TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM MielecZgłaszanie kandydatów do odznaczenia PZO - SIGILLUM MERITI CIVILIS 2018
Nabór wniosków do Honorowego odznaczenia Pieczęć Zasług Obywatelskich w 2018
02.09.2018/02.10.2018

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im, Prof. Władysława Szafera w Mielcu ogłasza nabór wniosków kandydatów do honorowego odznaczenia Pieczęć Zasług Obywatelskich w 2018 r. Jest to już trzecia edycja tego odznaczenia, przyznawana corocznie kandydatom wybranym przez kapitułę odznaczenia, zgodnie z Regulaminem.

Odznaczenie przyznawane jest osobom, które  całokształtem swojej działalności (zawodowej, społecznej) lub realizacją swoich zadań, przyczyniły się do rozwoju i/lub promocji Ziemi Mieleckiej, albo  poprzez swoje osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie. Zasady przyznawania odznaczenia wraz z formularzem  wniosku zgłoszeniowy  znajdują się w załączonym do pobrania Regulaminie odznaczenia.

Pieczęć Zasług Obywatelskich III edycja
 
Informujemy, że przedłużony został termin zgłaszania kandydatów do przyznania Odznaczenia Pieczęć Zasług Obywatelskich do 15 października 2018 roku.

Wnioski należy kierować na adres pocztowy pocztą  lub na  adresy mailowe podane w Regulaminie.

Zapraszamy do składania wniosków zgłoszeniowych  do odznaczenia, które wręczone zostanie wybranym kandydatom na uroczystości okolicznościowej, powiązanej z rocznicowymi obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości Polski.


REGULAMIN ODZNACZENIA HONOROWEGO ZIEMI MIELECKIEJ
MEDALEM „SIGILLUM  MERITI CIVILIS”

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) ustala zasady, tryb przyznawania i nadawania odznaczenia honorowego Ziemi Mieleckiej - Medal „Sigillum Meriti Civilis” (dalej: Odznaczenie)
 2. Odznaczenie przyznaje Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera (dalej: Organizator), zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000183891.
 3. Odznaczenie ma  jeden stopień i corocznie (począwszy od 2016 roku) jest przyznawane jednej osobie nieżyjącej (jako wyróżnienie pośmiertne) i jednej żyjącej.
 4. Odznaczenie może zostać przyznane tylko raz danej osobie.
 5. Nadanie Odznaczenia potwierdza się miniaturą statuetki i legitymacją:

a)      Opis Odznaczenia - wzory Odznaczenia i miniatury zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu

b)      Integralną częścią Odznaczenia jest Legitymacja Odznaczenia, która zawiera: wizerunek Odznaczenia, pełną nazwę Organizatora, Numer legitymacji i datę jej wystawienia, formułę podstawy nadania Odznaczenia, imię i nazwisko osoby wyróżnionej, podpis Przewodniczącego Kapituły i logo Organizatora  - wzór legitymacji zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 2

INFORMACJE O ODZNACZENIU

 1. Odznaczenie jest przyznawane przez Kapitułę Odznaczenia („Kapituła”) osobom fizycznym, które:

a)      całokształtem swojej działalności (zawodowej, społecznej) lub realizacją swoich zadań, przyczyniły się do rozwoju i/lub promocji Ziemi Mieleckiej, albo

b)      poprzez swoje osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie

 1. Odznaczenie przyznawane jest osobom, które charakteryzują się wzorową postawą obywatelską i moralną, stanowiącym autorytet postępowania obywatelskiego i społecznikowskiego.
 2. Wnioski o nadanie Odznaczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, mogą składać corocznie w terminie do 30 września roku, w którym realizowana jest dana edycja projektu PZO, na aktualny adres Organizatora (pocztą - ul. Jadernych 19, 39-300 Mielec, skrytka pocztowa 85
  e-mailem:
  jchojecki@poczta.onet.pl,wicherski@wp.pl lub t.orczykowska@gmail.com oraz biuro.tmzm@gmail.com), niżej wymienione podmioty, które mają swoją siedzibę lub prowadzą cykliczną działalność na terenie powiatu mieleckiego:

a)      samorządy terytorialne,

b)      urzędy i instytucje publiczne,

c)      organizacje pozarządowe,

d)      osoby fizyczne,

e)      związki wyznaniowe.

 1. Kapituła dokonuje oceny otrzymanych  wniosków pod względem formalnym i kwalifikuje kandydatów do procedury wyboru osób do Odznaczenia.
 2. W uzasadnionych przypadkach Kapituła może żądać od wnioskodawców niezbędnych wyjaśnień

i uzupełnień.

§ 3

SPOSÓB I TRYB PRZYZNAWANIA ODZNACZENIA

 1. Odznaczenie nadaje Kapituła podczas posiedzenia. Wybór dokonywany jest  w głosowaniu  tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej -7 członków składu Kapituły, dla wyłonienia 2 kandydatów, w tym 1 osoby żyjącej i 1 nieżyjącej:

a)      w przypadku braku rozstrzygnięcia w pierwszym głosowaniu do drugiej tury wyborów przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Ostateczny wybór kandydatów w tej turze do przyznania Odznaczenia następuje zwykłą większością głosów. Druga tura wyborów odbywa się na tym samym posiedzeniu.

b)      w przypadku równości głosów w drugiej turze wyboru, rozstrzyga głos Przewodniczącego Kapituły, którym jest prezes Organizatora, (zwołuje i prowadzi posiedzenie Kapituły),
a w razie jego nieobecności członka upoważnionego do prowadzenia posiedzenia.

 1. W skład Kapituły  liczącej 9 osób wchodzi:

a)      5 przedstawicieli Organizatora,

b)      2 przedstawicieli desygnowanych przez Starostę Mieleckiego

c)      2 przedstawicieli desygnowanych przez Prezydenta Miasta Mielec.

 1. Imienny skład Kapituły dla danej edycji Odznaczenia zatwierdzany jest uchwałą Zarządu TMZM.
 2. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, którego załącznikami są lista obecności oraz wnioski o nadanie odznaczenia.
 3. Protokół z posiedzenia (oryginał) przechowywany jest w archiwum Organizatora.
 4. Za obsługę administracyjną Kapituły oraz prowadzenie rejestru nadanych Odznaczeń, odpowiedzialny jest Organizator.

§ 4

WRĘCZENIE ODZNACZENIA

 1. Wręczenia Odznaczenia osobie wyróżnionej lub przedstawicielowi rodziny osoby zmarłej dokonuje prezes Organizatora.
 2. Wręczenie Odznaczenia odbywa się corocznie w miesiącu  listopadzie.
 3. W uzasadnionych przypadkach wręczenie Odznaczenia może się odbyć w innym terminie.

§ 5

ODEBRANIE ODZNACZENIA

 1. W przypadku nadania Odznaczenia na podstawie nieprawdziwych informacji lub dopuszczenia się przez osobę wyróżnioną czynu niegodnego, po zasięgnięciu opinii Kapituły, Zarząd Organizatora, poprzez uchwałę podjętą w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, może pozbawić osobę wyróżnioną Odznaczenia.
 2. O podjętej decyzji, na mocy której odbiera się Odznaczenie, Organizator informuje daną osobę na piśmie.
 3. W przypadku podjęcia decyzji o pozbawieniu Odznaczenia, Organizator wzywa osobę, która została pozbawiona odznaczenia, do zwrotu Odznaczenia wraz z legitymacją.
 4. Znajdujące się w rejestrze osób odznaczonych nazwisko osoby, której odebrano odznaczenie, jest wykreślane z adnotacją o przyczynie i dacie decyzji o odebraniu odznaczenia.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązywać będzie dla edycji 2017 r. i edycji kolejnych.  Każda zmiana regulaminu wymaga uchwały Zarządu Organizatora i podania stosownej informacji do publicznej informacji poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Organizatora.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

      Mielec, 23.sierpnia 2018 roku
   Janusz Chojecki, Prezes Zarządu TMZM


Tak było w 2017 roku  
Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis 2017 >>>Podobne tematy:
-
Nabór wniosków do Honorowego odznaczenia Pieczęć Zasług Obywatelskich w 2018  
- Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis 2017
- 20 "Sprawiedliwych" na ziemi mieleckiej, wykłady TMZM PZO 2017
- Realizacja projektu „Pieczęć Zasług Obywatelskich” - spotkania edukacyjne
- Regulamin Odznaczenia PZO uchwała Nr 7/XVII/2017
-
Wręczenia medali i statuetek „PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH-SIGILLUM MERITI CIVILIS” 2016

- XV Kongres Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego
- III Podkarpackie Forum Obywatelskim w Rzeszowie
- VIII Spotkanie Lotniczych Pokoleń – Mielec 2018, Gala Finałowa

- Zaproszenie na VIII Spotkanie Lotniczych Pokoleń
- Przedstawiciele Zarządu TMZM na Gali 80-lecia Przemysłu Lotniczego w Mielcu
- RODO Ochrona danych osobowych w świetle zmieniających się przepisów
- XXI posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018 w dniu 28.06.2018
-
Rajd Rowerowy TMZM Śladami legionisty Jana Hajca
- Zaproszenie na Autokarową wycieczkę TMZM na narty ZAKOPANE 23 - 25 luty 2018
- Zabawa taneczna TMZM ZAKOŃCZENIE 2017 ROKU

-
Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis 2017
- Klub Środowisk Twórczych TMZM na Dniach Mielca 2017
- XV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018
 

  Copyright © 2006-2018 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII