TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności 2021  TMZM Mielec Regulamin X Konkursu Literackiego Na skrzydłach Dedala 2021
Popularyzacja współczesnej literatury oraz pogłębienie wiedzy o historii polskiego lotnictwa
10.07.2021

Regulamin X Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Mielec – "Na skrzydłach Dedala 2021"

1. Organizatorem konkursu jest Klub Miłośników Lotnictwa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu.
2. Celem konkursu jest:
• popularyzacja współczesnej literatury,
• pogłębienie wiedzy o historii polskiego lotnictwa,
• promowanie utalentowanych artystycznie osób biorących udział w konkursie.
3. Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników lotnictwa: młodzieży i osób dorosłych.
4. Tematyka prac musi być związana z lotnictwem.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie maksymalnie czterech prac (tekstów) literackich napisanych prozą lub wierszem, w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu, oraz wersji elektronicznej na płycie CD, lub w wersji elektronicznej na adres wichz1@wp.pl.  Łączna objętość konkursowej pracy nie może przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku) (1).
6. W konkursie mogą brać udział wyłącznie teksty oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane i nie nagradzane lub wyróżniane w innych konkursach.
7. Utwory muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
8. Ogłoszenie konkursu nastąpiło 10 lipca 2021 r.
9. Prace konkursowe można nadesłać do 25 sierpnia 2021 roku  na adres:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera
 
Jadernówka  ul. Jadernych 19,   39-300 Mielec, skrytka pocztowa 85
z dopiskiem Konkurs Literacki Na skrzydłach Dedala 2021,

lub w wersji elektronicznej na adres wichz1@wp.pl
10. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
11. Oceny utworów biorących udział w konkursie dokona jury powołane przez organizatora, przyznając nagrody główne i wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w nagradzaniu. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody głównej lub przyznanie nagród równorzędnych. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac w mediach i w internecie.
      Do przesyłanych prac należy dołączyć podpisane oświadczenia, zgodnie z załącznikami do regulaminu.
13. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród - o dokładnej dacie i miejscu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
14. Odbiór nagród następuje osobiście.
15. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu laureatów na uroczystość wręczenia nagród.
16. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez uczestników konkursu, w przypadku osób fizycznych, jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej, ul Jadernych 19, 39-300 Mielec, KRS: 0000183891
Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby wziąć udział w konkursie. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Postanowienia końcowe:
1. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
2. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. O terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje na swojej stronie: www.tmzm.mielec.pl
4.  Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 503335615.

Załączniki do regulaminu:
Dla osób niepełnoletnich:
Załącznik nr 1
Karta zgłoszenia – zawierająca wyraźną deklarację zgody na przetwarzanie danych osobowych, do podpisania przez rodziców lub opiekunów prawnych osoby przystępującej do konkursu;
Załącznik nr 3
Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich, do podpisania przez rodziców lub opiekunów prawnych osoby przystępującej do konkursu;

Dla osób pełnoletnich:
Załącznik nr 2
Karta zgłoszenia – zawierająca wyraźną deklarację zgody na przetwarzanie danych osobowych, do podpisania przez osobę przystępującą do konkursu;
Załącznik nr 4
Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich do podpisania przez osobę przystępującą do konkursutak było w 2019 roku


(1) Znormalizowany maszynopis – ustalony sposób przygotowania materiału tekstowego dla redakcji wywodzący się z czasów, gdy prace dostarczano w postaci maszynopisu (wydruku z maszyny do pisania). Znormalizowany maszynopis liczy 1800 znaków na stronie (w tym spacje i znaki interpunkcyjne) w układzie: 60 (przeciętnie) znaków w wierszu, 30 wierszy na stronie, podwójny odstęp między wierszami

Podobne tematy:
- Zmarł śp. Stanisław Czarnecki (1944–2021) mielecki rzeźbiarz, członek KŚT TMZM
- Wystawa „Od Nowa” KŚT TMZM w SOKiS w Chorzelowie
- Zmarła śp. Bogumiła Gajowiec z domu Podolska (1934-2021)
- Znicze na grobie prof. Władysława Szafera na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
- Dębina Szafera dla uczczenia 50 rocznicy śmierci Szafera
- Finał VI Pleneru „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Wadowice Górne 2020
- MIELEC JAK MALOWANY wystawa KŚT z okazji 550. rocznicy lokacji miasta Mielca
- Kalendarz Klubu Środowisk Twórczych TMZM w Mielcu, wrzesień - listopad 2020
- Kolorowo i jesiennie na wernisażu twórców KŚT w Połańcu
- Twórcy Klubu Środowisk Twórczych TMZM na plenerze w Zamościu


 
  Copyright © 2006-2021 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII