TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
Konkursy "Drugiego Spotkania Lotniczych Pokoleń - Mielec - 2012"
10.04.2012

Klub Miłośników Lotnictwa zaprasza do udziału w konkursach ogłoszonych z okazji "Drugiego Spotkania Lotniczych Pokoleń - Mielec - 2012"
1. Konkurs literacki " Lotnicze wspomnienia moich najbliższych" dla uczniów klas 4-6 SZ.P.
2. Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. "Na skrzydłach Ikara"
3. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzno-Plastyczny pt. "Samolot w obiektywie i palecie barw"

Konkurs literacki pod patronatem Janusza Zakręckiego Prezesa Zarządu Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu pt. LOTNICZE WSPOMNIENIA MOICH NAJBLIŻSZYCH

Regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu literackiego jest Miejska Biblioteka Publiczna Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu i Klub Miłośników Lotnictwa przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu.
2. Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa i historii mieleckiego lotnictwa.
3. Mogą wziąć w nim udział uczniowie piątych i szóstych klas szkół podstawowych Mielca i powiatu mieleckiego.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie wspomnień lotniczych na podstawie relacji osób najbliższych ( np. ojca, babci, wujka, sąsiada ) pracujących w mieleckich zakładach lotniczych.
5. Prace muszą być samodzielne tzn. nieprzepisane z książek, czasopism czy internetu. /Osoba przywłaszczająca sobie cudzy utwór lub jego fragment i podająca go jako własny postępuje niezgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r. Nr 24, poz. 83, art. 115)/.
6. Wspomnienia mogą być napisane wierszem lub prozą.
7. Prace należy dostarczyć w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego (każdy w 4 egzemplarzach) wraz z wersją elektroniczną na płycie CD, w zaklejonej kopercie (teksty i płyta)
8. Prace należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączona do niej zaklejona kopertę zawierającą dane autora (imię i nazwisko, klasa, szkoła, dokładny adres, telefon kontaktowy, e-mail oraz oświadczenie podpisane przez autora i osobę udzielającą informacji – Załącznik nr 1).
9. Zgłoszenie się do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie prac w celach wy-stawienniczych i wydawniczych.
10. Nadesłanych prac organizator nie zwraca uczestnikom.
11. Prace oceniane będą przez jury i od ich decyzji nie będą przysługiwać odwołania.
12. Terminy konkursu:
ogłoszenie konkursu : 12.04.2012 r.
termin składania prac : do 12.06.2012 r.
rozstrzygnięcie i wręczenie nagród 20.06.2012 r.
13. Prace należy składać w godzinach udostępniania zbiorów w Wypożyczalni Literatury Dzie-cięcej i Młodzieżowej Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 2.
14. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy prac zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród, które odbędzie się 20.06.2012 r. w MBP SCK, przy ul. Kusocińskiego 2.
15. Przewidziane są również nagrody niespodzianki od PZL w Mielcu
16. Regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach MBP SCK w Mielcu oraz na stronie internetowej: www.sck.mielec.pl oraz www.tmzm.mielec.pl
Regulamin 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficzno-Plastycznego ogłoszonego z okazji Drugiego Spotkania Lotniczych Pokoleń – Mielec 2012 "Samolot w obiektywie i palecie barw"

1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu.
2. Celem konkursu jest :
• popularyzacja historii polskiego lotnictwa,
• pogłębienie wiedzy o lotnictwie,
• promowanie utalentowanych artystycznie osób biorących udział w konkursie.
3. Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników lotnictwa: młodzieży i osób dorosłych.
4.Tematyka prac musi być związana z lotnictwem.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie maksymalnie do trzech sztuk prac plastycznych wykonanych dowolna techniką w wymiarach nieprzekraczających 50cm x 70 cm (malarstwo, haft, grafika, rysunek, kolaż ) lub do trzech sztuk prac fotograficznych o wymiarach nieprzekraczających 21cm x 30 cm
6. Prace powinny być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą na kartce dane autora (imię i nazwisko, dokładna data urodzenia, adres, telefon, e-mail).
7. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagradzane lub wyróżniane w innych konkursach.
8. Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć do 1 sierpnia 2012 r. na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu, ul. Kusocińskiego 2, 39-300 Mielec
z dopiskiem Konkurs Fotograficzno-Plastyczny
/tel. 17-585 57 72 /
9. Oceny utworów biorących udział w konkursie dokona jury powołane przez organizatora, przyznając nagrody główne: I, II, III stopnia i dwa wyróżnienia, w dwóch kategoriach wiekowych (młodzież oraz dorośli).
10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac w mediach, w internecie bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. Do przesyłanych prac należy dołączyć podpisane oświadczenie, zgodnie z załączonym wzorem /Załącznik nr 1/.
11. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w nagradzaniu, w każdej kategorii wiekowej.
12. Ogłoszenie wyników konkursu i zawiadomienie laureatów odbędzie się 20 sierpnia 2012 r.
13. Po ogłoszeniu wyników konkursu zostanie zorganizowana wystawa nadesłanych prac w Domu Kultury SCK w Mielcu, która będzie trwać do 24 września br.
14. Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2012 r. w Domu Kultury Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, Al. Niepodległości 7 podczas Drugiego Spotkania Lotniczych Pokoleń.
15. Po zakończeniu wystawy pokonkursowej prace będzie można odebrać w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Kusocińskiego 2 w Mielcu w dniach 26-27 września 2012 r. Prace zamiejscowych autorów zostaną odesłane na koszt TMZM w Mielcu.
16. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.
Regulamin 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego ogłoszonego z okazji Drugiego Spotkania Lotniczych Pokoleń – Mielec 2012 "Na skrzydłach Ikara"

1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu.
2. Celem konkursu jest popularyzacja współczesnej literatury:
• popularyzacja historii polskiego lotnictwa,
• pogłębienie wiedzy o lotnictwie,
• promowanie utalentowanych artystycznie osób biorących udział w konkursie.
3. Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników lotnictwa: młodzieży i osób dorosłych.
4. Tematyka prac musi być związana z lotnictwem.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie maksimum trzech prac literackich napisanych prozą lub wierszem , w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu, w czterech kopiach. Rękopisów nie przyjmujemy. Łączna objętość zestawu prac nie może przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku) .
6. W konkursie mogą brać udział wyłącznie teksty oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagradzane lub wyróżniane w innych konkursach.
7. Utwory muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą na kartce dane autora (imię i nazwisko, dokładna data urodzenia, adres, telefon, e-mail). Wiersze podpisane imieniem i nazwiskiem autora (zamiast godłem) nie będą oceniane.
8. Prace konkursowe należy nadesłać do 1 sierpnia 2012 r. na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu, ul. Kusocińskiego 2, 39-300 Mielec
z dopiskiem Konkurs Literacki
( tel. 17-585 57 72)
9. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
10. Oceny utworów biorących udział w konkursie dokona jury powołane przez organizatora, przyznając nagrody główne: I, II, III stopnia i dwa wyróżnienia, w dwóch kategoriach wiekowych (młodzież oraz dorośli).
11. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w nagradzaniu, w każdej kategorii wiekowej.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac w mediach, w internecie bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. Do przesyłanych prac należy dołączyć podpisane oświadczenie, zgodnie z załączonym wzorem (Załącznik nr 1).
13. Ogłoszenie wyników konkursu i powiadomienie laureatów odbędzie się 20 sierpnia 2012 r.
14. Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2012 r. w Domu Kultury Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, Al. Niepodległości 7 podczas Drugiego Spotkania Lotniczych Pokoleń.
15. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.

Regulamin 
  Copyright © 2006-2012 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII