TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Regulamin Odznaczenia PZO  uchwała Nr 7/XVII/2017
Zgłaszanie kandydatów do odznaczenia PZO - SIGILLUM MERITI CIVILIS 2017
30.08.2017/27.09.2017

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera zaprasza do zgłaszania propozycji kandydatów do honorowego odznaczenia Ziemi Mieleckiej Pieczęć Zasług Obywatelskich - SIGILLUM MERITI CIVILIS - edycja 2017, przyznawanego corocznie dwom osobom (jednej osobie żyjącej i jednej nieżyjącej ) w uznaniu szczególnych zasług dla Ziemi Mieleckiej.

W ubiegłym roku odznaczenia przyznano po raz pierwszy. Jedno trafiło do Janusza Chodorowskiego, wieloletniego prezydenta Mielca, drugie pośmiertnie przyznano bł. ks. Romanowi Sitko.

Wyboru osób do odznaczenia dokona Kapituła, a uroczyste wręczenie odznaczeń wybranym osobom lub ich rodzinom planowane jest w dniach obchodów święta niepodległości w miesiącu listopadzie br.

Regulamin Odznaczenia i formularze zgłoszeniowe są do pobrania na stronie Towarzystwa www.tmzm.mielec.pl.

Formularze należy przesłać na adres pocztowy i adresy mailowe TMZM podane w Regulaminie Odznaczenia.

Termin składania zgłoszeń został przedłużony do 15 października 2017 roku.

Informacja telefoniczna: 695 607 977.

Zmodyfikowany Regulamin Odznaczenia PZO dla edycji 2017
Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu na posiedzeniu w dniu 10.08.2017 podjął sankcjonujący, zmodyfikowany Regulamin Odznaczenia PZO dla edycji 2017 i następnych.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu uchwala co następuje:
„Przyjąć zmodyfikowany Regulamin Odznaczenia medalem PZO dla edycji 2017 oraz kolejnych.
Regulamin w uchwalonej wersji (PDF) stanowi integralną część niniejszej Uchwały”.
Niniejsza Uchwała podjęta została w głosowaniu jednogłośnie przez obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisany oryginał Uchwały wraz z Regulaminem w PDF znajduje się w Sekretariacie TMZM

Mielec, 10.08.2017

Do POBRANIA:
REGULAMIN ODZNACZENIA HONOROWEGO ZIEMI MIELECKIEJ MEDALEM „SIGILLUM MERITI CIVILIS”  [809 kB)
REGULAMIN ODZNACZENIA HONOROWEGO ZIEMI MIELECKIEJ MEDALEM „SIGILLUM MERITI CIVILIS”  [809 kB)


REGULAMIN ODZNACZENIA HONOROWEGO ZIEMI MIELECKIEJ
MEDALEM „SIGILLUM  MERITI CIVILIS”

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

1.     Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) ustala zasady, tryb przyznawania i nadawania odznaczenia honorowego Ziemi Mieleckiej - Medal „Sigillum Meriti Civilis” (dalej: Odznaczenie)

2.     Odznaczenie przyznaje Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera (dalej: Organizator), zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000183891.

3.     Odznaczenie ma  jeden stopień i corocznie (począwszy od 2016 roku) jest przyznawane jednej osobie nieżyjącej (jako wyróżnienie pośmiertne) i jednej żyjącej.

4.     Odznaczenie może zostać przyznane tylko raz danej osobie.

5.     Nadanie Odznaczenia potwierdza się miniaturą statuetki i legitymacją:

a)    Opis Odznaczenia - wzory Odznaczenia i miniatury zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu

b)    Integralną częścią Odznaczenia jest Legitymacja Odznaczenia, która zawiera: wizerunek Odznaczenia, pełną nazwę Organizatora, Numer legitymacji i datę jej wystawienia, formułę podstawy nadania Odznaczenia, imię i nazwisko osoby wyróżnionej, podpis Przewodniczącego Kapituły i logo Organizatora  - wzór legitymacji zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 2

INFORMACJE O ODZNACZENIU

1.     Odznaczenie jest przyznawane przez Kapitułę Odznaczenia („Kapituła”) osobom fizycznym, które:

a)    całokształtem swojej działalności (zawodowej, społecznej) lub realizacją swoich zadań, przyczyniły się do rozwoju i/lub promocji Ziemi Mieleckiej,

b)    albo poprzez swoje osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie

2.     Odznaczenie przyznawane jest osobom, które charakteryzują się wzorową postawą obywatelską
i moralną, stanowiącym autorytet obywatelskiego i społecznikowskiego  postępowania.

3.     Wnioski o nadanie Odznaczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, mogą składać corocznie w terminie do 15 października 2017 roku na  aktualny adres Organizatora (pocztą - ul. Jadernych 19, 39-300 Mielec; mailem: jchojecki@poczta.onet.pl, z.wicherski@wp.pl i t.orczykowska@gmail.com oraz biuro.tmzm@gmail.com), niżej wymienione podmioty, które mają swoją siedzibę lub prowadzą cykliczną działalność na terenie powiatu mieleckiego:

a)    samorządy terytorialne,

b)    urzędy i instytucje publiczne,

c)     organizacje pozarządowe,

d)    osoby fizyczne,

e)    związki wyznaniowe.

4.     Kapituła dokonuje oceny otrzymanych  wniosków pod względem formalnym i kwalifikuje kandydatów do procedury wyboru osób do Odznaczenia.

5.     W uzasadnionych przypadkach Kapituła może żądać od wnioskodawców niezbędnych wyjaśnień

i uzupełnień.

§ 3

SPOSÓB I TRYB PRZYZNAWANIA ODZNACZENIA

1.     Odznaczenie nadaje Kapituła podczas posiedzenia. Wybór dokonywany jest  w głosowaniu  tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 7 członków składu Kapituły, dla wyłonienia 2 kandydatów, w tym 1 osoby żyjącej i 1 nieżyjącej:

a)    w przypadku braku rozstrzygnięcia w pierwszym głosowaniu do drugiej tury wyborów przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Ostateczny wybór kandydatów w tej turze do przyznania Odznaczenia następuje zwykłą większością głosów. Druga tura wyborów odbywa się na tym samym posiedzeniu.

b)    w przypadku równości głosów w drugiej turze wyboru, rozstrzyga głos Przewodniczącego Kapituły, którym jest prezes Organizatora, (zwołuje i prowadzi posiedzenie Kapituły),
a w razie jego nieobecności członka upoważnionego do prowadzenia posiedzenia.

2.     W skład Kapituły  liczącej 9 osób wchodzi:

a)    5 przedstawicieli Organizatora,

b)    2 przedstawicieli desygnowanych przez Starostę Mieleckiego

c)     2 przedstawicieli desygnowanych przez Prezydenta Miasta Mielec.

3.     Imienny skład Kapituły dla danej edycji Odznaczenia zatwierdzany jest uchwałą Zarządu TMZM.

4.     Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, którego załącznikami są lista obecności oraz wnioski o nadanie odznaczenia.

5.     Protokół z posiedzenia (oryginał) przechowywany jest w archiwum Organizatora.

6.     Za obsługę administracyjną Kapituły oraz prowadzenie rejestru nadanych Odznaczeń, odpowiedzialny jest Organizator.

§ 4

WRĘCZENIE ODZNACZENIA

1.     Wręczenia Odznaczenia osobie wyróżnionej lub przedstawicielowi rodziny osoby zmarłej dokonuje prezes Organizatora.

2.     Wręczenie Odznaczenia odbywa się corocznie w miesiącu  listopadzie.

3.     W uzasadnionych przypadkach wręczenie Odznaczenia może się odbyć w innym terminie.

§ 5

ODEBRANIE ODZNACZENIA

1.     W przypadku nadania Odznaczenia na podstawie nieprawdziwych informacji lub dopuszczenia się przez osobę wyróżnioną czynu niegodnego, po zasięgnięciu opinii Kapituły, Zarząd Organizatora, poprzez uchwałę podjętą w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, może pozbawić osobę wyróżnioną Odznaczenia.

2.     O podjętej decyzji, na mocy której odbiera się Odznaczenie, Organizator informuje daną osobę na piśmie.

3.     W przypadku podjęcia decyzji o pozbawieniu Odznaczenia, Organizator wzywa osobę, która została pozbawiona odznaczenia, do zwrotu Odznaczenia wraz z legitymacją.

4.     Znajdujące się w rejestrze osób odznaczonych nazwisko osoby, której odebrano odznaczenie, jest wykreślane z adnotacją o przyczynie i dacie decyzji o odebraniu odznaczenia.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Niniejszy Regulamin obowiązywać będzie dla edycji 2017 r. i edycji kolejnych.  Każda zmiana regulaminu wymaga uchwały Zarządu Organizatora i podania stosownej informacji do publicznej informacji poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Organizatora.

2.     Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

                   Mielec,  10.sierpnia 2017 roku

________________________________________________

/-/ Janusz Chojecki, Prezes Zarządu  Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera
 

Podobne tematy:
-
20 "Sprawiedliwych" na ziemi mieleckiej, wykłady TMZM PZO 2017
- Realizacja projektu „Pieczęć Zasług Obywatelskich” - spotkania edukacyjne
-
Wręczenia medali i statuetek „PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH-SIGILLUM MERITI CIVILIS” 2016

- Wystawa Prac członków KŚT w Tarnobrzegu

- Popołudnie z malarstwem Stanisława Mityka
- Regulamin VII Konkursu Fotograficzno-Plastycznego Samolot w obiektywie i palecie barw
- Regulamin VII Konkursu Literackiego Na skrzydłach Dedala
- Inspirujące VI Spotkania Lotniczych Pokoleń - Mielec 2016
- XV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018
- 8 dniowe Wczasy nad Morzem Bałtyckim, 19 sierpnia - 26 sierpnia 2017 r.
- XII Pielgrzymka Leśników z Podkarpacia do Sanktuarium Madonny z Puszczy
- Plener artystyczny KŚT TMZM w Rozłogach
- Pojechali w XIII Rajdzie Rowerowym - Śladami Eugeniusza Szyfnera
- Warsztaty poetyckie Mieleckiej Grupy Literackiej Słowo
- Składki członkowskie TMZM na 2017 rok
  Copyright © 2006-2017 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII