TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM MielecZgłaszanie kandydatów do odznaczenia PZO - SIGILLUM MERITI CIVILIS 2018
Nabór wniosków do Honorowego odznaczenia Pieczęć Zasług Obywatelskich w 2018
02.09.2018

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im, Prof. Władysława Szafera w Mielcu ogłasza nabór wniosków kandydatów do honorowego odznaczenia Pieczęć Zasług Obywatelskich w 2018 r. Jest to już trzecia edycja tego odznaczenia, przyznawana corocznie kandydatom wybranym przez kapitułę odznaczenia, zgodnie z Regulaminem.

Odznaczenie przyznawane jest osobom, które  całokształtem swojej działalności (zawodowej, społecznej) lub realizacją swoich zadań, przyczyniły się do rozwoju i/lub promocji Ziemi Mieleckiej, albo  poprzez swoje osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie. Zasady przyznawania odznaczenia wraz z formularzem  wniosku zgłoszeniowy  znajdują się w załączonym do pobrania Regulaminie odznaczenia.

Termin składania wniosków z kandydatami do odznaczenia: 30 września 2018 roku
Wnioski należy kierować na adres pocztowy pocztą  lub na  adresy mailowe podane w Regulaminie.

Zapraszamy do składania wniosków zgłoszeniowych  do odznaczenia, które wręczone zostanie wybranym kandydatom na uroczystości okolicznościowej, powiązanej z rocznicowymi obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości Polski.


REGULAMIN ODZNACZENIA HONOROWEGO ZIEMI MIELECKIEJ
MEDALEM „SIGILLUM  MERITI CIVILIS”

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) ustala zasady, tryb przyznawania i nadawania odznaczenia honorowego Ziemi Mieleckiej - Medal „Sigillum Meriti Civilis” (dalej: Odznaczenie)
 2. Odznaczenie przyznaje Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera (dalej: Organizator), zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000183891.
 3. Odznaczenie ma  jeden stopień i corocznie (począwszy od 2016 roku) jest przyznawane jednej osobie nieżyjącej (jako wyróżnienie pośmiertne) i jednej żyjącej.
 4. Odznaczenie może zostać przyznane tylko raz danej osobie.
 5. Nadanie Odznaczenia potwierdza się miniaturą statuetki i legitymacją:

a)      Opis Odznaczenia - wzory Odznaczenia i miniatury zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu

b)      Integralną częścią Odznaczenia jest Legitymacja Odznaczenia, która zawiera: wizerunek Odznaczenia, pełną nazwę Organizatora, Numer legitymacji i datę jej wystawienia, formułę podstawy nadania Odznaczenia, imię i nazwisko osoby wyróżnionej, podpis Przewodniczącego Kapituły i logo Organizatora  - wzór legitymacji zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 2

INFORMACJE O ODZNACZENIU

 1. Odznaczenie jest przyznawane przez Kapitułę Odznaczenia („Kapituła”) osobom fizycznym, które:

a)      całokształtem swojej działalności (zawodowej, społecznej) lub realizacją swoich zadań, przyczyniły się do rozwoju i/lub promocji Ziemi Mieleckiej, albo

b)      poprzez swoje osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie

 1. Odznaczenie przyznawane jest osobom, które charakteryzują się wzorową postawą obywatelską i moralną, stanowiącym autorytet postępowania obywatelskiego i społecznikowskiego.
 2. Wnioski o nadanie Odznaczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, mogą składać corocznie w terminie do 30 września roku, w którym realizowana jest dana edycja projektu PZO, na aktualny adres Organizatora (pocztą - ul. Jadernych 19, 39-300 Mielec, skrytka pocztowa 85
  e-mailem:
  jchojecki@poczta.onet.pl,wicherski@wp.pl lub t.orczykowska@gmail.com oraz biuro.tmzm@gmail.com), niżej wymienione podmioty, które mają swoją siedzibę lub prowadzą cykliczną działalność na terenie powiatu mieleckiego:

a)      samorządy terytorialne,

b)      urzędy i instytucje publiczne,

c)      organizacje pozarządowe,

d)      osoby fizyczne,

e)      związki wyznaniowe.

 1. Kapituła dokonuje oceny otrzymanych  wniosków pod względem formalnym i kwalifikuje kandydatów do procedury wyboru osób do Odznaczenia.
 2. W uzasadnionych przypadkach Kapituła może żądać od wnioskodawców niezbędnych wyjaśnień

i uzupełnień.

§ 3

SPOSÓB I TRYB PRZYZNAWANIA ODZNACZENIA

 1. Odznaczenie nadaje Kapituła podczas posiedzenia. Wybór dokonywany jest  w głosowaniu  tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej -7 członków składu Kapituły, dla wyłonienia 2 kandydatów, w tym 1 osoby żyjącej i 1 nieżyjącej:

a)      w przypadku braku rozstrzygnięcia w pierwszym głosowaniu do drugiej tury wyborów przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Ostateczny wybór kandydatów w tej turze do przyznania Odznaczenia następuje zwykłą większością głosów. Druga tura wyborów odbywa się na tym samym posiedzeniu.

b)      w przypadku równości głosów w drugiej turze wyboru, rozstrzyga głos Przewodniczącego Kapituły, którym jest prezes Organizatora, (zwołuje i prowadzi posiedzenie Kapituły),
a w razie jego nieobecności członka upoważnionego do prowadzenia posiedzenia.

 1. W skład Kapituły  liczącej 9 osób wchodzi:

a)      5 przedstawicieli Organizatora,

b)      2 przedstawicieli desygnowanych przez Starostę Mieleckiego

c)      2 przedstawicieli desygnowanych przez Prezydenta Miasta Mielec.

 1. Imienny skład Kapituły dla danej edycji Odznaczenia zatwierdzany jest uchwałą Zarządu TMZM.
 2. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, którego załącznikami są lista obecności oraz wnioski o nadanie odznaczenia.
 3. Protokół z posiedzenia (oryginał) przechowywany jest w archiwum Organizatora.
 4. Za obsługę administracyjną Kapituły oraz prowadzenie rejestru nadanych Odznaczeń, odpowiedzialny jest Organizator.

§ 4

WRĘCZENIE ODZNACZENIA

 1. Wręczenia Odznaczenia osobie wyróżnionej lub przedstawicielowi rodziny osoby zmarłej dokonuje prezes Organizatora.
 2. Wręczenie Odznaczenia odbywa się corocznie w miesiącu  listopadzie.
 3. W uzasadnionych przypadkach wręczenie Odznaczenia może się odbyć w innym terminie.

§ 5

ODEBRANIE ODZNACZENIA

 1. W przypadku nadania Odznaczenia na podstawie nieprawdziwych informacji lub dopuszczenia się przez osobę wyróżnioną czynu niegodnego, po zasięgnięciu opinii Kapituły, Zarząd Organizatora, poprzez uchwałę podjętą w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, może pozbawić osobę wyróżnioną Odznaczenia.
 2. O podjętej decyzji, na mocy której odbiera się Odznaczenie, Organizator informuje daną osobę na piśmie.
 3. W przypadku podjęcia decyzji o pozbawieniu Odznaczenia, Organizator wzywa osobę, która została pozbawiona odznaczenia, do zwrotu Odznaczenia wraz z legitymacją.
 4. Znajdujące się w rejestrze osób odznaczonych nazwisko osoby, której odebrano odznaczenie, jest wykreślane z adnotacją o przyczynie i dacie decyzji o odebraniu odznaczenia.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązywać będzie dla edycji 2017 r. i edycji kolejnych.  Każda zmiana regulaminu wymaga uchwały Zarządu Organizatora i podania stosownej informacji do publicznej informacji poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Organizatora.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

      Mielec, 23.sierpnia 2018 roku
   Janusz Chojecki, Prezes Zarządu TMZM


Tak było w 2017 roku  
Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis 2017 >>>Podobne tematy:
-
Nabór wniosków do Honorowego odznaczenia Pieczęć Zasług Obywatelskich w 2018  
- Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis 2017
- 20 "Sprawiedliwych" na ziemi mieleckiej, wykłady TMZM PZO 2017
- Realizacja projektu „Pieczęć Zasług Obywatelskich” - spotkania edukacyjne
- Regulamin Odznaczenia PZO uchwała Nr 7/XVII/2017
-
Wręczenia medali i statuetek „PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH-SIGILLUM MERITI CIVILIS” 2016

- XV Kongres Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego
- III Podkarpackie Forum Obywatelskim w Rzeszowie
- VIII Spotkanie Lotniczych Pokoleń – Mielec 2018, Gala Finałowa

- Zaproszenie na VIII Spotkanie Lotniczych Pokoleń
- Przedstawiciele Zarządu TMZM na Gali 80-lecia Przemysłu Lotniczego w Mielcu
- RODO Ochrona danych osobowych w świetle zmieniających się przepisów
- XXI posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018 w dniu 28.06.2018
-
Rajd Rowerowy TMZM Śladami legionisty Jana Hajca
- Zaproszenie na Autokarową wycieczkę TMZM na narty ZAKOPANE 23 - 25 luty 2018
- Zabawa taneczna TMZM ZAKOŃCZENIE 2017 ROKU

-
Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis 2017
- Klub Środowisk Twórczych TMZM na Dniach Mielca 2017
- XV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018
 

  Copyright © 2006-2018 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII