TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności 2023  TMZM Mielec Wybrano nowy Zarząd TMZM kadencji 2023-2027
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego Członków TMZM
10.06.2023


link do galerii: http://rom54.blogspot.com/2023/06/walne-zebranie-sprawozdawczo-wyborcze.html

10 czerwca 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków TMZM, które otworzył prezes Zarządu Janusz Chojecki, po czym przywitał licznie przybyłych członków Towarzystwa.

Po wyłonieniu w drodze głosowania przewodniczącego obrad- Józefa Witka, sekretarza Zebrania Jolantę Strycharz oraz Komisji: Uchwał i Wniosków i Wyborczo-Skrutacyjnej, obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu za całą XVII kadencję (lata 2019-2023) bogato ilustrowane slajdami przygotowanymi przez wiceprezesa Zarządu Zbigniewa Wicherskiego przedłożył w imieniu Zarządu prezes Janusz Chojecki.

Towarzystwo w okresie ubiegłej czteroletniej kadencji zrealizowało niezwykle bogaty program zadań publicznych pomimo trudnego okresu pandemicznego w latach 2020 oraz 2021. Rok 2019 był rokiem rekordowych pod wieloma względami, nie tylko czysto finansowymi, ale przede wszystkim pod względem rozmachu imprez i wydarzeń realizowanych przez Towarzystwo oraz zrzeszone w nim kluby, które utrwalały w mieleckim środowisku rosnący prestiż działań podejmowanych przez Zarząd Towarzystwa. Rokiem, który na długo pozostanie w pamięci członków Towarzystwa oraz jego odbiorców i sympatyków, był rok 2021. W tym bowiem roku miały miejsce bardzo uroczyście obchodzone jubileusze: 20 lecie Klubu Miłośników Lotnictwa oraz 40 lecie Klubu Środowisk Twórczych. W trudnych latach pandemicznych (2020 oraz 2021) Towarzystwo olbrzymim, trudnym do przecenia wysiłkiem Zarządu, zrealizowało wszystkie umowy z lokalnymi samorządami, a także większość zadań ujętych w budżetach Towarzystwa uchwalonych na te lata.

Janusz Chojecki podziękował za konstruktywną współpracę lokalnym samorządom, instytucjom publicznym, szkołom, reklamodawcom darczyńcom, sponsorom.

Dobre wyniki zaprezentowane przez prezesa w roku 2022 jak też w okresie całej XVII kadencji potwierdził w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Rewizyjnej – Janusz Hołdan. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego przedłożyła jego Przewodnicząca Jolanta Strycharz, która z satysfakcją stwierdziła, iż nie było w okresie omawianej kadencji żadnej sprawy wymagającej interwencji.

Następnie głosowano wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2022 oraz całą minioną 4 letnią kadencję.
Zarząd otrzymał absolutorium jednogłośnie.

Następnie prezes Janusz Chojecki wręczył imienne podziękowania członkom Zarządu za ich olbrzymi wkład pracy społecznej oraz zaangażowanie, które przyczyniły się do osiągnięcia przez TMZM znakomitych wyników nie notowanych w dotychczasowej prawie 60 letniej jego historii. Podziękowania otrzymali: wiceprezes Zarządu/prezes KML Zbigniew Wicherski, wiceprezes Zarządu/Koordynator PZO Teresa Orczykowska, sekretarz Zarządu Aniela Ratusińska-Trzpis, Jadwiga Klaus prezes KŚT, Aleksandra Piguła prezes MGL SŁOWO, Janusz Wyzina prezes KTK, Teresa Pyzik wiceprezes MGL SŁOWO, Ewa Salamaga wiceprezes KŚT, Andrzej Bednarz wiceprezes KŚT, Bogusław Trojnacki dokumentalista.
Prezes Janusz Chojecki wręczył także legitymacje członkowskie nowoprzyjętym w ostatnim czasie osobom.

W kolejnym punkcie obrad podziękowania dla ustępującego Zarządu oraz jego prezesa złożyli: Krystyna Skowrońska wręczając prezesowi piękny okolicznościowy medal Konstytucji 3 Maja, Bogdan Bieniek w imieniu Rady Miejskiej, Józef Smaczny w imieniu FOPPM, a także w imieniu Przewodniczącego Rady Powiatu Mieleckiego i Starosty Mieleckiego. Podziękowania prezesowi Januszowi Chojeckiemu wraz z bukietem pięknych czerwonych róż złożyła Jadwiga Klaus-prezes KŚT, a także Janusz Wyzina- prezes KTK i wszyscy pozostali obecni na Sali obrad członkowie Zarządu.
Wszyscy Oni podkreślali jak wiele uczynił Zarząd pod prezesurą Janusza Chojeckiego dla dynamicznego rozwoju Towarzystwa oraz utrwalania jego prestiżu nie tylko w Mielcu i na Ziemi Mieleckiej, ale także na Podkarpaciu, w kraju, a także zagranicą.

Następnie Janusz Chojecki przedłożył i omówił Prowizorium Budżetowe TMZM na rok 2023, które zostało poddane przez głosowanie i przyjęte jednogłośnie jako obowiązujący budżet TMZM na rok 2023.

Kolejnym punktem porządku obrad były wybory do władz Towarzystwa na XVIII kadencję (2023-2027).
Na nowego prezesa Zarządu Towarzystwa wybrany został jednogłośnie dr inż. Zbigniew Działowski, a w skład nowego Zarządu wybrani zostali: dr inż. Andrzej Słonowski, inż. Tadeusz Jaworowski, Natalia Kacała, Jadwiga Klaus, Ewa Salamaga, Zbigniew Wicherski, Janusz Wyzina, Aleksandra Piguła.

Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu w trakcie przerwy w obradach Walnego wybrał spośród siebie na wiceprezesa dr inż. Andrzeja Słonowskiego, na sekretarza inż. Tadeusza Jaworowskiego oraz na skarbnika Natalię Kacałę.

Zarząd TMZM w Mielcu XVIII kadencj 2023-2027
Zbigniew Działowski - prezes TMZM
Andrzej Słonowski - wiceprezes TMZM
Tadeusz Jaworowski - sekretarz
Natalia Kacała - skarbnik
członkowie:
Jadwiga Klaus
Ewa Salamaga
Janusz Wyzina
Zbigniew Wicherski
Aleksandra Piguła

Nowo wybrana Komisja Rewizyjna w składzie: Jan Madej, Janusz Hołdan, Adam Kopacz, Ryszard Niedzielski, wybrała spośród siebie na jej przewodniczącego Jana Madeja.
Nowo wybrany Sąd Koleżeński w składzie: Jolanta Strycharz, Elżbieta Witek, Andrzej Ratusiński, wybrał na przewodniczącego Jolantę Strycharz.

W kolejnym punkcie obrad Walne Zebranie zatwierdziło wszystkie uchwały i wnioski przedłożone przez Komisję Uchwał i Wniosków działającą w składzie: Zbigniew Wicherski - przewodniczący, Teresa Orczykowska- członek.

Jednym z zatwierdzonych przez Walne Zebranie wniosków był wniosek o nadanie Januszowi Chojeckiemu tytułu „Członek Honorowy TMZM” w dowód zasług jakie położył dla dynamicznego rozwoju Towarzystwa w ciągu 8 lat swojej prezesury.

W dyskusji w zakończeniu Walnego Zebrania głos zabierali: Józef Witek, którzy bardzo wysoko ocenił wyniki uzyskane przez TMZM w XVII kadencji. Podziękował także ustępującemu Zarządowi za wzorowe przygotowanie Walnego Zebrania, które pozwoliło na sprawne jego przeprowadzenie. Życzył także nowo wybranemu Zarządowi i jego prezesowi- Zbigniewowi Działowskiemu powodzenia w realizacji niełatwych wyzwań, jakie stoją przed Zarządem w obecnej kadencji.

Nowo wybrany prezes Zbigniew Działowski w swoim krótkim expose podziękował za zaufanie, jakim go obdarzono wybierając go na prezesa Towarzystwa i zadeklarował swoje zaangażowanie i mozolną pracę na rzecz dalszego rozwoju Towarzystwa, po czym
Przewodniczący Zebrania zamknął jego obrady.

Janusz Chojecki

link do galerii: http://rom54.blogspot.com/2023/06/walne-zebranie-sprawozdawczo-wyborcze.html


Podobne tematy:
- Zwołanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków TMZM
- Tu wszędzie jest moja ojczyzna, wystawa KŚT w Wadowicach Górnych
- Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków TMZM 2022 roku
- XII Spotkanie Lotniczych Pokoleń - Mielec 2022
- VII przegląd KŚT „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Borowa 2022
- Warsztaty ceramiczne KŚT - Nie święci garnki lepią
- Twórcy Klubu Środowisk Twórczych w Kielcach
- Odznaczenia „Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis” 2021
- Światełko pamięci 2021 dla zmarłych pilotów, poetów, artystów i członków TMZM
- Jubileuszowa Gala z okazji 40-lecia Klubu Środowisk Twórczych TMZM
- XI Spotkanie Lotniczych Pokoleń Mielec 2021 z jubileuszem XX-lecia KML
- Uroczysta Gala z okazji 55-lecia TMZM, PZO Sigillum Meriti Civilis 2019
- Finał VI Pleneru „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Wadowice Górne 2020

  Copyright © 2006-2023 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII