TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Absolutorium dla Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej za 2016 rok

II  Walne Zebranie  Sprawozdawcze Członków  TMZM  kadencji  2015-2018 dnia  25.03.2017 w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu
25.03.2017

W  sobotę 25 marca 2017 roku odbyło się  II  Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. Wł. Szafera  kadencji 2015-2018. Zebranie otworzył Prezes Towarzystwa, który poprosił o uczczenie chwilą ciszy pamięć Członków TMZM i ich Sympatyków, którzy odeszli od nas w ub. roku, wspominając m.in. śp. śp. Marię Błażków - b. Wiceprezes Zarządu TMZM, Janusza Kapuścińskiego - poetę z Grupy Literackiej SŁOWO, Annę Tomaszewską – córkę Prof. Władysława Szafera, Tadeusza Szafera - najstarszego syna Profesora Szafera, Zdzisława Żoka - pilota doświadczalnego i konstruktora.Następnie Prezes  Chojecki powitał  wszystkich   Zebranych członków Towarzystwa, a wśród nich Przewodniczącego Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego-  Radnego Rady Powiatu-Józefa Smacznego,  Członka Zarządu Powiatu Mieleckiego - Joannę Rębisz, Radnych Miejskich – Członków TMZM:  Józefa Witka i Józefa Zaskalskiego (Prezesa TG „Sokół”),  b. wieloletniego Prezesa  Zarządu TMZM - Jerzego Kazanę, Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury - Joannę Kruszyńską, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej - Jolantę Strycharz.

Dokonano wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania, którym został  Kol. Józef Witek.  Sekretarzem/Protokolantem Walnego Zebrania jednomyślnie wybrana została  Kol. Jolanta Strycharz. Przewodniczący Zebrania zaproponował Zebranym Porządek Obrad i poddał go pod głosowanie. Zebrani przyjęli Porządek Obrad.

Po  wyborze Komisji Uchwał i Wniosków w składzie  Janusz Wyzina, Zbigniew Wicherski, Andrzej Kobylarz. 

Obszerne sprawozdanie Zarządu za rok 2016 złożył Prezes Janusz Chojecki.  Wspomniał  w nim o  wyjątkowo bogatym w wydarzenia roku 2016, ogłoszonym przez TMZM „Rokiem Szaferowskim” w130 rocznicę urodzin Patrona Towarzystwa. W związku z tym  Towarzystwo zorganizowało wiele imprez dedykowanych Prof. W. Szaferowi (plenery w Tatrzańskim Parku Narodowym, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie Profesora na cmentarzu Rakowickim w Krakowie,  rajdy rowerowe dedykowane Patronowi Towarzystwa, wspaniała dwudniowa konferencja zorganizowana przez Nadleśnictwo Mieleckie we współpracy z TMZM, wreszcie uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Sali Królewskiej PSM w Mielcu wieńcząca obchody Roku Szaferowskiego.

Największym projektem realizowanym w ub. roku przez TMZM było zadanie społeczne w ramach wygranego przez TMZM ogólnopolskiego konkursu dotowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Spraw Społecznych pt.:  „Pieczęć Zasług Obywatelskich- Sigillum Meriti Civilis- Razem na rzecz ludzi wybitnie zasłużonych dla Ziemi Mieleckiej” . Ten bardzo złożony, wieloaspektowy i wielokierunkowy projekt realizowany był przez 9 miesięcy i wzięło w nim bezpośredni udział ponad 1100 osób, a pośrednio poprzez środki przekazu, wiele tysięcy mielczan i mieszkańców Powiatu Mieleckiego, w tym sporo młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych(ponad 700 uczniów). Projekt przywołał na pamięć wiele postaci wybitnie zasłużonych dla Ziemi Mieleckiej, a jego finałem było wręczenie w przeddzień Święta Niepodległości przed tradycyjnymi niepodległościowo- patriotycznymi śpiewankami w Pałacyku Oborskich z udziałem władz samorządowych woj. Podkarpackiego ( Marszałek Władysław Ortyl), Powiatu Mieleckiego (Starosta Maria Napieracz) oraz Gminy Miejskiej Mielca( Prezydent Jan Myśliwiec), przedstawicieli Rad Powiatu oraz Rady Miejskiej, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, szkół. Zwieńczeniem tego projektu publicznego było wręczenie medali oraz statuetek pierwszym dwom laureatom: nieżyjącemu Bł. Ks. Romanowi Sitce oraz wieloletniemu prezydentowi Miasta Mielca- Januszowi Chodorowskiemu.  Prezes Chojecki podziękował Staroście Powiatowemu oraz Prezydentowi Miasta Mielca za solidarne partnerstwo, swoje szczególne podziękowania złożył Realizatorom przedmiotowego zadania z Zespołu Zadaniowego TMZM: Zbigniewowi Wicherskiemu, Andrzejowi Kobylarzowi i Teresie Orczykowskiej,  albowiem to dzięki Ich wyjątkowemu zaangażowaniu, projekt ten zakończył się dużym sukcesem,  a jego echa wybrzmiewają do dziś, zbierane są także  pierwsze obfite  jego plony.

Prezes Chojecki wymienił także inne najważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne podmioty organizacyjne wchodzące w strukturę Towarzystwa:  jubileusz 35-lecia Klubu Środowisk Twórczych obchodzony we wrześniu ub. roku z licznymi odznaczeniami państwowymi oraz resortowymi, a także pieniężnymi, II Finał Przeglądu Kultury Mieleckiej „ Z nurtem Wisłoki”, który miał miejsce w Przecławiu,  VI Spotkanie Lotniczych Pokoleń w sierpniu ub. roku realizowany przez Klub Miłośników Lotnictwa przy TMZM we współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji Polskiego Lotnictwa – PROMLOT w Mielcu, liczne konkursy lotnicze,  Grupa Literacka SŁOWO obchodziła bardzo uroczyście  jubileusz 10-lecia z finałem w dniu 10 września, podczas którego wręczono odznaczenia państwowe i resortowe kilku twórcom Grupy, a jej były prezes- Zbigniew Michalski otrzymał indywidualną nagrodę finansową przyznaną przez Marszałka Województwa Podkarpackiego;  Sekcja Turystyczna zorganizowała kilka wycieczek, rajdów, konkursów dot. Małej Ojczyzny.

W sumie zrealizowano prawie wszystkie  zadania zaplanowane na rok 2016, a budżet zamknął się na koniec roku nadwyżką w wysokości  ponad 15 tys. zł. , pochodzącą  głównie z sektora prywatnego:  darczyńcy, sponsorzy, reklamodawcy, donatorzy, uzyskaną głównie w II półroczu 2016 roku,  za co Prezes Chojecki serdecznie podziękował. Biuro TMZM zostało dodatkowo doposażone w  nowoczesny projektor wraz z ekranem projekcyjnym,  clipchartem , roll-up  „Pieczęci Zasług Obywatelskich” , drukarkę  szybko  drukującą,  nowy Laptop  wraz z nowoczesnym oprogramowaniem  dla  systemu obsługi księgowej.   Łączna wartość  zainwestowanych środków w sprzęt biurowy TMZM -  to ponad  8 tys. złotych.  Prezes powiedział, iż Biuro TMZM wyposażone jest w pełny sprzęt niezbędny do dalszej obsługi administracyjnej dynamicznie rozwijającego się  Towarzystwa.

Prezes zaakcentował aktywny udział przedstawicieli TMZM   we wszystkich uroczystościach o charakterze patriotyczno- państwowo- religijnych, a także ich  współpracę i z innymi organizacjami pozarządowymi na terenie miasta i powiatu.

Prezes podziękował Zespołowi prowadzącemu Kronikę Towarzystwa w składzie: Roman Trojnacki, Teresa Elżbieta Pyzik, Aleksandra Piguła,  zarówno w sposób konwencjonalny jak też elektroniczny.

Następnie Prezes Chojecki przedstawił wyniki realizacji budżetu Towarzystwa  za rok 2016, które były rekordowe w  długoletniej historii Towarzystwa i znacznie przekroczyły założenia budżetowe, zwłaszcza po stronie przychodów, a racjonalne wydatkowanie środków rządowych, samorządowych z uzyskanych dotacji, a także od darczyńców, sponsorów i reklamodawców, pozwoliło na uzyskanie   dodatniego wyniku finansowego na bardzo dobrym poziomie.

Po wysłuchaniu Sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej –Kol. Jan Madej, zawnioskował o udzielenie Zarządowi  TMZM absolutorium, a wcześniej Przewodniczący  Zebrania poprosił Walne Zebranie o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu. Walne Zebranie jednomyślnie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu, a także udzieliło Zarządowi absolutorium.

W następnym punkcie Porządku Obrad Prezes Janusz Chojecki  przedłożył prowizorium budżetowe TMZM na rok 2017, które pozwala na dalszy rozwój Towarzystwa na wysokim, stabilnym poziomie, po czym zwrócił się do Walnego Zebrania o uchwalenia budżetu TMZM na rok 2017 w oparciu o przedłożone prowizorium. Walne Zebranie uchwaliło jednomyślnie budżet towarzystwa na rok 2017.

W kolejnym punkcie porządku obrad, Prezes Chojecki przedłożył Walnemu Zebraniu informacje o zmianach  organizacyjno –kadrowych w Zarządzie oraz w podmiotach organizacyjnych wchodzących w skład TMZM. Rezygnacje z funkcji członków Zarządu złożyli:
-  Andrzej Talarek w dniu 29.12.2016, tym samym rezygnując z funkcji  I Zastępcy Prezesa Zarządu. Kol. Andrzej Talarek zadeklarował jednak pozostanie członkiem zwyczajnym TMZM.  Na funkcję I Wiceprezesa Zarządu, Zarząd  TMZM na posiedzeniu w dniu 29.12.2016 powołał Członka Zarządu- Kol. Teresę Orczykowską,
- Zbigniew Michalski w dniu 10.01.2017,  rezygnując także z Prezesa Mieleckiej Grupy Literackiej SŁOWO  przy TMZM oraz z członka zwyczajnego TMZM,
- Stefan Żarów  z dniem 01.02.2017. Kol. Stefan Żarów zrezygnował także z pełnienia funkcji Wiceprezesa Grupy Literackiej SŁOWO przy TMZM,  zadeklarował jednak pozostanie członkiem zwyczajnym TMZM.

Zarząd TMZM przyjął do wiadomości  wszystkie w/wyżej rezygnacje,  w tym dwie ostatnie na posiedzeniu w dniu 19.01.2017, natomiast na posiedzeniu w dniu  04.03.2017r.  przyjął  do aprobującej wiadomości wybór Mieleckiej Grupy Literackiej SŁOWO przy TMZM powierzający pełnienie obowiązków  Grupy  Kol. Aleksandrze Pigule.

Następnie Prezes Chojecki przedłożył Walnemu Zebraniu wniosek Zarządu o odwołanie Kol. Janusza Grdenia z funkcji Członka Zarządu- Sekretarza Zarządu uzasadniając je zaniechaniem przez J. Grdenia jakiejkolwiek działalności i  wykonywania  przydzielonych mu obowiązków. Walne Zebranie w głosowaniu jawnym przyjęło wniosek Zarządu i podjęło uchwałę o odwołaniu Kol. Janusza  Grdenia z w/wyżej funkcji w Zarządzie.

W kolejnym punkcie porządku obrad prezes Chojecki omówił główne założenia projektu  nowego Statutu Towarzystwa i po krótkiej dyskusji o charakterze wyjaśniającym, zwrócił się do Walnego Zebrania  z formalnym wnioskiem o uchwalenie nowego Statutu Towarzystwa. Walne Zebranie uchwaliło nowy Statut, a także cztery inne Regulaminy ( Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Walnego Zebrania) po przedłożeniu przez Członka Zarządu/ Skarbnika - Kol. Andrzeja Kobylarza,  stosownych projektów uchwał.  To historyczna chwila dla TMZM, albowiem nowo uchwalony Statut Towarzystwa poszerza znacznie możliwości jego rozwoju, zwłaszcza w kontekście jego współfinansowania. Nowy Statut oraz uchwalone regulaminy wejdą w życie z dniem zarejestrowania w Sądzie Rejestrowym.

Kolejnym punktem porządku obrad było głosowanie uzupełniające na kandydatów do Sądu Koleżeńskiego po rezygnacji Kol. Zygmunta Osaka z funkcji Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego oraz rezygnacji Kol. Aleksandry Piguły z funkcji Członka Sądu Koleżeńskiego.  Walne Zebranie wybrało w wyniku głosowania  jednomyślnie na wakujące funkcje w Sądzie Koleżeńskim TMZM Kol.  Jolantę Strycharz oraz  Renatę Misiąg.  Sąd w uzupełnionym składzie: Hubert Pomiankiewicz, Jolanta Strycharz oraz Renata Misiąg ukonstytuuje się na najbliższym posiedzeniu wybierając spośród siebie Przewodniczącego Sądu.

W kolejnym punkcie obrad prezes Chojecki złożył w imieniu Zarządu Towarzystwa wniosek do Walnego Zebrania o nadanie statusu Członka Honorowego TMZM  Panu Jerzemu Kazanie uzasadniając wniosek wielkimi zasługami, jakie położył były wieloletni Prezes TMZM dla rozwoju Towarzystwa, a także na rzecz rozwoju Małej Ojczyzny- Ziemi Mieleckiej. Walne Zebranie przyjęło wniosek Zarządu przez aklamację i powstanie z miejsc nagradzając Pana Jerzego Kazanę  rzęsistymi brawami.  Dyplom Honorowego Członka TMZm wręczył Panu Jerzemu Kazanie prezes Janusz Chojecki.

W kolejnym punkcie obrad z wnioskiem do Walnego Zebrania o zwolnienie z opłacania składek przez niektórych członków TMZM zwrócił się w imieniu Zarządu Wiceprezes Zarządu- Kol. Zbigniew Wicherski. Walne przyjęło w głosowaniu  jednomyślnie wniosek Zarządu.

Następnie Prezes Janusz Chojecki wręczył podziękowania swoim najbliższym Współpracownikom, którzy swoim społecznikowskim zaangażowaniem najbardziej przyczynili się do uzyskania w roku ubiegłym znakomitych, rekordowych wyników, zarówno w działalności merytorycznej jak też ekonomicznej Towarzystwa. Podziękowania  otrzymali:  Wiceprezes  Zarządu/Prezes Klubu Miłośników Lotnictwa - Zbigniew Wicherski, Członek Zarządu/Prezes Klubu Środowisk Twórczych- Jadwiga Klaus, Członek Zarządu/ Wiceprezes Klubu Środowisk Twórczych - Agnieszka Małek, Członek Zarządu/ Skarbnik- Andrzej Kobylarz, Członek Zarządu/Przewodniczący Sekcji Turystycznej- Janusz Wyzina, Członek Zarządu- Ewa Salamaga,  Członkowie Zespołu Kronikarskiego: Członek Zarządu- Teresa Elżbieta Pyzik, Członek Zarządu – Roman Trojnacki,  p. o. Prezesa Grupy Literackiej  „SŁOWO” – Aleksandra Piguła, a także Teresa Wenta oraz Jan Hyjek z Sekcji Turystycznej.

W kolejnym punkcie porządku obrad  Prezes Chojecki w asyście obydwóch Wiceprezesów wręczył uroczyście kilkanaście legitymacji nowo przyjętym przez Zarząd Członkom Towarzystwa. Otrzymali je m.in. Wanda Ludian, Małgorzata Mikina, Janusz Hołdan, Grzegorz Kruszyński.

Następnie Przewodniczący Zebrania poprosił Komisję Wniosków i Uchwał o odczytaniu protokołu, który został odczytany przez Przewodniczącego Komisji – Janusza Wyzinę. Protokół Komisji Wniosków i Uchwał został jednogłośnie przyjęty przez Walne Zebranie.

 Z zaproszonych gości w dyskusji głos zabrała Pani Maria Kozioł  z Klubu Środowisk Twórczych, mieszkanka Tuszymy, która złożyła podziękowanie Zarządowi TMZM za dostrzeganie innych  poza mieleckich Stowarzyszeń działających na rzecz Ziemi Mieleckiej i podejmowanie z nimi życzliwej i konstruktywnej współpracy.

Walne Zebranie podsumował Przewodniczący Zebrania- Radny Miejski- Józef Witek, który docenił zaangażowanie  i społeczną pracę Zarządu w rozwój Towarzystwa  Miłośników Ziemi Mieleckiej, podziękował Zarządowi za bardzo dobre wyniki osiągnięte przez Towarzystwa w roku 2016 i życzył dobrych rezultatów założonych w uchwalonym budżecie Towarzystwa na rok 2017, po czym oficjalnie zamknął posiedzenie Walnego Zebrania Członków TMZM.

Janusz Chojecki 


Zdjęcia – Roman Trojnacki


Podobne tematy:
- XIV posiedzenie Zarządu TMZM kadencji 2015-2018 w dniu 06.04.2017
- Absolutorium dla Zarządu TMZM za 2016 rok
- Składki członkowskie TMZM na 2017 rok
- X Posiedzenie Zarządu TMZM w dniu 26.11.2016
- Regulamin Odznaczenia "Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis"
- Projekt TMZM "PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH - SIGILLUM MERITI CIVILIS"


  Copyright © 2006-2017 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII