował się obróbką laboratoryjną zdjęć fotograficznych. Po odbyciu służby wojskowej powrócił do Mielca i przejął od matki prowadzenie zakładu fotograficznego. Kontynuował dzieło ojca, systematycznie dokumentując życie miasta i okolic. Udzielał się także w pracach społecznych. Był aktywnym członkiem TG „Sokół" i członkiem Komitetu Budowy Lotniska Turystycznego w Mielcu.

Uczestniczył w specjalnym szkoleniu zawiadowców lotnisk w Krakowie i po oddaniu mieleckiego lotniska do użytku w 1931 r. pełnił funkcję jego zawiadowcy. Był współorganizatorem szeregu imprez lotniczych. W latach 30. brał udział w wojskowym kursie kontrwywiadowczym. Przed wybuchem wojny został zmobilizowa­ny i przydzielony do służby specjalnej w Tarnowie. Przyczynił się m. in. do wykrycia niemieckiej siatki szpiegowskiej w Zakładach Azotowych i sprawców sabotażu kolejowego. W czasie Wojny obronnej 1939 r. wycofywał się z grupą oficerów aż do Kut i Kosowa huculskiego w pobliżu granicy z Rumunią, ale ostatecznie powrócił do Mielca. W czasie okupacji hitlerowskiej prowadził zakład fotograficzny, pod baczną obserwacją niemiecką, limo to systematycznie współpracował z ZWZ - AK i pod pseudonimem „Wija" wykonywał  szereg zadań, m. in. mikrofilmy dokumentów dla kontrwywiadu, fotografie do fałszywych kenkart, zdjęcia z akcji hitlerowskich i ruchów wojsk. W domu Jadernych przez pewien okres znajdował się także punkt rozdzielczy podziemnej gazetki „Odwet", a także zdarzały się konspiracyjne spotkania.

Po II wojnie światowej włączył się w działalność opozycyjną i podjął współpracę z miejscową komórką organizacji Wolność i Sprawiedliwość (WiN). W lipcu 1946 r. został aresztowany i oskarżony o dzia­łalność na szkodę państwa, a następnie 11 kwietnia 1947 r. wyrokiem Wojskowego Sadu Rejonowego w Rzeszowie skazany na 15 lat więzienia. Po 10 latach przebywania w zakładzie karnym we Wronkach, w październiku 1956 r. (w okresie tzw. „odwilży") został wypuszczony na wolność. Powrócił do Mielca i wznowił działalność zawodową i społeczną. Co prawda ze względów zdrowotnych ograniczył dokumentowanie bieżącego życia Mielca, ale włączył się w organizację mieleckiego ruchu regionalnego i zbieranie pamiątek historycznych. W 1964 r. był jednym z członków założycieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, a później (10 XI 1967 r.) doprowadził (wspólnie z Mirosławem Maciąga) do pierwszej w historii miasta „Wystawy pamiątek ziemi mieleckiej", która była zalążkiem społecznego Muzeum Regionalnego w Mielcu. W tej placówce pełnił rolę społecznego kustosza. W latach 70. wycofał się z TMZM oraz z funkcji kustosza muzeum - przed jego przekształceniem w placówkę państwową. W 1978 roku, z okazji 80-lecia powstania Zakładu Fotograficznego Jadernych, zorganizował w pomieszczeniach Zakładu (własnym domu) okolicznościową wystawę fotograficzną. W latach 80. przekazał Muzeum Regionalnemu w Mielcu wiele eksponatów, w tym zdecydowaną większość dokumentacji fotograficznej i sprzętu. W 1981 r. uczestniczył, jako honorowy gość, w Uroczystości Poświęcenia Lotniska w Mielcu. Zmarł 16 listopada 1984 r. Spoczął na cmentarzu parafialnym w Mielcu przy ul. H. Sienkiewicza. 12 XI 1990 r. decyzją Sądu Najwyższego w Warszawie został zrehabilitowany.

 

  Copyright © 2006-2007 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII