TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności 2019  TMZM Mielec Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków TMZM
Wybrano nowy Zarząd, Komisje Rewizyjna i Sąd Koleżeński TMZM kadencji 2019-2022
16.03.2019

Relacja z przebiegu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. Władysława Szafera w Mielcu w dniu 16 marca 2019 r.

Walne Zebranie otworzył prezes ustępującego Zarządu Janusz Chojecki, który przywitał licznie przybyłych członków Towarzystwa, a także zaproszonych Gości. Szczególnie ciepłe słowa powitania prezes Chojecki skierował do obecnych członków honorowych Towarzystwa: Wiesława Kulikowskiego - wybitnego mieleckiego poetę oraz dwóch byłych prezesów zarządu Towarzystwa: Jana Stępnia-poetę mieleckiego działającego w Mieleckiej Grupie Literackiej „Słowo” oraz Józefa Witka - znakomitego mieleckiego kronikarza.Następnie przywitał wielu znakomitych gości: Poseł na Sejm RP – Krystynę Skowrońską, Przewodniczącego Miejskiej Rady - Bogdana Bieńka, byłych i obecnych Radnych Rady Powiatu oraz Rady Miejskiej, I-go Zastępcę Prezydenta Miasta Mielca - Pawła Pazdana, Zarządzających organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami współpracującymi z TMZM: Józefa Smacznego – Przewodniczącego FOPPM, Kazimierza Szaniawskiego – Prezesa Stowarzyszenia „PROMLOT”, Włodzimierza Adamskiego – Przewodniczącego SIMP przy PZL Mielec-A Sikorsky Company, Stanisławę Rzeźnik - Przewodniczącą Rady Seniorów przy Prezydencie Miasta Mielca, Elżbietę Kwiatkowską - Prezes MUTW, Józefę Krzak - Prezesa Stowarzyszenia „Przecławski Krąg”, Mariusza Wojciechowskiego - Dyrektora ZST w Mielcu, Ryszarda Kuska- Dyrektora PSM w Mielcu, przedstawicieli sponsorów i darczyńców wspierających TMZM:  Jana Madejczyka – właściciela Firmy Grawerstwo.net oraz Juliana Tokarskiego - Prezesa Zarządu Firmy RSM, przedstawicieli lokalnych mediów: Dyr. ARW Korso - Artura Turoczego, Red. Grzegorza Maja z portalu „W cieniu jupiterów”.
Przywitał też znakomitego mieleckiego barda i poetę, działacza polskiej kultury - Jerzego Mamcarza, członka Mieleckiej Grupy Literackiej Słowo, wspominając mielecką promocję Jego tomiku poezji „PONTE” oraz liczne zasługi dla mieleckiej i polskiej kultury nagradzane odznaczeniami państwowymi w czasie upływającej kadencji Zarządu TMZM.

Po wyłonieniu w drodze głosowania Przewodniczącego Obrad (Józefa Witka) oraz stosownych Komisji, obszerne sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu zarówno za rok 2018 jak też za całą 4-letnią kadencję 2015-2018 złożył w imieniu Zarządu jego prezes- Janusz Chojecki. Zilustrował On odpowiednim wykresem oraz skomentował bardzo dobre wyniki, jakie osiągnęło Towarzystwo w okresie minionej kadencji wymieniając najważniejsze tylko z wielu bardzo licznych przedsięwzięć zrealizowanych w omawianym okresie czasu. Podczas sprawozdania Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zbigniew Wicherski prezentował liczne slajdy obrazujące ważniejsze tylko wydarzenia z działalności Towarzystwa w upływającej kadencji.

Wyniki zaprezentowane przez Prezesa Janusza Chojeckiego potwierdził w swoim sprawozdaniu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Jan Madej. W konkluzji swojego wystąpienia przytoczył On sumę łącznych wpływów Towarzystwa w latach 2015-2018 (do 16.03.2019) wynoszącą blisko 500 tys. zł i odniósł ją do do sumy łącznych wpływów w poprzedniej kadencji Zarządu w latach 2010-2014, która wyniosła 170 tys. zł. Zestawienie to zaświadcza o olbrzymim wysiłku, jaki został podjęty i zrealizowany przez członków Towarzystwa pod kierunkiem ustępującego Zarządu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za minioną kadencję odczytał z upoważnienia Przewodniczącego Sądu – Huberta Pomiankiewicza, Przewodniczący Zebrania Józef Witek. Ze sprawozdania wynika, iż nie było w mijającej kadencji żadnej sprawy, która wymagałaby interwencji Sądu Koleżeńskiego.

Przed głosowaniem za udzielenie przez Walne Zebranie absolutorium dla ustępującego Zarządu, Prezes Janusz Chojecki wręczył pisemne podziękowania oraz piękne okolicznościowe pro-niepodległościowe medale specjalnie wykonane przez Firmę Grewerstwo.net najbardziej aktywnym członkom ustępującego Zarządu. Otrzymali je: Zbigniew Wicherski, Janusz Wyzina, Jadwiga Klaus, Teresa Orczykowska, Andrzej Kobylarz, Aleksandra Piguła, Agnieszka Małek, Teresa Pyzik, Ewa Salamaga, Aniela Ratusińska-Trzpis, Grzegorz Kruszyński.

Podziękowanie w imieniu Zarządu złożyła Prezesowi Januszowi Chojeckiemu Jadwiga Klaus oraz Zbigniew Wicherski.
Następnie Prezes Chojecki wręczył wiele legitymacji członkowskich nowoprzyjętym członkom Towarzystwa zaznaczając, iż w czasie mijającej kadencji do Towarzystwa wstąpiło ponad 100 członków.

Obecny na Zebraniu I Zastępca Prezydenta Miasta Mielca Paweł Pazdan wręczył na ręce Prezesa Janusza Chojeckiego w imieniu Prezydenta Miasta Mielca Jacka Wiśniewskiego, okolicznościowy adres z podziękowaniami oraz gratulacjami dla ustępującego Zarządu za bardzo aktywną działalność na rzecz promowania historii oraz piękna Mielca i ziemi mieleckiej.

Wiceprezydent Paweł Pazdan wręczył także okolicznościowy ryngraf z podziękowaniami Prezydenta Jacka Wiśniewskiego dla Wiceprezesa ustępującego Zarządu - Zbigniewa Wicherskiego za Jego trudne do przecenienia zaangażowanie oraz pracę społeczną na rzecz Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej zaznaczając, iż o to wyróżnienie wystąpił do Prezydenta Jacka Wiśniewskiego Prezes Janusz Chojecki.

Następnie głos zabrała Poseł Krystyna Skowrońska, która pogratulowała Towarzystwu dynamicznej i wieloaspektowej działalności w mijającej kadencji promujących dokonania naszych wspaniałych twórców kultury, którzy swoją twórczością rozsławiają nasze piękne Miasto Mielec, naszą Mielecką Ziemię nie tylko na Podkarpaciu, ale także w kraju i poza jego granicami. Po zakończeniu swojej laudacji wręczyła Prezesowi Januszowi Chojeckiemu okolicznościowy adres.

Po uzyskaniu absolutorium przez ustępujący Zarząd, Przewodniczący Zebrania zarządził przeprowadzenie wyborów do nowych władz Towarzystwa na kadencję 2019-2022.

Walne Zebranie wybrało w wyborach bezpośrednich jednogłośnie na Prezesa nowej kadencji Janusza Chojeckiego, następnie dokonało wyboru 14 pozostałych Członków Zarządu, a także 5-ciu członków Komisji Rewizyjnej oraz 4-ch Członków Sądu Koleżeńskiego.

Do Zarządu wybrani zostali: Zbigniew Wicherski, Teresa Orczykowska, Andrzej Kobylarz, Joanna Graboś, Aniela Ratusińska-Trzpis, Jadwiga Klaus, Agnieszka Małek, Aleksandra Piguła, Teresa Pyzik, Ewa Salamaga, Janusz Wyzina, Grzegorz Kruszyński, Andrzej Bednarz, Bogusław Trojnacki.
W skład nowo wybranej Komisji Rewizyjnej weszli: Jan Madej, Stanisław Czarnecki, Małgorzata Mikina, Adam Kopacz, Janusz Hołdan.
Do Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani: Jolanta Strycharz, Renata Misiąg, Elżbieta Witek, Andrzej Ratusiński.

Na wniosek Przewodniczącego Zebrania Członkowie Towarzystwa w głosowaniu ustalili, iż ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego nastąpi w najbliższym czasie, a ukonstytuowanie się Zarządu tuż po oficjalnym zamknięciu Walnego Zebrania.

Z zaproszonych Gości głos zabierali: Józef Smaczny, który pogratulował ustępującemu Zarządowi wyjątkowo dobrych wyników oraz życzył nowo wybranemu Zarządowi pomyślności w kontynuowaniu działań na rzecz i dla dobra Ziemi Mieleckiej oraz jej promowania w Polsce oraz zagranicą, Stanisława Rzeźnik, która w ciepłych słowach doceniła niezwykle dynamiczną działalność ustępującego Zarządu podkreślając duże w tym zasługi Prezesa Janusza Chojeckiego, oraz Maria Kozioł z Przecławia, która dziękowała Towarzystwu za to, iż dzięki niemu może się realizować w działalności twórczej w Klubie Środowisk Twórczych Towarzystwa.

Po przyjęciu wniosków i uchwał Komisji Wniosków i Uchwał powołaną przez Walne Zebranie Przewodniczący Zebrania udzielił głosu nowo wybranemu Prezesowi Towarzystwa - Januszowi Chojeckiemu, który podziękował Zebranym za zaufanie, jakim obdarzony został poprzez wybór na Prezesa Zarządu na kadencję 2019-2022 i zapowiedział dalszą wytężoną pracę nowo wybranego Zarządu dla dobra Mieleckiej Ziemi i jej mieszkańców.

Po zamknięciu Walnego Zebrania odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu, które poprowadził Prezes Janusz Chojecki, podczas którego ukonstytuował się Zarząd. Wiceprezesami Zarządu wybrani zostali: Zbigniew Wicherski oraz Teresa Orczykowska, sekretarzem Aniela Ratusińska-Trzpis, skarbnikiem Andrzej Kobylarz. Prezes oraz ww. stanowić będą statutowe Prezydium Zarządu.

Podział zakresów kompetencji oraz odpowiedzialności nastąpi na najbliższym posiedzeniu Zarządu, które ustalono na dzień 28 marca na godz. 15.30 w biurze Towarzystwa w obiekcie „Jadernówka”.

Janusz Chojecki
Walne Zebranie TMZM,  fot. B.Trojnacki


Walne Zebranie TMZM, www.korso.pl


Zobacz film


Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków TMZM,
źródło: https://wcj24.pl

link do filmu: https://youtu.be/BQ9XZJmsN_E


Podobne tematy:
- Pierwsze posiedzenie Zarządu TMZM im. Władysława Szafera - 16.03.2019 
- Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków TMZM 
- Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków TMZM 
- Noworoczno-opłatkowe spotkanie członków TMZM 
- Zabawa TMZM „Zakończenie roku 2018”
- RAJD ROWEROWY „NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI"
- Wycieczka TMZM do Warszawy w 100-lecie Niepodległości Polski
- Pieczęć Zasług Obywatelskich - SIGILLUM MERITI CIVILIS 2018
- RAJD ROWEROWY „NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI" 
- Fenomenalna premiera "Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w Mielcu
- VIII Spotkanie Lotniczych Pokoleń – Mielec 2018, Gala Finałowa
- Przedstawiciele Zarządu TMZM na Gali 80-lecia Przemysłu Lotniczego w Mielcu
- RODO Ochrona danych osobowych w świetle zmieniających się przepisów
- XXI posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018 w dniu 28.06.2018
- Rajd Rowerowy TMZM Śladami legionisty Jana Hajca
- Zabawa taneczna TMZM ZAKOŃCZENIE 2017 ROKU
- Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis 2017
- Klub Środowisk Twórczych TMZM na Dniach Mielca 2017
- XV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018

 

  Copyright © 2006-2019 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII