TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 11
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Regulamin VIII Konkursu Literackiego  Na skrzydłach Dedala
Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć do 11 sierpnia 2018 r.
04.07.2018 / 15.06.2018

UWAGA przedłużono przyjmowanie prac na konkurs.
Do 11 sierpnia 2018 roku można dostarczać prace
literackie napisane prozą lub wierszem na konkurs "Na skrzydłach Dedala" na adres Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera,  " Jadernówka"   ul. Jadernych 19, skrytka pocztowa 85,   39-300 Mielec, lub elektronicznie na email wichz1@wp.pl

Regulamin VIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego – Mielec 2018 "Na skrzydłach Dedala"

1. Organizatorem konkursu jest Klub Miłośników Lotnictwa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu.
2. Celem konkursu jest:
• popularyzacja współczesnej literatury,
• pogłębienie wiedzy o historii polskiego lotnictwa,
• promowanie utalentowanych artystycznie osób biorących udział w konkursie.

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników lotnictwa: młodzieży i osób dorosłych.
4. Tematyka prac musi być związana z lotnictwem.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie maksymalnie trzech prac (tekstów) literackich napisanych prozą lub wierszem, w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu, oraz wersji elektronicznej na płycie CD, lub w wersji elektronicznej na adres wichz1@wp.pl . Łączna objętość konkursowej pracy nie może przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku)(1) .
6. W konkursie mogą brać udział wyłącznie teksty oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane i nie nagradzane lub wyróżniane w innych konkursach.
7. Utwory muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
8. Ogłoszenie konkursu nastąpiło 10 czerwca 2018 r.
9. Prace konkursowe można nadesłać do 11 sierpnia 2018 r.
na adres:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera
 
  
" Jadernówka"   ul. Jadernych 19,   39-300 Mielec, skrytka pocztowa 85
z dopiskiem Konkurs Literacki Na skrzydłach Dedala,

lub w wersji elektronicznej na adres wichz1@wp.pl
10. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
11. Oceny utworów biorących udział w konkursie dokona jury powołane przez organizatora, przyznając nagrody główne i wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w nagradzaniu. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody głównej lub przyznanie nagród równorzędnych. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac w mediach i w internecie.
      Do przesyłanych prac należy dołączyć podpisane oświadczenia, zgodnie z załącznikami do regulaminu.
13. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w sierpniu 2018 roku, o dokładnej dacie i miejscu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni późniejszym terminie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
14. Odbiór nagród następuje osobiście.
15. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu laureatów na uroczystość wręczenia nagród.
16. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez uczestników konkursu, w przypadku osób fizycznych, jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej, ul Jadernych 19, 39-300 Mielec, KRS: 0000183891
Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby wziąć udział w konkursie. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Postanowienia końcowe:
1. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
2. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. O terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje na swojej stronie: www.tmzm.mielec.pl
4.  Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 503335615.

Załączniki do regulaminu:
Dla osób niepełnoletnich:
Załącznik nr 1
Karta zgłoszenia – zawierająca wyraźną deklarację zgody na przetwarzanie danych osobowych, do podpisania przez rodziców lub opiekunów prawnych osoby przystępującej do konkursu;
Załącznik nr 3
Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich, do podpisania przez rodziców lub opiekunów prawnych osoby przystępującej do konkursu;

Dla osób pełnoletnich:
Załącznik nr 2
Karta zgłoszenia – zawierająca wyraźną deklarację zgody na przetwarzanie danych osobowych, do podpisania przez osobę przystępującą do konkursu;
Załącznik nr 4
Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich do podpisania przez osobę przystępującą do konkursu
tak było w 2017 roku [zobacz więcej]


(1) Znormalizowany maszynopis – ustalony sposób przygotowania materiału tekstowego dla redakcji wywodzący się z czasów, gdy prace dostarczano w postaci maszynopisu (wydruku z maszyny do pisania). Znormalizowany maszynopis liczy 1800 znaków na stronie (w tym spacje i znaki interpunkcyjne) w układzie: 60 (przeciętnie) znaków w wierszu, 30 wierszy na stronie, podwójny odstęp między wierszamiPodobne tematy:
-
Regulamin VIII Konkursu Literackiego  Na skrzydłach Dedala
- Regulamin VIII Konkursu Fotograficzno-Plastycznego Samolot w obiektywie i palecie barw
- Rajd Rowerowy TMZM Śladami legionisty Jana Hajca
- LOTNICTWO ŁĄCZY POKOLENIA to motto VII Spotkania Lotniczych Pokoleń
- Inspirujące VI Spotkania Lotniczych Pokoleń - Mielec 2016
- XV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018
- 8 dniowe Wczasy nad Morzem Bałtyckim, 19 sierpnia - 26 sierpnia 2017 r.

- XII Pielgrzymka Leśników z Podkarpacia do Sanktuarium Madonny z Puszczy
- Plener artystyczny KŚT TMZM w Rozłogach
- Pojechali w XIII Rajdzie Rowerowym - Śladami Eugeniusza Szyfnera
- Warsztaty poetyckie Mieleckiej Grupy Literackiej Słowo
- Składki członkowskie TMZM na 2017 rok
- Projekt TMZM "PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH - SIGILLUM MERITI CIVILIS"
  Copyright © 2006-2018 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII