TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności 2022  TMZM Mielec Konkurs Fotograficzno-Plastyczny Samolot w obiektywie i palecie barw, regulamin
Pogłębienie wiedzy o historii polskiego lotnictwa
10.07.2022

Regulamin XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficzno-Plastycznego
"Samolot w obiektywie i palecie barw" – Mielec 2022

1. Organizatorem konkursu jest Klub Miłośników Lotnictwa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej.

2. Celem konkursu jest:
• pogłębienie wiedzy o historii polskiego lotnictwa,
• promowanie utalentowanych artystycznie osób biorących udział w konkursie.

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników lotnictwa: młodzieży i osób dorosłych.

4. Tematyka prac musi być związana z lotnictwem.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie maksymalnie dwóch prac plastycznych, wykonanych dowolną techniką w wymiarach nie przekraczających 50 cm x 70 cm (malarstwo, haft, grafika, rysunek, kolaż) lub maksymalnie pięciu prac fotograficznych o wymiarach nie przekraczających 21x30 cm. Przy pracach fotograficznych wymagana jest również wersja elektroniczna w formacie graficznym .JPG na płycie CD lub podesłać na e-mail wichz1@wp.pl .

6. Prace powinny być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do prac zaklejoną kopertę, zawierającą na kartce dane autora (imię i nazwisko, wiek, telefon, e-mail)  oraz wypełnione załączniki: Karta zgłoszenia i Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich,  lub przesłać na e-mail Organizatora.

7. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagradzane lub wyróżniane w innych konkursach.

8. Ogłoszenie konkursu nastąpiło 10 lipca 2022 roku

9. Prace konkursowe oraz załączniki do regulaminu należy nadesłać lub dostarczyć do 25 sierpnia 2022 roku na adres:
Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera
"Jadernówka"  ul. Jadernych 19, 39-300 Mielec, skrytka pocztowa 85
z dopiskiem  Konkurs "Samolot w obiektywie i palecie barw"
lub w wersji elektronicznej na adres: wichz1@wp.pl
 
10. Oceny utworów biorących udział w konkursie dokona jury powołane przez organizatora, przyznając nagrody główne i wyróżnienia. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac w mediach i w internecie.
Do przesyłanych prac należy dołączyć podpisane oświadczenia, zgodnie z załącznikami do regulaminu.

12. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w nagradzaniu.

13. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród, o dacie i miejscu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

14. Odbiór nagród następuje osobiście.

15. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu laureatów na uroczystość wręczenia nagród.

16. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez uczestników konkursu, w przypadku osób fizycznych, jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej, ul Jadernych 19, 39-300 Mielec, KRS: 0000183891.
Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby wziąć udział w konkursie. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Postanowienia końcowe:
1. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
2. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 503335615.

Pobierz
 
Regulamin Konkursu "Samolot w obiektywie i palecie barw"  >>>

Załączniki do regulaminu

Załącznik nr 1
  Karta zgłoszenia – zawierająca deklarację zgody na przetwarzanie danych osobowych, do podpisania przez osobę przystępującą do konkursu >>>

  Załącznik nr 2
Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich do podpisania przez osobę przystępującą do konkursu >>>


Dla osób niepełnoletnich

  Załącznik nr 3
Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich, do podpisania przez rodziców lub opiekunów prawnych osoby przystępującej do konkursu >>>


Podobne tematy::
- 55 lat twórczości Stanisława Szęszoła wystawa święci, świeccy, legendy i ptaki
- Twórcy Klubu Środowisk Twórczych w Kielcach
- Laureaci Nagród Prezydenta i Starosty za rok 2021
- Wernisaż wystawy Piotra Pszenicznego w Nadleśnictwie Mielec
- Absolutorium dla Zarządu TMZM za rok 2021
- Kolędowanie w MBP z Mielecką Grupą Literacką SŁOWO
- Pierwsze w roku 2022 spotkanie członków Klubu Środowisk Twórczych
- Odznaczenia „Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis” 2021
- Prezesi TMZM uczcili pamięć prof. Władysława Szafera na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
- Światełko pamięci 2021 dla zmarłych pilotów, poetów, artystów i członków TMZM
- Wernisaż wystawy Andrzeja Bednarza "BARWY KRAJOBRAZU"
- Jubileuszowa Gala z okazji 40-lecia Klubu Środowisk Twórczych TMZM
- XI Spotkanie Lotniczych Pokoleń Mielec 2021 z jubileuszem XX-lecia KML
- Uroczysta Gala z okazji 55-lecia TMZM, PZO Sigillum Meriti Civilis 2019
- Finał VI Pleneru „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Wadowice Górne 2020
- Twórcy Klubu Środowisk Twórczych TMZM na plenerze w Zamościu

  Copyright © 2006-2022 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII