TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec KŚT Mielec  TMZM Mielec  Konkurs malarski: Pędzlem i nitką malowane - Pokaż co potrafisz
Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie
14.04.2015

Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie zaprasza wszystkie osoby malujące i haftujące do wzięcia udziału w konkursie malarskim:
,,Pędzlem i nitką malowane - Pokaż co potrafisz”

Celem konkursu jest prezentacja prac ukazujących aktualne tendencje w malarstwie i hafciarstwie (promocja haftu), poszukiwanie indywidualności twórczych, kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, integracja środowisk twórczych, promocja młodych talentów, promocja miasta Jaworzna.

REGULAMIN: I Konkursu Malarskiego - ,,Pędzlem i nitką malowane - Pokaż co potrafisz”

1. Organizatorem I Konkursu Malarskiego - ,, Pędzlem i nitką malowane”, jest Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie z siedzibą w Jaworznie przy ul. Szczakowskiej 35, 43 – 600 Jaworzno, zwany dalej Organizatorem.
2. Celem Konkursu jest: Prezentacja prac ukazujących aktualne tendencje w malarstwie i hafciarstwie (promocja haftu), poszukiwanie indywidualności twórczych, kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, integracja środowisk twórczych, promocja młodych talentów, promocja miasta Jaworzna.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do trzech prac wykonanych w technikach malarskich i hafciarskich.
4. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i odbywa się na zasadzie dobrowolności.
5. Konkurs jest otwarty, to znaczy, że mogą w nim wziąć udział wszystkie osoby tworzące w wieku od 13 do 18 lat i powyżej 18 lat zwanej dalej Autorami.
6. Przedmiotem Konkursu są prace będące wynikiem wyłącznej, osobistej twórczości Autorów, wykonane w tradycyjnych technikach malarskich
i hafciarskich. W przypadku haftów – preferowany jest haft płaski. Prace zgłaszane do konkursu, zwane dalej Pracami Konkursowymi, nie powinny być pracami wcześniej zgłaszanymi do innych konkursów.
7. Prace Konkursowe należy dostarczyć Organizatorowi
w terminie do 30 lipca 2015r.
8. Adres do korespondencji i nadsyłania prac: I Konkurs malarski ,,Pędzlem i nitką malowane – Pokaż co potrafisz” Jaworzno 2015r  ul. Szczakowska 35  43 – 600 Jaworzno.
9. Przesłana Praca Konkursowa powinna posiadać metryczkę, zawierającą:
imię, nazwisko, tytuł pracy, rok powstania, wartość pracy, telefon, adres e-mail. Praca powinna być oprawiona i przygotowana do ekspozycji.
10. Prace konkursowe powinny być zapakowane w sposób umożliwiający ich odesłanie.
11. Organizator powołuje Jury Konkursu.
12. Prace Konkursowe zostaną poddane ocenie Jury, które przyzna nagrody rzeczowe w dwóch kategoriach wiekowych: od 13 – 18 lat, powyżej 18 lat.
13. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi
11 września 2015r. Centrum Kultury Teatr Sztuk ul. Mickiewicza 2 43-600 Jaworzno.
14. Informacje na temat Konkursu i zgłaszania prac udzielane są pod adresem
natalia.urant@gmail.com, pigularka67@tlen.pl i numerem telefonu 606 350 663 lub 518 697 933
15. Osoby zgłaszające się do Konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia i dalszej prezentacji nadesłanych prac (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.sierpnia 1997 roku Dz. U. nr 133, poz 833 z Późn. zm.).
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.
Wyniki konkursu oraz bieżące informacje będą prezentowane na stronie:
www.stk.decoart.pl oraz na Facebooku – www.Facebook.com/Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie
17. Prace konkursowe należy odebrać w terminie do 30.01.2016r – Klub Relax ul. Szczakowska 35 43 – 600 Jaworzno. Prace nie odebrane we wskazanym terminie, będą odsyłane na koszt uczestnika konkursu.


Zapraszam
Prezes KŚT Jadwiga Klaus

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS MALARSKI „Pędzlem i nitką malowane – Pokaż co potrafisz”
 
  Copyright © 2006-2015 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII