TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
10.12.2014

To przede wszystkim ponad 800 pracowników: lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałego personelu, obsługującego pacjentów. Mocnym atutem mieleckiego szpitala jest doskonale wykształcona i wyspecjalizowana kadra lekarska i pielęgniarska. Drugim niewątpliwie jest nowoczesny kompleks szpitalny, wraz z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem, nadal modernizowany w ramach wieloletniej inwestycji centralnej.

Szpital przyjmuje rocznie około 20 tysięcy pacjentów. Systematycznie się rozwija i poszerza wachlarz usług. Wzbogacił się — m.in. — o Pododdział Leczenia Udaru Mózgu i o Pracownię Rezonansu Magnetycznego. Został utworzony Oddział Neurochirurgiczny, a także Oddział Chirurgii Naczyniowej.

Kompleks szpitalny jest złożony z dziesięciu budynków (bloki i pawilony od A do J), połączonych ze sobą w jedną całość i wyposażonych w windy. Odrębnie jest usytuowana część zakaźna. W szpitalu znajduje się 20 oddziałów. Jest tu blok operacyjny, stacja dializ, poradnie specjalistyczne, laboratoria i pracownie diagnostyczne, oraz inne placówki, niezbędne do sprawnego funkcjonowania obiektu, tak pod względem materialno-bytowym, jak i medycznym.

Pacjenci mogą korzystać z posługi duszpasterskiej, sprawowanej przez księdza kapelana. W Kaplicy Szpitalnej są odprawiane Msze święte w niedziele i dni powszednie.

W szpitalu znajduje się biblioteka dla personelu i pacjentów — Filia Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu, ze zbiorem liczącym 12 tysięcy książek.

Historia mieleckiego szpitala bierze swój początek w okresie międzywojennym i jest związana z zapoczątkowaniem budowy Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu.

Od okresu międzywojennego do końca stulecia
Historia mieleckiego szpitala bierze swój początek w okresie międzywojennym i jest związana z zapoczątkowaniem budowy Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu. Niektóre materiały źródłowe z I połowy XIX wieku mówią o istnieniu małego szpitala o 30 łóżkach fundacji Pinkusa Kranza, przeznaczonego dla ludzi kalekich i ubogich. W okresie międzywojennym został zorganizowany Ośrodek Zdrowia, ale jego działalność ograniczała się do poradnictwa dla najbiedniejszej ludności, profilaktyki oraz leczenia jaglicy. Opieka zdrowotna nad ludnością spoczywała głównie na prywatnych gabinetach lekarskich. Natomiast chorych, wymagających leczenia szpitalnego kierowano do szpitali w Tarnobrzegu, Sandomierzu, Tarnowie i Rzeszowie.

W 1939 roku na terenie miasta i powiatu było dwunastu lekarzy, przy czym lekarzem powiatowym był Aleksander Polek, a miejskim — Norbert Obrowicz. Latem tego roku przyjęto do pracy małżeństwo lekarskie Stanisławę i Wacława Piskozubów, gdzie lek. med. Piskozubowa zajęła się leczeniem dzieci, zaś lek. med. Piskozub został lekarzem zakładowym.

W związku z rozwojem zakładów PZL, przystąpiono do budowy szpitala o 60 łóżkach przy ulicy Biernackiego, którego ukończenie nastąpiło w pierwszych miesiącach wojny 1939 r. Wyżej wymieniony obiekt został jednak przejęty przez okupantów, gdzie przez cały okres wojny leczyli się żołnierze i ludność niemiecka. Po wkroczeniu wojsk radzieckich w 1944 roku, budynek był na krótko użytkowany przez wojsko, a następnie oddany do dyspozycji służby zdrowia. Na parterze był oddział wewnętrzny, zakaźny i izba przyjęć, a ordynatorem na tych oddziałach był lek. med. T. Kasprowicz. Na piętrze funkcjonowała oddział chirurgiczny i położniczy. Brak wyposażenia i szczupła kadra personelu utrudniała w dużym stopniu pracę pierwszych jego dyrektorów: lek. med. J. Figasa, lek. med. M. Sidora, a następnie lek. med. T. Magiery, z którym wiąże się dalszy rozwój lecznictwa zamkniętego.

Na początku lat pięćdziesiątych zostaje oddany na cele szpitalne budynek przy ulicy Skłodowskiej, gdzie zlokalizowano oddziały: wewnętrzny (ordynator — lek. med. T. Kasprowicz), dziecięcy (ordynator — lek. med. T. Chmielewski), zakaźny (ordynator — lek. med. I. Michońska). W budynku przy ul. Biernackiego pozostały oddziały: chirurgiczny z ordynatorem lek. med. T. Magierą, ginekologiczno-położniczy z ordynatorem lek. med. M. Ciastoniem i oddział płucny z ordynatorem lek. med. W. Piskozubem. W szpitalu tym pracowało 11 lekarzy.

Wzrost potrzeb i rozszerzający się zakres działania służby zdrowia, dyktowanym szybkim rozwojem gospodarczym miasta, a przede wszystkim WSK oraz licznym napływem siły roboczej powoduje iż baza szpitalna staje się niewystarczająca. Dlatego podjęto budowę nowego szpitala przy ul. Żeromskiego na 200 łóżek. Przyjęte założenia miały wystarczyć na potrzeby lecznictwa w większym niż poprzednio stopniu, jednak dalszy dynamiczny rozwój miasta, a zwłaszcza przyrost ludności spowodował konieczność zwiększenia zakładanej poprzednio liczby łóżek do 300, a następnie do 431, zabezpieczającej potrzeby 120 tysięcy ludności.

W nowym szpitalu przy ul. Żeromskiego zostały zlokalizowane następujące oddziały:
Oddział chirurgiczny o 76 łóżkach, przeniesiony z budynku przy ulicy Biernackiego, który prowadził nadal dr nauk med. Tadeusz Magiera, a po jego odejściu na emeryturę — lek. med. M. Żurawski. W 1996 roku po odejściu na emeryturę lek. med. M. Żurawskiego ordynaturę objął lek. med. A. Surowiec.
Oddział wewnętrzny, którego ordynatorem został lek. med. E. Janicki, a po jego odejściu na emeryturę w 1995roku — ordynatorem został dr n. med. A. Kozłowski. Oddział dysponował 68 łóżkami.
Oddziałem dziecięcym mającym na stanie 60 łóżek, kierował ordynator lek. med. J. Romańczuk a po jego przejściu do lecznictwa otwartego — lek. med. A. Gałka.
Oddział ginekologii i położnictwa, dysponujący 65 łóżkami, prowadził lek. med. K. Ślaski, a po jego odejściu na emeryturę — lek. med. Z. Barłowska.
Oddział zakaźny o 40 łóżkach, którego ordynatorem była lek. med. I. Michońska, a po jej odejściu na emeryturę — lek. med. J. Sznajder.

Nowy obiekt szpitalny został oddany do użytku pod koniec 1964 roku. Dodatkowe pomieszczenia na ten cel wygospodarowane zostały kosztem likwidacji pomieszczeń gospodarczych, socjalnych, jak również poprzez adaptację innych obiektów oraz zagęszczenia sal chorych.

W budynku przy ul. Biernackiego, z którego przeniesiono oddziały chirurgiczny i ginekologiczno-położniczy, zwiększono ilość łóżek na oddziale płucnym do 45 i utworzono nowy oddział dermatologiczny o 25 łóżkach. Oddziałem płucnym kierował nadal ordynator lek. med. W. Piskozub, a po jego odejściu na emeryturę lek. med. J. Gardulski. Aktualnie oddział prowadzi lek. med. B. Warzecha. Ordynatorem oddziału dermatologicznego został lek. med. E. Janiszewski, a po jego odejściu na emeryturę ordynatorem jest lek. med. U. Wasiluk.

W budynku przy ulicy Skłodowskiej, po przeniesieniu oddziałów szpitalnych zorganizowano poradnie specjalistyczne (laryngologiczną, zdrowia psychicznego, neurologiczną, okulistyczną) oraz pracownię protetyki stomatologicznej.

Na początku lat osiemdziesiątych oddział dermatologiczny został przeniesiony do budynku przy ulicy Spółdzielczej (zaadaptowany obiekt po żłobku), przy czym utworzono przy nim pododdział dla przewlekle chorych o 12 łóżkach.

W 1992 roku zaadaptowano obiekt przy ulicy P. Skargi (po żłobku) i utworzono Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dysponujący 32 łóżkami, przekształcony następnie w Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy posiadający 34 łóżka. Zakład ten przeznaczony jest dla ludzi w podeszłym wieku i przewlekle chorych. Kierownikiem zakładu została mgr U. Liga.

Po przeniesieniu oddziału dermatologicznego z budynku przy ulicy Biernackiego, utworzono nowy oddział — neurologiczny o 25 łóżkach. Ordynatorem tegoż oddziału jest lek. med. I. Mościcka.

W 1994 roku przy oddziale anestezjologii i intensywnej terapii o 8 łóżkach, którego ordynatorem została lek. med. M. Nykiel oraz w 1995 roku oddział opieki paliatywnej o 7 łóżkach, a jego ordynatorem został lek. med. Z. Majsak.

Nadmierne zagęszczenie sal chorych, brak zaplecza techniczno-gospodarczego i socjalnego oraz przewidywane poszerzenie obwodu profilaktyczno-leczniczego, spowodowały konieczność podjęcia decyzji o rozbudowie i modernizacji dotychczasowego szpitala. Mimo sporych trudności udało się w 1979 roku umieścić rozbudowę szpitala w spisie zadań inwestycyjnych i rozpocząć pracę nad założeniami techniczno-ekonomicznymi, które zostały zatwierdzone przez Komisję Programowo-Techniczną przy Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej w grudniu 1981 roku. Realizację inwestycji rozpoczęto w listopadzie 1982 roku do chwili wstrzymania w 1991 roku oddano do użytku obiekty infrastruktury technicznej szpitala, a to budynek kotłowni, pralni, portierni i stacji trafo oraz pawilon łóżkowy w stanie surowym. Po odblokowaniu tejże inwestycji wznowiono prace budowlane, gdzie do roku 1998 oddano do użytku budynek tlenowni, hydroforni ze zbiornikami wody, kuchni, studnie oraz infrastrukturę, przylegającą do wyżej wymienionych obiektów. W maju 1999 roku oddano do użytku budynek łóżkowy, budynek pomocy doraźnej, budynki bloków operacyjnych, centralną sterylizatornię w bloku operacyjnym nr 1, studnię głębinową wraz z przylegającą infrastrukturą.

Na progu XXI wieku
Wszystkie powyższe zmiany przebiegały równolegle z prowadzonym na dużą skalę procesem kontynuacji rozbudowy i modernizacji budynków szpitalnych, co pozwoliło na przeniesienie oddziałów: pulmonologicznego, paliatywnego oraz dermatologicznego do nowoczesnych pomieszczeń, spełniających standardy określone w stosownych przepisach prawa.

Od 2000 roku równolegle z procesem inwestycji trwał proces restrukturyzacji Zakładu, w efekcie którego zdecydowanie obniżono poziom zatrudnienia w Zakładzie, wyłączono ze struktur Podstawową Opiekę Zdrowotną, Ambulatoryjną Rehabilitację leczniczą, częściowo Specjalistyczną Opiekę Zdrowotną, Dział Pomocy Doraźnej oraz działalność pozamedyczną szpitala w zakresie cateringu, utrzymania czystości, usług pralniczych, usług technicznych (na zasadzie outsorcingu). Wymienione działania pozwoliły na znaczną poprawę sytuacji finansowej Szpitala.
Efektem tych działań było znaczące poprawienie się sytuacji finansowej jednostki jak również nastąpił rozwój działalności przejawiający się rozszerzeniem zakresu usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu, podniesieniem ich jakości oraz zakupami nowoczesnego wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego.

Wyrazem tego jest:
• powstanie Oddziału Ortopedycznego — styczeń 2001
• uruchomienie Stacji Dializ — maj 2002
• powstanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego — listopad 2002
• uruchomienie pracowni Tomografii Komputerowej — marzec 2003
• powstanie Oddziału Urologicznego — czerwiec 2003
• powstanie Oddziału Rehabilitacyjnego — styczeń 2005

źródło: szpital.mielec.pl

SŁUŻBA ZDROWIA, działalność na rzecz zapewnienia mieszkańcom Mielca opieki zdrowotnej i sanitarno-epidemiologicznej miała przez setki lat charakter prywatny. Leczenie odbywało się w domach osób chorujących. Szpital, założony przy parafii rzymskokatolickiej, był przede wszystkim domem opieki społecznej dla najbiedniejszych i bezdomnych oraz pozbawionych rodziny kalek i upośledzonych umysłowo. Lekarze polscy, kształceni od XIV w. na wydziale lekarskim Akademii Krakowskiej (później Uniwersytetu Jagiellońskiego), rzadko osiedlali się na stałe w małych miasteczkach. Z biegiem lat sytuacja ta zaczęła się zmieniać, bowiem nadmiar lekarzy w dużych ośrodkach spowodował, że niektórzy z nich przenosili się na prowincję. Uzyskiwali status lekarza miejskiego, który opiekował się chorymi, a w bardziej skomplikowanych przypadkach kierował do specjalistycznych ośrodków medycznych. Pierwszym znanym chirurgiem miejskim (Chirurgus in Mielec) był Krzysztof Niemiłowski, wspominany w dokumencie z 12 VII 1692 r. W latach 80. XVIII w. działał urodzony w Mielcu Józef Kosiewski – doktor medycyny. Znanym chirurgiem  był także Adolf Pastor, neofita, zmarły w 1847 r. w wieku 31 lat. Po utworzeniu powiatu mieleckiego (1853-1855) jednym z głównych funkcjonariuszy starostwa był lekarz powiatowy, którego zadaniem było czuwanie nad stanem zdrowia i higieną ludności w powiecie, a przede wszystkim niedopuszczanie do epidemii chorób zakaźnych. Pierwszym i długoletnim lekarzem powiatowym był dr medycyny Błażej Kijas, który był także radnym miejskim. W latach 70. XIX w. lekarzem miejskim był chirurg Benjamin Landes. Ponadto obaj lekarze i dr med. Heinz Oswald prowadzili prywatne gabinety w Mielcu. W połowie  lat 70. kadra medyczna w Mielcu wzmocniła się, bowiem przybyli chirurg Emanuel Schabbus i dr med. Alfred Berggrün. W kolejnych latach liczba lekarzy wolno, ale systematycznie rosła. W latach 80. było ich pięciu, a w latach 90. sześciu. Taki stan utrzymał się do I wojny światowej. W czasie zawieruchy wojennej niektórzy lekarze wyjechali z Mielca na front lub przenieśli się do innych miast.

*Lekarze w latach 1867-1914: Błażej Kijas, Heinz Oswald, Benjamin Landes, Alfred Berggrün, Emanuel vel Stanisław Schabbus, Adolf Goldhaber, Władysław Szafer, Władysław Staniszewski, Bronisław Wawrzycki, Józef  Sternberg, Teofil Bąkowski, Jakób Schney, Apolinary Frank, Antoni Stasina, Aleksander Godłowski, Franciszek Kropaczek.

*Lekarze w latach 1914-1918: Apolinary Frank, Stanisław Schabbus, Józef Sternberg. 

*Lata 1918-1939 Po odzyskaniu niepodległości (1918) zorganizowano w Mielcu tzw. szpital epidemiczny, leczący głównie choroby zakaźne, a jego kierownikiem był dr Lucjan Gawendo. Placówka ta została jednak zlikwidowana w 1923 r. Zorganizowano natomiast Ośrodek Zdrowia, który służył przede wszystkim biedniejszej ludności. Bogatsi nadal leczyli się w prywatnych gabinetach, których było już siedem. Na leczenie szpitalne wyjeżdżano do Tarnowa, Rzeszowa lub Tarnobrzega. Znaczny wzrost ludności Mielca, w związku z budową fabryki samolotów, spowodował rozpoczęcie budowy szpitala przez Ubezpieczalnię Społeczną. Uruchomiono też poradnię skórno-wenerologiczną. Rozpoczęła działalność Przychodnia Kolejowa w budynku przy stacji PKP. W 1939 r. czynnych było dziewięć prywatnych gabinetów.

*Lekarze w latach 1918-1939: Emil Czortkower, Wacław Czyżewski, Oskar Donner, Apolinary Frank, Lucjan Gawendo, Salomon Kaufman, Julian Maj, Stanisław Maraszewski (lekarz powiatowy i miejski), Henryk Milgrom (lekarz powiatowy), Norbert Obrowicz (lekarz miejski), Stanisława Piskozub, Wacław Piskozub, Aleksander Polek (lekarz powiatowy), H. Seiden (lekarz dentysta).

*Lata 1939-1944 Na początku okupacji hitlerowskiej oddano do użytku szpital w północnej części osiedla fabrycznego, ale zgodnie z nazwą „Krankenhaus nur für Deutsche” służył on żołnierzom, funkcjonariuszom i ludności niemieckiej. W związku z rozpowszechnianiem się chorób zakaźnych od 1942 r. uruchomiono niewielki szpitalny Oddział Zakaźny w dwóch pawilonach przy Tarnobrzegerstrasse (później H. Sienkiewicza), a jego ordynatorem był Tadeusz Kasprowicz. Dla polskiej ludności czynne było ambulatorium Ubezpieczalni Społecznej, w którym pracował Teodor Cienciała. W Flugzeugwerk Mielec, obok lekarzy niemieckich, jedynym polskim lekarzem fabrycznym był Jan Pietrykowski. Pozostali mieleccy lekarze prowadzili prywatne gabinety. Mimo skromnych możliwości, bowiem brakowało specjalistycznego wyposażenia i wielu lekarstw, starali się pomóc każdemu potrzebującemu. Współpracowali także z podziemiem (AK, BCh), choć za takie kontakty można było ponieść najsurowsze kary.

*Lekarze w latach 1939-1944: Teodor Cienciała, Apolinary Frank, Lucjan Gawendo, Tadeusz Kasprowicz, Stanisław Maraszewski, Jan Pietrykowski, Stanisława Piskozub, Wacław Piskozub.

Lata 1944-nadal Po wypędzeniu Niemców z Mielca (5-6 VIII 1944 r.) zapotrzebowanie na pomoc medyczną gwałtownie wzrosło. Wiele osób odniosło rany w czasie wojny, niemało było osób skrajnie wyczerpanych po długim ukrywaniu się w lasach, a do tego często pojawiały się epidemie chorób zakaźnych. Z inicjatywy Teodora Cienciały zorganizowano w bloku nr 14  ambulatorium PCK, które zostało później przekształcone w Pogotowie Ratunkowe. Wznowiono działalność prywatnych gabinetów lekarskich. Na  osiedlu fabrycznym uruchomiono opuszczony przez Niemców szpital, a w nim oddziały chirurgiczny i wewnętrzny. Ponadto czynny był pododdział dla chorych zakaźnych przy ul. H. Sienkiewicza. Początkowo wykonywano zabiegi tylko z zakresu tzw. małej chirurgii. Wszystkie trudniejsze operacje wykonywano w wojennym szpitalu radzieckim, który zorganizowano w barakach na terenie Poręb Wojsławskich. W operacjach tych brali także udział mieleccy lekarze. W 1945 r. utworzono stanowisko lekarza powiatowego, któremu powierzono organizowanie służby zdrowia i koordynowanie jej działalności. Był nim początkowo Zbigniew Małecki, ale po kilku miesiącach zastąpił go Eugeniusz Berger. Utworzono Powiatowy Ośrodek Zdrowia, który najpierw ulokowano w obiekcie przy ul. H. Sienkiewicza 47, a następnie przy ul. Legionów 17. Jego kierownikiem był W. Piskozub. W  POZ powołano stanowisko kontrolera sanitarnego, którym został Włodzimierz Mossakowski. Pod koniec 1945 r. bazę mieleckiej służby zdrowia stanowiły: szpital ogólny z czterema oddziałami (chirurgiczny, ginekologiczny, wewnętrzny i zakaźny) o łącznej ilości 100 łóżek oraz POZ z trzema przychodniami (przeciwweneryczna, przeciwgruźlicza i przeciwjagliczna). Posiadano dwa urządzenia kąpielowe, ale tylko jedno kompletne z aparatem dezynfekcyjno-dezynsekcyjnym w szpitalu. W POZ ruchomą komorę na gorące powietrze skonfiskowali żołnierze radzieccy jako „łup wojenny” dla swoich celów. Niektórzy lekarze wznowili praktykę prywatną. W kolejnych latach otwarto Przychodnię Ogólną oraz wznowiono działalność Ubezpieczalni Społecznej przy ul. Sandomierskiej (później ul. L. Waryńskiego). W 1950 r. zmieniono jej nazwę na Zakład Lecznictwa Pracowniczego (ZLEP i ta nazwa, mimo wielokrotnych restrukturyzacji, przetrwała w potocznym języku do dziś), a wkrótce potem przemianowano na Przychodnię Rejonową nr 1. Od 1951 r. organem zarządzającym służby zdrowia został Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mielcu, a stanowisko lekarza powiatowego zostało zniesione. W ramach sieci placówek leczniczych Wydziału ZiOS szczególną rolę pełniła Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego, która później kilkakrotnie zmieniała nazwę. W ramach tej placówki powstało pogotowie położnicze, które jako pierwsze w województwie rzeszowskim obsługiwało przypadki związane wyłącznie z porodem. W związku z rozwojem osiedla fabrycznego na początku lat 50. otwarto w tym rejonie Przychodnię Lekarską nr 2 (w bloku 78). Uruchomiono też przychodnię dentystyczną i protezownię. W 1954 r. powstała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, która przejęła odpowiedzialność za stan sanitarny powiatu i profilaktykę w zakresie chorób zakaźnych. W 1962 r. rozdzielono lecznictwo zamknięte (szpital) od lecznictwa otwartego, którego kierowanie powierzono Powiatowej Przychodni Obwodowej. Podlegały jej przychodnie specjalistyczne na terenie Mielca i ośrodki zdrowia na terenie powiatu mieleckiego. W ramach tej placówki uruchomiono poradnie powiatowe: przeciwgruźliczą, skórno-wenerologiczną, przeciwtarczycową, reumatologiczną, dla matki i dziecka zdrowego i chorego, przeciwjagliczą, międzyszkolną, sportową, chirurgiczną i okulistyczną. Kierownikami PPO byli m.in.: Stanisław Warzocha, Feliks Gałka i Eugeniusz Janicki. W 1973 r. przeprowadzono reorganizację służby zdrowia. Powołano do życia Zespół Opieki Zdrowotnej, który skupił dotychczas samodzielne jednostki: Obwodową Przychodnię, Szpital i Pogotowie Ratunkowe. Ponadto funkcjonowały Przychodnie Przemysłowe w Mieleckim Przedsiębiorstwie Budowlanym i Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego oraz Przychodnia Kolejowa. W latach 70., 80. i 90., w ramach budowanych nowych osiedli mieszkaniowych, powstawały kolejne przychodnie rejonowe. Postęp medycyny i potrzeby środowiska były zaś czynnikami determinującymi powstawanie i rozwój poradni specjalistycznych. W 1995 r. funkcjonowały Przychodnie Rejonowe: nr 1 przy ul. Sandomierskiej, nr 2 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 10, nr 3 przy ul. ks. P. Skargi 12, nr 4 przy ul. S. Żeromskiego 17, nr 5 przy ul. Cz. Tańskiego 2, nr 6 przy ul.  Rzochowskiej i nr 7 przy ul. T. Chałubińskiego 6. Czynne były Poradnie: Dermatologiczna przy ul. Spółdzielczej 2, dla Kobiet („K”) przy ul. Sandomierskiej 25 i ul. Cz. Tańskiego 5, Dziecięce przy ulicach: T. Chałubińskiego 6, Sandomierskiej 25, Tańskiego 5 i M. Skłodowskiej-Curie 10, Laryngologiczna przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8, Medycyny Szkolnej przy ul. S. Żeromskiego 17, Neurologiczna, Okulistyczna, Protetyki Stomatologicznej i Przeciwalkoholowa przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8, Przeciwgruźlicza przy ul. E. Biernackiego 2, Zdrowia Psychicznego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8 i Lekarska PKP przy ul. B. Głowackiego 2/1. Funkcjonowały też laboratoria przy ul. Cz. Tańskiego 5 i ul. ks. P. Skargi 12. W wyniku reformy służby zdrowia w latach 2000-2001 powstały Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Wykorzystały one głównie bazę po zlikwidowanych przychodniach rejonowych.

*Kierownicy Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej PPRN w latach 1951-1975: Stanisław Maraszewski, Jan Sieprawski, Marian Skopiński, Eugeniusz Adamus, Stanisław Wolański, Stanisław Kowal, Mieczysław Muszyński.

*Kierownik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej MRN w latach 1985-1990: Zofia Gąska.

*Kierownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w latach 1999-2006: Paweł Pazdan.

*Dyrektorzy Szpitala Powiatowego (Miejskiego, Rejonowego) w latach 1945-1973: Klaudiusz Jan Lipski, Tadeusz Franciszek Starostka, Mieczysław Henryk Sidor, Jan Figas, Tadeusz Magiera, Mieczysław Muszyński. 

*Dyrektorzy ZOZ i Szpitala Powiatowego (Rejonowego)  w latach 1973-2003: Mieczysław Muszyński, Marian Żurawski, Zbigniew Łaszyca, Stanisław Kowal, Lucjan Mazurek, Leszek Kołacz.

Ordynatorzy oddziału wewnętrznego: Tadeusz Kasprowicz, Bożena Polak-Korkus, Eugeniusz Janicki, Artur Kozłowski.
Ordynatorzy oddziału chirurgicznego: Klaudiusz Jan Lipski, Mieczysław H. Sidor, Tadeusz Magiera, Marian Żurawski, Andrzej Surowiec, Wiesław Kazimierz Grzegorczyk.
Ordynatorzy oddziału ginekologiczno-położniczego: Marian Ciastoń, Kazimierz Ślaski, Zofia Barłowska, Krzysztof Cebulak.
Ordynatorzy oddziału zakaźnego (później obserwacyjno-zakaźnego): Tadeusz Kasprowicz, Irena Michońska, Józef Sznajder. 
Ordynatorzy oddziału dziecięcego: Tomasz Chmielewski, Stanisław Ryszard Głębocki, Julian Romańczuk, Anna Gałka, Beata Piotrowska.
Ordynatorzy oddziału płucnego (później gruźlicy i chorób płuc): Wacław Piskozub, Janusz Gardulski, Bogusław Warzecha.
Ordynatorzy oddziału dermatologicznego: Edward Janiszewski, Urszula Wasiluk.
Ordynatorzy oddziału neurologicznego: Irena Mościcka.
Ordynatorzy oddziału anestezjologii i intensywnej opieki medycznej (od 1994 r.): Marzanna Nykiel.
Ordynatorzy oddziału noworodkowego: Elżbieta Belejec, Anna Klecha.
Ordynatorzy oddziału opieki paliatywnej (od 1995 r.): Zbigniew Majsak, Wiesław Szypuła-Krupa.
Ordynatorzy oddziału rehabilitacyjnego (od 2005 r.): Darian Śpiewak.
Kierownicy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (później Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy): Urszula Liga.

*Kierownicy (dyrektorzy) Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w latach 1946-nadal: Stanisław Maraszewski, Marian Żurawski, Roman Mrozowski, Feliks Gałka, Marian Wykręt, Ewa Cisowska-Drozd, Arkadiusz Pióro, Zbigniew Bober, Paweł Pazdan.

*Dyrektorzy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w latach 1952-nadal: Witold Słoniewicz, Zbigniew Myszka, Stanisław Warzocha, Edward Janiszewski, Bogumił Bzdyl, Krzysztof Kralisz, Janusz Zdziebło, Anna Maria Babula.

*Lekarze w latach 1944-2006: Zuzanna Adamczak-Kiepiel, Anna Adamczak, Eugeniusz Adamus, Janusz Aleksandrowicz, Bożena Aleksandrowicz, Irena Augustyniak, Kazimiera Babiec, Barbara Baran, Bogusław Barański, Stanisława Bartłomowicz, Zofia Barłowska, Jerzy Barnaś, Elżbieta Belejec, Eugeniusz Berger, Jacek Berger, Mieczysław Bernacki, Grażyna Będkowska,  Lucjan Bielatowicz, Andrzej Białek, Maria Białek, Wiesław Biedroń, Edmund Bielecki, Małgorzata Biesiadecka–Kotarba, Marek Błachowicz, Barbara Błaszczak, Grzegorz Błaszczak, Marian Błaszczak, Wiesława Błąkiewicz-Wolanin, Zbigniew Bober, Józef Bożek, Barbara Bryl, Krystyna Brzeska, Renata Bucka, Wojciech Burkot, Janusz Byczkowski, Beata Bzdyl, Bogumił Bzdyl, Adela Cebula, Krzysztof Cebula,  Krzysztof Cebulak, Renata Celarek, Tomasz Chmielewski, Stanisław Chmielewski, Zdzisław Chorąży, Tomasz Chudzik, Mieczysław Ciastoń, Teodor Cienciała, Anna Cieślikowska–Gardian, Ewa Cisowska–Drozd, Katarzyna Cupicha, Piotr Cwenar, Maria Czerwińska, Krystyna Czop, Bolesław Czuba, Alicja Dachowska–Łapa, Abdul Rageeb Dabwan, Czesława Dąbek, Edward Dec, Antoni Drelicharz, Barbara Dróżdż, Maria Dul, Janusz Duszkiewicz, Teresa Dziedzic, Zofia Fabowska, Władysław Falisz, Jan Figas, Jerzy Fijałkowski, Apolinary Frank, Witold Frąckiewicz, Anna Gajewska, Irmina Gajsler, Anna Gałka, Feliks Gałka, Andrzej Gardian, Janusz Gardulski, Rafał Garlewicz, Lucjan Gawendo, Zyta Gawryś-Stryszak, Zofia Gąsior, Piotr Gembal, Lesław Gęsiorek, Jan Głaz, Krystyna Głębocka, Zofia Głębocka–Duszik, Stanisław Głębocki, Władysław Główka, Jolanta Gnieciak,  Stanisław Godek, Grzegorz Gola, Wojciech Gontaszewski, Jan Górny, Małgorzata Grabczak, Tomasz Grabczak, Bogumił Grabowski, Janusz Grabowski, Wioletta Graniczka – Dabwan, Tadeusz Grochocki, Wanda Grochowicz, Jerzy Gromny, Jerzy Gruszecki, Wiesław Grzegorczyk, Wojciech Gutowski, Bogumił Gustaw, Emilia Guzik, Joanna Hadro, Halina Haliniarz, Halina Hęclik-Struzik, Eugenia Iliaszewicz, Krystyna Iwańska, Jerzy Jachyra, Krystyna Jachyra, Urszula Janas–Skulina, Eugeniusz Janicki, Mirosław Janicki, Magda Janiszewska, Edward Janiszewski, Małgorzata Jankowiak, Joanna Jankowska-Fietko, Lech Jankowski, Zofia Jarosz-Piejko, Halina Kalita, Walerian Kalita, Małgorzata Kamińska-Bielatowicz, Tadeusz Kasprowicz, Urszula Kerz, Adam Krępa, Małgorzata Kępa, Małgorzata Kępka, Maria Kiełb,  Tomasz Klar, Anna Klecha, Józef Klecha, Danuta Kłaczyńska, Piotr Kokot, Agnieszka Kołodziej, Beata Kołodziej, Janusz Kołodziej, Agnieszka Kopacz, Bogdan Kopacz, Wiesława Kopecka, Grażyna Kopeć, Justyna Kopeć–Herba, Katarzyna Kopeć-Gajek, Janusz Kordeusz, Beata Korkus-Pszeniczna, Jan Kornecki, Andrzej Kosmalski, Marek Kossowski, Andrzej Kosydar, Teresa Kotowska, Anna Kotula, Zofia Kotyra,  Stanisław Kowal, Janina Kowalczyk-Worwąg, Katarzyna Kowalik, Małgorzata Kowalik, Lidia Kowalska, Piotr Kozioł, Anna Kozłowska, Artur Kozłowski, Elżbieta Krakowska, Elżbieta Kralisz–Podraza, Jadwiga Kralisz, Krzysztof Kralisz, Stanisław Krasowski, Barbara Krawczyk, Urszula Krawczyk, Ireneusz Krejcz, Mariusz Krempa, Stanisław Krempa, Magdalena Krępa, Andrzej Król, Elżbieta Król-Zdziebło, Jerzy Król, Małgorzata Krupińska, Alicja Krutowicz, Wiesław Krzak, Lucyna Krzemień-Królikowska, Karolina Krzysztofik, Wanda Krzyżowska–Ziobroń, Rudolf Książek, Janina Księska, Janusz Księski, Andrzej Kubatek, Maria Kubatek, Lucyna Kudiuk,  Michał Kudiuk, Paweł Kukułka, Marek Kulczyk, Waldemar Kulig, Regina Kupstas, Halina Kurdziel, Maria Kurpiel–Oleksiewicz, Anna Kurylak, Jadwiga Kut - Bednarczyk, Jan Kwiatkowski, Maria Lewonowska, Bogdan Leyko, Stanisław Lis, Patrycja Lisiecka-Bartłomowicz, Irena Lorenc, Piotr Lorenc, Krystyna Lubera, Kazimierz Łacny, Zbigniew Łaszyca, Alicja Łazarz–Krejcz, Urszula Łęczycka, Tomasz Łogin, Grażyna Łuczak–Stala, Anna Łuka, Krzysztof Łukawski, Andrzej Maciejak, Tadeusz Magiera, Julian Maj, Zbigniew Majsak, Edyta Maksoń, Józef Maksoń,  Maria Malec, Andrzej Małysa, Stanisław Maraszewski, Bogusława Marzec, Jarosław Marzec, Krystyna Matwieś, Janina Mazur, Marian Mazur, Zbigniew Mazur, Lucjan Mazurek, Zdzisław Mączka, Irena Michońska, Franciszek Michoński, Miroslaw Midura, Joanna Mierzyńska, Zofia Mikrut–Gąsior, Piotr Milejski, Jerzy Ryszard Milik, Krzysztof Milik, Lechosław Milik, Zygmunt Miłoś, Wacław Moskal, Alicja Mostowy, Zdzisław Mostowy, Irena Mościcka, Wojciech Mościcki, Grażyna Mrozińska, Adam Mrozowski, Roman Mrozowski, Irena Muszyńska,  Mieczysław Muszyński, Jan Myjkowski, Zbigniew Myszka, Ewa Nikiel, Jacek Nikiel, Maria Niziołek, Barbara Nowak, Teresa Nowak, Wiesław Nowak, Zdzisław Nowak, Bronisław Nowicki, Jolanta Nycek–Jer, Marzanna Nykiel, Marzena Oczoś, Urszula Oleksiak, Maciej Olszowski, Anna Opala, Henryk Orczyński, Zbigniew Orłowski, Zbigniew Ostolski, Zofia Ozimek, Małgorzata Pacholec, Mirosław Pacia, Sabina Padykuła, Marek Pająk, Jan Pancerz, Renata Pasko–Turek, Ryszard Patyk, Lucyna Pawlaczyk, Józef Pawłowski, Marian Piechota, Ryszard Pietryka, Jan Pietrykowski, Elżbieta Piękoś, Ernest Piękoś, Zygmunt Piękoś, Beata Piotrowska, Arkadiusz Pióro, Stanisława Piskozub, Wacław Piskozub, Alina Podosek, Andrzej Podosek,  Konrad Podpora, Teresa Podpora, Elżbieta Podraza,  Bożena Polak–Korkus, Marzena Polak-Żurek, Ewa Polińska, Danuta Przetacznik, Beata Pszeniczna, Maria Pyszno,  Stanisław Pyszno, Tadeusz Pyzikiewicz, Grzegorz Rachwał, Krystyna Raszkowska, Stanisława Rewera, Alicja Rodzoś–Grabowska, Dorota Rogóż–Mroczek, Radosław Rola, Julian Romańczuk, Lucyna Rożniał-Ciejka, Zdzisław Różycki, Alicja Ruman, Jan Rusin, Grzegorz Rybak, Wanda Rządzka, Jerzy Rzepka, Monika Rzepka–Duszkiewicz, Krzysztof Rzeszutek, Barbara Sabatowska–Krępa, Izabela Sądel, Danuta Serafin, Mieczysław Henryk Sidor, Renata Sikora–Biernat, Robert Sikora, Bożena Sikorska-Stąpor, Krystyna Skawińska–Dudek, Maria Skiba, Joanna Skop, Ludwik Skopiński, Marian Skopiński, Stanisław Skowron, Ewa Skrzyńska, Lucyna Słomba, Józef Słonina, Zdzisław Słoniewicz, Barbara Smotrycka, Krystyna Sobczak, Elżbieta Sobolewska, Jolanta Soboń, Konrad Stachowicz, Janusz Starzec, Krystyna Stępień, Zyta Stryszak– Gawryś, Lesław Surdej, Andrzej Synowiec, Barbara Szabatowska, Tadeusz Szala, Maria Szarek, Aleksandra Szczepańska, Artur Szczepański, Krzysztof Szczęsny, Andrzej Szetela, Józef Sznajder, Halina Szobał–Kurdziel, Andrzej Szuwalski, Marta Szymanowska, Andrzej Szymanowski, Wiesława Szypuła–Krupa, Kazimierz Ślaski, Ekspedyt Ślem, Darian Śpiewak, Danuta Świderek, Marian Tarnawski, Janina Toczek, Stanisław Trela, Monika Trela–Kulig, Wojciech Turek, Teresa Tuszyńska, Paweł Tyniec, Wiesława Wach, Krystyna Wanatowicz, Bogusław Warzecha, Stanisław Warzocha, Marek Wasiluk, Urszula Wasiluk, Bożena Werner, Aleksandra Wesołowska, Krystyna Wiącek– Mierzwa, Andrzej Wielgus, Jan Wielgus, Jerzy Wiewióra, Ewa Witkowska, Jan Witkowski, Rafał Wojas, Grażyna Wojciechowska, Stanisław Wolański, Marta Woszczuk–Koper, Zygmunt Woźniak, Stanisław Wójcik, Andrzej Wrona, Barbara Wykręt, Marian Wykręt, Adam Zając, Beata Zakręcka, Maria Zawadzka, Janusz Zdziebło, Tadeusz Zieliński, Barbara Zięba, Tadeusz Zięba, Wanda Ziobroń, Sylwia Żala, Marian Żurawski, Witold Żurawski, Magdalena Żurek, Zofia Żyła.

II. Lekarze stomatolodzy (dentyści): Ina Augustyn, Anna Bardowska, Maria Bardowska, Paweł Bednarz, Teresa Bielecka, Halina Biernacka, Czesław Binda, Ewa Binda, Paweł Binda, Iwona Błaszczak, Danuta Boguta, Krystyna Chmielik, Stanisław Chowaniec, Anna Cirbus, Anna Dąbrowska, Krystyna Dec, Zofia Dębicka, Anna Dębicka-Wielgus, Regina Domagała, Anna Maria Dul, Agnieszka Dziuba, Mariusz Dziuba, Janina Foks-Turska, Regina Gadomska, Dariusz Gadomski, Stanisław Gardulski, Elżbieta Głaz, Adam Gromny, Maria Grzegorczyk, Wojciech Hamerski, Grzegorz Herba, Janina Iliasz, Helena Jakimowicz, Zofia Juras, Grażyna Kaczmarek, Iwona Kańczugowska, Lidia Karasińska, Irena Kiełb, Stanisław Kobos, Lilianna Kolesiuk-Maziarz, Małgorzata Kolisz, Ewa Kopecka, Roman Koper, Zbigniew Koper, Stanisław Kostecki, Beata Kozar-Warchałowska, Małgorzata Kozioł, Izabela Kretkiewicz, Maria Malec, Elżbieta Król-Zdziebło, Regina Kupstas, Wiktoria Kusz, Danuta Lamot-Piechota, Bożena Lupa, Zbigniew Łącz, Aleksandra Łojczyk, Wioletta Majewska, Anna Małek, Halina Mąkowska, Jacek Mąkowski, Danuta Musialik-Barnaś, Marek Nanowski, Marian Niziołek, Tomasz Pałka, Krystyna Piasecka-Gryber, Małgorzata Pietrucha-Parys, Jolanta Pregiel, Jadwiga Prożych, Urszula Rachwał, Irena Rajewska, Irena Rycerska, Jerzy Ryczaj, Wioletta Rzeszutek, Katarzyna Sikora, Anna Skowron, Bożena Skrzypczak, Irena Smrokowska, Bożena Stypa, Janina Szczecińska, Maria Szczerbińska-Łukaszek, Irena Szmidtke, Anna Tomas, Dorota Tomczyk, Marek Tomczyk, Ewa Tomecka-Rzepka, Maria Trybulec, Elżbieta Trzpis, Małgorzata Tylko, Magdalena Wasserman, Wiesława Wielgosińska, Stanisław Wiktor, Anna Wiśniewska-Małek, Jerzy Woźniak, Beata Wrona, Regina Zapaśnik, Anna Zatońska, Krystyna Zatońska, Jacek Żurawski. (Tom II)

Lekarze w 2012 r.: Zuzanna Adamczak-Kiepiel, Anna Adamczyk, Bożena Irena Aleksandrowicz, Janusz Mirosław Aleksandrowicz, Kazimiera Babiec, Magdalena Ewa Balińska, Zofia Maria Barłowska, Jerzy Marek Barnaś, Tomasz Franciszek Bartłomowicz, Bogumił Piotr Belejec, Elżbieta Joanna Belejec, Grażyna Bożena Będkowska, Maria Białek, Lucjan Bogusław Bielatowicz, Małgorzata Joanna Biesiadecka-Kotarba, Marek Błachowicz, Barbara Błaszczak, Grzegorz Andrzej Błaszczak, Marian Błaszczak, Wiesława Maria Błąkiewicz-Wolanin, Barbara Ewa Bryl, Krystyna Barbara Brzeska, Wojciech Burkot, Beata Maria Bzdyl, Bogumił Andrzej Bzdyl, Adela Maria Cebula, Krzysztof Jan Cebula, Renata Maria Celarek, Agnieszka Ewa Chmielik, Tomasz Jerzy Chudzik, Anna Dorota Cieślikowska-Gardian, Małgorzata Cisło, Ewa Elżbieta Cisowska-Drozd, Piotr Jacek Cwenar, Agnieszka Justyna Czepiel, Abdul Raqeeb Dabwan, Alicja Halina Dachowska-Łapa, Antoni Adam Drelicharz, Barbara Honorata Dróżdż, Paulina Dorota Dura, Janusz Witold Duszkiewicz, Anna Teresa Dziedzic, Teresa Bogusława Dziedzic, Jerzy Michał Fijałkowski, Witold Frąckiewicz, Tomasz Łukasz Fudali, Anna Gałka, Feliks Stanisław Gałka, Andrzej Gardian, Rafał Jakub Garlewicz, Zbigniew Gawryjołek, Zyta Matylda Gawryś-Stryszak, Jan Krzysztof Gadek, Piotr Tomasz Gembal, Jan Głaz, Krystyna Głębocka, Stanisław Godek, Grzegorz Aleksy Gola, Jan Roman Górny, Bogumił Jan Grabowski, Wioletta Aneta Graniczka-Dabwan, Anna Maria Graniczka-Pazdro, Jerzy Gromny, Jerzy Mirosław Gruszecki, Wiesław Kazimierz Grzegorczyk, Emilia Helena Guzik, Joanna Urszula Hadro, Halina Barbara Hęclik-Struzik, Jerzy Wladysław Jachyra, Krystyna Regina Jachyra, Mirosław Adam Janicki, Joanna Władyslawa Jankowska-Fietko, Zofia Janina, Jarosz-Piejko, Aleksandra Ewa Jurczak, Halina Józefa Kalita, Malgorzata Boguslawa Kamińska-Bielatowicz, Magdalena Patrycja Kamler-Pado, Małgorzata Kępka, Maria Kiełb, Tomasz Stanisław Klar, Anna Ludwika Klecha, Józef Krzysztof Klecha, Bartłomiej Kluz, Joanna Jadwiga Kłaczyńska, Radosław Daniel Kłaczyński, Piotr Kazimierz Kokot, Agnieszka Kołodziej-Ziarko, Bogdan Szczepan Kopacz, Wiesława Barbara Kopecka, Grażyna Anna Kopeć, Katarzyna Kopeć-Gajek, Justyna Zdzisława Kopeć-Herba, Beata Anna Korkus-Pszeniczna, Małgorzata Maria Kornaś, Marek Krzysztof Kossowski, Andrzej Karol Kosydar, Anna Grażyna Kotula, Stanisław Kowal, Janina Kowalczyk-Worwąg, Katarzyna Małgorzata Kowalik, Małgorzata Elżbieta Kowalik, Lidia Lucyna Kowalska, Piotr Jan Kozioł, Anna Grażyna Kozłowska, Artur Józef Kozłowski, Elżbieta Emilia Krakowska, Krzysztof Stefan Kralisz, Barbara Maria Krawczyk, Ireneusz Mieczysław Krejcz, Mariusz Krempa, Magdalena Maria Krępa, Andrzej Grzegorz Król, Elżbieta Król-Zdziebło, Lucyna Stefania Krzemień-Królikowska, Wanda Krzyżowska-Ziobroń, Agnieszka Monika Kubik, Paweł Alfred Kukułka, Waldemar Krzysztof Kulig, Halina Zofia Kurdziel, Maria Grażyna Kurpiel-Oleksiewicz, Jadwiga Kut-Bednarczyk, Agnieszka Alina Lampart, Bogdan Rafał Leyko, Michał Maciej Lipka, Patrycja Magdalena Lisiecka-Bartłomowicz, Irena Lorenc, Piotr Lorenc, Krystyna Lubera, Alicja Łazarz-Krejcz, Magdalena Łopuszyńska, Grażyna Anna Łuczak-Stala, Anna Łuka, Andrzej Maciejak, Edyta Maksoń, Józef Jan Maksoń, Bogusława Barbara Marzec, Jarosław Wojciech Marzec, Janina Józefa Mazur, Marian Stanisław Mazur, Zbigniew Wojciech Mazur, Lucjan Mazurek, Irena Jadwiga Michońska, Joanna Teresa Mierzyńska, Zofia Helena Mikrut-Gąsior, Krzysztof Milik, Lechosław Janusz Milik, Zygmunt Miłoś, Adam Stanisław Młodziankowski, Wacław Adam Moskal, Irena Felicja Mościcka, Wojciech Mościcki, Grażyna Maria Mrozińska, Jan Władysław Myjkowski, Monika Niemiec, Ewa Nikiel, Jacek Antoni Nikiel, Barbara Anna Nowak, Teresa Maria Nowak, Wiesław Nowak, Joanna Lucyna Nycek-Jer, Marzanna Maria Nykiel, Urszula Oleksiak, AnnaMałgorzata Opala, Robert Szczepan Orzech, Zofia Ozimek, Małgorzata Leokadia Pacholec, Mirosław Ryszard Pacia, Sabina Maria Padykuła, Marek Witold Pająk, Renata Stanisława Pasko-Turek, Andrzej Marek Pawełczak, Lucyna Marta Pawlaczyk, Małgorzata Marta Piechota, Marian Artur Piechota, Ernest Jan Piękoś, Beata Lucyna Piotrowska, Alina Podosek, Andrzej Podosek, Marzena Polak-Żurek, Ewa Maria Polińska-Wajdowicz, Małgorzata Pondo, Małgorzata Agnieszka Pulter-Krawczyk, Paweł Łukasz Pyszny, Alicja Ewa Rodzoś-Grabowska, Dorota Rogóż-Mroczek, Adam Rojek, Radosław Konrad Rola, Krystyna Roszkowska-Łoin, Lucyna Bożena Rożniał-Ciejka, Alicja Halina Ruman-Petrenko, Grzegorz Adam Rybak, Wanda Aleksandra Rządzka, Jan Jerzy Rzepka, Monika Beata Rzepka-Duszkiewicz, Krzysztof Piotr Rzeszutek, Izabela Teresa Sądel, Danuta Bronisława Serafin, Agnieszka Monika Serafin-Wilga, Robert Janusz Sikora, Renata Elzbieta Sikora-Biernat, Bożenna Wiesława Sikorska-Stąpor, Krystyna Skawińska-Dudek, Joanna Marzena Skiba, Maria Skiba, Tomasz Konrad Skiba, Joanna Urszula Skop, Ludwik Antoni Skopiński, Stanisław Piotr Skowron, Ewa Izabella Skrzyńska, Agnieszka Agata Słocka, Lucyna Maria Słomba, Joanna Bożena Soboń, Konrad Julian Stachowicz, Aleksandra Maria Stempkowska-Wesołowska, Andrzej Robert Synowiec, Małgorzata Maria Synowiec, Aleksandra Aurelia Szczepańska, Artur Robert Szczepański, Andrzej Stanislaw Szetela, Józef Sznajder, Magdalena Anna Szymala-Lipka, Wiesława Szypuła-Krupa, Damian Stanisław Śnieżek, Darian Henryk Śpiewak, Danuta Świderek, Marian Zbigniew Tarnawski, Janina Teresa Toczek, Bartłomiej Tołpa, Ewa Izabella Tomecka-Rzepka, Stanisław Trela, Monika Jolanta Trela-Kulig, Paweł Jan Tyniec, Dominik Jan Ungeheuer, Marzena Maria Ura, Dagmara Małgorzata Vanous, Dorota Joanna Walewicz, Sławomir Michał Walewicz, Bogusław Roman Warzecha, Stanisław Warzocha, Marek Stefan Wasiluk, Urszula Wasiluk, Marta Zdzisława Waszczuk-Koper, Damian Karol Wenio, Arkadiusz Kamil Widuliński, Andrzej Wielgus, Ewa Beata Witkowska, Jan Wilhelm Witkowski, Barbara Teresa Wykręt, Marian Wykręt, Adam Leszek Zając, Beata Anna Zakręcka, Janusz Piotr Zdziebło, Maria Zofia Ziarko, Barbara Halina Zięba, Tadeusz Mikołaj Zięba, Sylwia Anna Żala, Olaf Marian Żurawski, Witold Żurawski, Zofia Grażyna Żyła.

źródło: http://encyklopedia.mielec.pl/litera-s.html
 

  Copyright © 2006-2015 TMZM Mielec &  Wicherski  MCMLXII