TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności 2023  TMZM Mielec Zwołanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków TMZM
10 czerwca 2023 roku, godz. 9:00, Sala Nr 1 SCK w Mielcu
02.05.2023

1. Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. Władysława Szafera (§ 31 pkt 19 Statutu TMZM).

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im prof. Władysława Szafera w Mielcu na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2023 roku podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej  im. Władysława Szafera w Mielcu na dzień
10 czerwca 2023 roku
o godz. 9:00 w Sali Nr 1 Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu.

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków TMZM w dniu 10.06.2023

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego zebrania
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz sekretarza zebrania
4. Wybór Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej
5. Sprawozdanie Zarządu TMZM za rok 2022 oraz całą kadencję (2019-2023)
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dot. oceny wykonania budżetu TMZM za rok 2022 oraz ocena działalności ekonomiczno-finansowej Zarządu za całą 4-letnią kadencję.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego za rok 2022 oraz całą 4-letnią kadencję.
8. Dyskusja nad Sprawozdaniami Zarządu TMZM, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego
9. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu TMZM
10. Wręczenie przez Prezesa Zarządu TMZM wyróżnień, podziękowań i legitymacji członkowskich
11. Wystąpienia Gości
12. Wybór władz statutowych Towarzystwa na kadencję 2023-2027 w oparciu o ordynację wyborczą
13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów
14. Ukonstytuowanie się w Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków - dyskusja, przyjęcie uchwał i wniosków
16. Wolne wnioski i zakończenie obrad


3. Zarząd  Towarzystwa uchwalił Ordynację Wyborczą w brzmieniu jak poniżej:

                                               ORDYNACJA WYBORCZA

do  władz Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. prof. Władysława Szafera w Mielcu

I. Zasady ogólne

                                                                    §1

1. Ordynacja wyborcza określa zasady i tryb wyboru władz Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej    im. Władysława Szafera w Mielcu (zwane dalej Towarzystwem).

2. Wybory są protokołowane. Protokół podpisuje Przewodniczący Zebrania i Protokolant.

                                                                    §2

1. Prawo wybierania władz Stowarzyszenia (§23 Statutu) mają:

2. Członkowie zwyczajni z opłaconą składką członkowską (§50 Statutu) oraz członkowie honorowi.

3. Każdemu członkowi posiadającemu czynne prawo wyborcze przysługuje 1 głos.

4. Głosować można tylko osobiście.

                                                                   §3


1. Wybranymi do władz Towarzystwa mogą być członkowie zwyczajni Towarzystwa, którzy wyrażą zgodę na kandydowanie.

2. Do władz można wybierać nieobecnego zgłoszonego członka Towarzystwa, o ile dostarczy on pisemną zgodę na kandydowanie do danej władzy, a Walne Zebranie zaakceptuje kandydaturę (§24 pkt. 6 Statutu).

3. Pisemną zgodę należy złożyć Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjno-Wyborczej  po  zaakceptowaniu przez Walne Zebranie.

4. Członkowie pozbawieni możliwości kandydowania przez Sąd Koleżeński nie mogą kandydować do Władz Towarzystwa.

                                                                  §4

1. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.

                                                                   §5

1. Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zgromadzenie Członków jednogłośnie postanowi inaczej.

2.  Wybory są ważne bez względu na liczbę uprawnionych obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

II. Komisje Wyborcze

                                                                     §6

1. Dla przeprowadzenia wyborów do władz towarzystwa powołuje się Komisje:
  a. Skrutacyjno-Wyborczą składającą się z 3 członków
  b. Wniosków i Uchwał składającą się z 2 członków.

III. Wybór Prezesa Towarzystwa

                                                                      §7

1. Prezes Towarzystwa wybierany jest imiennie przez Walne Zebranie Członków.

2. Kandydat na Prezesa ma prawo do autoprezentacji.

3. Upoważnionym do zgłaszania kandydatów są wszyscy członkowie zwyczajni oraz honorowi Towarzystwa uczestniczący w Walnym Zebraniu Członków.

4. Przeprowadzenie wyboru zarządza Przewodniczący Walnego Zebrania Członków.

5. Prezes Towarzystwa wybierany w I turze wybierany jest bezwzględną liczbą głosów.

6. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma w I turze wymaganej większości głosów, zarządza się II turę wyborów.

7. Do II tury wyborów stają 2 kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

8. W II turze Prezesa wybiera się zwykłą większością głosów.

IV. Wybór władz Towarzystwa.

                                                                      §8

1. Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru:

    - Zarządu Towarzystwa, do którego oprócz wybranego imiennie Prezesa, wchodzi 8 członków
    - 4 członków Komisji Rewizyjnej
    - 3 członków Sądu Koleżeńskiego

2. Do władz Towarzystwa mogą kandydować członkowie zwyczajni oraz honorowi.

3. Przeprowadzenie wyborów zarządza Przewodniczący Walnego Zebrania, a przeprowadza je Komisja Skrutacyjno-Wyborcza.

4. Upoważnionymi do zgłaszania kandydatów są wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa uczestniczący w Walnym Zebraniu Członków.

5. Komisja skrutacyjno-wyborcza sporządza imienne listy zgłoszonych kandydatów.

6. Za wybranych do władz uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów i więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

7. W razie braku rozstrzygnięcia wyboru z powodu uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej liczby głosów, więcej jednak niż połowy ważnie oddanych głosów, przeprowadza się głosowanie uzupełniające na tych kandydatów, w którym o wyborze decyduje zwykła większość głosów.

8. Jeżeli liczba osób wybranych na zasadach określonych w pkt. 1-13 jest mniejsza niż liczba osób wybieranych w skład danej władzy, przeprowadza się wybory uzupełniające.

9. W wyborach uzupełniających w kolejnych głosowaniach biorą udział tylko kandydaci zgłoszeni do pierwszego głosowania, z tym że w kolejnych głosowaniach nie bierze udziału kandydat, który w poprzednim głosowaniu otrzymał najmniejszą liczbę głosów.

10. Ukonstytuowanie się Zarządu, wybór wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, następuje na pierwszym posiedzeniu Zarządu w trakcie Walnego Zebrania Członków

11. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej następuje na pierwszym posiedzeniu w trakcie Walnego Zebrania Członków, wybiera ona ze swego grona przewodniczącego (§38 pkt. 3 Statutu).

12.  Ukonstytuowanie się Sądu Koleżeńskiego następuje na pierwszym posiedzeniu w trakcie Walnego Zebrania Członków, wybiera on ze swego grona przewodniczącego (§43 pkt. 2 Statutu).

                                                                                              Zarząd Towarzystwa

20 kwietnia 2023 roku


Tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą  nr 2/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków TMZM z dnia 29.10.2022 roku.
>>> POBIERZ STATUT [.pdf]


Podobne tematy:
- Tu wszędzie jest moja ojczyzna, wystawa KŚT w Wadowicach Górnych
- Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków TMZM 2022 roku
- XII Spotkanie Lotniczych Pokoleń - Mielec 2022
- VII przegląd KŚT „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Borowa 2022
- Warsztaty ceramiczne KŚT - Nie święci garnki lepią
- Twórcy Klubu Środowisk Twórczych w Kielcach
- Odznaczenia „Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis” 2021
- Światełko pamięci 2021 dla zmarłych pilotów, poetów, artystów i członków TMZM
- Jubileuszowa Gala z okazji 40-lecia Klubu Środowisk Twórczych TMZM
- XI Spotkanie Lotniczych Pokoleń Mielec 2021 z jubileuszem XX-lecia KML
- Uroczysta Gala z okazji 55-lecia TMZM, PZO Sigillum Meriti Civilis 2019
- Finał VI Pleneru „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Wadowice Górne 2020

  Copyright © 2006-2023 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII