TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec

 

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Wręczenia medali i statuetek „PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH-SIGILLUM MERITI CIVILIS”

"Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis"
10.11.2016
W dniu 10 listopada 2016 r. w Pałacu Oborskich tuż przed tradycyjnymi „Niepodległościowo-Patriotycznymi Śpiewanki” o godz. 17.00 odbyło się uroczyste wręczenie pierwszych medali i statuetek „PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH- SIGILLUM MERITI CIVILIS”.

Uroczystość otworzył Dyrektor Muzeum Regionalnego w Mielcu-dr Jerzy Skrzypczak witając wszystkich Obecnych. Wśród zaproszonych Gości obecni byli m.in.: Poseł na Sejm RP - Krystyna Skowrońska, Marszałek Województwa Podkarpackiego - Władysław Ortyl, Starosta Mielecki - Zbigniew Tymuła; Wicestarosta Mielecki -  Maria Napieracz, Przewodniczący Rady Powiatu - Henryk Niedbała, Przewodniczący Rady Miejskiej - Marian Kokoszka, I Zastępca Prezydenta Miasta Mielca - Jan Myśliwiec, Członek Zarządu Powiatu - Joanna Rębisz, Radni Rady Powiatu i Radni Rady Miejskiej.

Po uroczystym odśpiewaniu „Warszawianki” dr Jerzy Skrzypczak poprosił Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. W. Szafera w Mielcu - Janusza Chojeckiego o zabranie głosu. Poniżej okolicznościowe wystąpienie Prezesa Janusza Chojeckiego:

Propozycja ustanowienia medalu „Pieczęć  Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis” dla wybitnie zasłużonych Obywateli Ziemi Mieleckiej  wyszła od Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej i została zrealizowana w roku bieżącym przy wydatnym finansowym wsparciu Rządu RP poprzez rządowy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, a także dzięki  solidarnemu partnerstwu Urzędu Miasta Mielec oraz  Starostwa Powiatowego w Mielcu. Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej uznało bowiem, iż Mielec zasługuje na to, aby mieć, wzorem innych miast w Polsce, takie honorowe, obywatelskie odznaczenie.  Jest to wyróżnienie szczególne, przyznawane raz do roku jednemu żyjącemu i jednemu zmarłemu, wybitnemu Obywatelowi Ziemi Mieleckiej. Odznaczenie jest i będzie przyznawane  w miesiącu listopadzie mieszkańcom naszej Małej Ojczyzny, wybitnie zasłużonym w działalności na rzecz środowiska lokalnego, rozwijania gospodarki i tworzenia przyjaznych miejsc pracy, obywatelom charakteryzującym się wzorową postawą obywatelską i moralną, stanowiącym autorytet obywatelskiego i społecznikowskiego działania i postępowania, godnym wzorem do naśladowania dla nas Wszystkich

·         Wręczenie tych pięknych medali i statuetek poprzedzone  zostało w br. szeregiem działań TMZM, z którego najważniejsze to:  (1) cykl  spotkań edukacyjnych poświęconych wybitnym postaciom  naszej Małej Ojczyzny. Było ich 11, a wykładowcami byli uznani, nie tylko w środowisku mieleckim, pedagodzy- dydaktycy. Są Oni obecni na dzisiejszej uroczystości.

·         Drugim, istotnym, działaniem TMZM w ramach tego dużego wielokierunkowego zadania społecznego, były inicjatywy społeczne związane z wybitnymi postaciami naszej Mieleckiej Ziemi, w których wzięło udział 17 podmiotów, były nimi mieleckie szkoły, organizacje pozarządowe, fundacje. Pięć z nich, ocenione jako najlepsze, pozyskało od TMZM odpowiednie fundusze, które pozwoliły im realizować  inicjatywy związane ze  zgłoszonymi przez nich Wybitnymi Postaciami Mieleckiej Ziemi. Przedstawiciele zwycięskich  beneficjentów są tutaj z nami.

·         Trzeci kluczowy element realizowanego Projektu to zgłaszanie Kandydatur do medalu PZO- SMC. Do Kapituły wpłynęło zgodnie z Regulaminem Odznaczenia 15 zgłoszeń kandydatur do tego honorowego, prestiżowego, odznaczenia: osiem spośród Osób Nieżyjących oraz  siedem spośród Osób Żyjących.

·         Kapituła Odznaczenia na swoim posiedzeniu w dniu 27.10.2016, w sposób zgodny z Regulaminem Nagradzania, w oparciu o wyniki głosowania przeprowadzonego w trybie tajnym, tym szlachetnym odznaczeniem, postanowiła uhonorować w jego  I edycji:

 spośród  osób nieżyjących: Bł. Ks. ROMANA  SITKĘ, a spośród osób żyjących JANUSZA CHODOROWSKIEGO.

Wybór Kapituły nie był  wyborem prostym, albowiem Każda ze zgłoszonych Postaci, niewątpliwie zasłużyła na to odznaczenie. Wszyscy nominowani, którzy nie otrzymali tego odznaczenia w I- szej edycji, mają  jednak szanse otrzymać je w kolejnych edycjach.

Niech to odznaczenie, które za chwilę wręczę, Laureatom I- szej, inauguracyjnej edycji , będzie integratorem wszystkich mieszkańców Mieleckiej Ziemi, a Jego Laureaci Wzorem do naśladowania dla nas Wszystkich.

Wyrażam słowa podziękowania  Staroście Zbigniewowi Tymule i Prezydentowi Miasta Mielec - Danielowi Kozdębie za solidarne Partnerstwo na rzecz realizacji tego przedsięwzięcia, które na zawsze wpisze się w kalendarz imprez integrujących Mieleckie Społeczeństwo, imprez, które przywoływać będą na pamięć Postacie  Naszej  Mieleckiej Ziemi, wybitnie dla Niej zasłużone.  Składam podziękowanie Wszystkim tu Obecnym za to, iż to w Waszej Obecności, tuż przed rozpoczęciem tradycyjnych „Niepodległościowo- Patriotycznych Śpiewanek”, możemy dokonać aktu wręczenia tego nowo ustanowionego, prestiżowego, obywatelskiego odznaczenia.  

 Pragnę tylko dodać, iż medal Pieczęć Zasług Obywatelskich- Sigillum Meriti Civilis wykonany jest z czystego brązu, o średnicy 10 cm, waży prawie ½ kg; na awersie odlana jest mapa Powiatu Mieleckiego, a w nią wrysowana jest mapka Miasta Mielca, a wokół medalu widnieje napis: PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH- SIGILLUM MERITI  CIVILIS”; na rewersie  natomiast wyrzeźbiony jest Mielecki Gryf, a wokół Gryfa widnieje napis: „TOWARZYSTWO  MIŁOŚNIKÓW  ZIEMI  MIELECKIEJ  IM. PROF. W. SZAFERA W MIELCU”. Statuetka jako uzupełnienie do medalu, wyk.  jest także w brązie o wys. 12 cm na marmurowej podstawie, na której jest wygrawerowane nazwisko laureata i data wręczenia i symbolizuje Mieleckiego Gryfa)

Proszę teraz Państwa, zanim wręczę Medale wraz ze statuetkami, o wysłuchanie krótkich dossier  obydwóch Laureatów.:

Bł. Ks. Roman Sitko:
W latach 1907-1921 pracował w parafii świętego Mateusza w Mielcu i jako katecheta w mieleckim gimnazjum, a okresowo pełnił funkcję dyrektora tegoż gimnazjum. Był budowniczym bursy gimnazjalnej i inspiratorem wielu działań religijno-wychowawczych pod hasłem: „Bóg, ojczyzna, cnota”. Swój nieprzeciętny talent oratorski, miłość do Boga i ojczyzny, ujawniał szczególnie w podniosłych kazaniach głoszonych na licznych nabożeństwach z udziałem  mieleckiej społeczności gimnazjalnej. Po wyjeździe z Mielca do Tarnowa pełnił ważne funkcje, m.in. był kanclerzem kurii i rektorem Seminarium Duchownego. W czasie okupacji hitlerowskiej za działalność religijno-patriotyczną (tajne nauczanie alumnów) został wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i tam bestialsko zamordowany w 1942 roku. Wraz z wieloma innymi męczennikami z czasu II wojny światowej, został ogłoszony błogosławionym przez papieża Polaka- Jana Pawła II podczas Jego  7-mej pielgrzymki do Ojczyzny w dniu 13 czerwcu 1999   „Nieznany żołnierz wielkiej sprawy Bożej, bohaterski kapłan wdeptany w ziemię jak ziarno pszeniczne, starty na proch w krematorium, wysłużył dla nas niezwykle cenny kapitał duchowy.”– tak o  Bł. Ks. Romanie Sitko powiedział papież – Polak Jan Paweł II, późniejszy święty.

Patronat Błogosławionego przyjął mielecki Zespół Szkół Ekonomicznych , a na pamiątkowej tablicy z 1936 r. w budynku Bursy widnieje przesłanie jej fundatorów: „Młodzieży polska, ukochaj jak najlepszy dom rodzinny tę bursę, którą ci dał w 1912 r. ks. Roman Sitko – prałat, dyrektor, twój przyjaciel”.

Janusz Chodorowski
Był długoletnim pracownikiem WSK PZL-Mielec, gdzie pełnił odpowiedzialne funkcje, m.in. głównego technologa. Odpowiadał za uruchomienie wielu programów lotniczych. W 1992 r. powierzono mu kierowanie Zespołem Przygotowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu. Wniósł znaczący wkład w organizację Strefy EURO-PARK MIELEC i pośrednio w rozwiązywanie problemów organizacyjno-prawnych Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. W 1994 r. został wybrany na prezydenta miasta Mielca i pełnił tę funkcję nieprzerwanie przez 20 lat. Mądrym zarządzaniem, wieloma rozważnymi i trafnymi decyzjami oraz dobrą współpracą z Radą Miejską i innymi instytucjami, a zwłaszcza z Agencją Rozwoju Przemysłu i jej Oddziałem w Mielcu, wyprowadził Mielec z głębokiego kryzysu społeczno-gospodarczego, a następnie doprowadził do zrównoważonego rozwoju i dużej pozytywnej zmiany wizerunku miasta. Ważniejszymi przemianami w tym okresie były: pomyślny rozwój Strefy, co wysunęło Mielec na pozycję lidera w produkcji sprzedanej przemysłu na Podkarpaciu i znacznie obniżyło bezrobocie, powstanie Mieleckiego Parku Przemysłowego, budowa i usprawnienie wewnętrznej i zewnętrznej sieci dróg, budowa oczyszczalni ścieków i innych ważnych urządzeń w gospodarce komunalnej, rewitalizacja Starego Mielca oraz rozwój i unowocześnienie bazy dla oświaty, kultury, sportu i rekreacji. To wszystko zrealizowano przy utrzymywaniu budżetu miasta bez zadłużenia. Prezydent Janusz Chodorowski prezentował też niezmiennie wzorową postawę moralną i dla wielu samorządowców, co sami podkreślali  i nadal podkreślają, był i  jest wzorem do naśladowania.

Następnie Prezes Janusz Chojecki w asyście wiceprezesa TMZM Zbigniewa Wicherskiego  dokonał aktu wręczenia  medali „PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH- SIGILLUM MERITI CIVILIS” oraz statuetek wraz z legitymacjami. W imieniu Bł. Ks. Romana Sitki medal oraz statuetkę odebrała Dyrektor ZSE, której Patronem jest Bł. Ks. Roman Sitko -  Marta a Mysona, wraz z delegacją Szkoły,  a JANUSZ CHODOROWSKI odebrał odznaczenie osobiście.

Po wręczeniu medali i statuetek wraz z legitymacjami Prezes Janusz Chojecki, który przewodniczył Kapitule Odznaczenia i  Starosta Maria Napieracz Członek Kapituły wręczyli wiązankę kwiatów w barwach narodowych Laureatom.

Zebrani nagrodzili  brawami Pierwszych Laureatów Pieczęci Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis, a moment wręczenia utrwalony został przez licznych reporterów i przedstawicieli lokalnych i regionalnych mediów.

Następnie odbyły się tradycyjne „Niepodległościowe Śpiewanki”. Przy tradycyjnym akompaniamencie Józefa Witka zaśpiewano 25 pieśni niepodległościowo-patriotycznych.

Po przygotowanym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej poczęstunku, liczni zebrani udali się tradycyjnie pod Pomnik Wolności, gdzie złożono biało-czerwone kwiaty oraz zapalono znicze.

Janusz Chojecki, Mielec, 10.11.2016montaż: Zbigniew Wicherski
link do filmu: https://youtu.be/lJDYfa8W94Mfot. Roman Trojnacki


Zaproszenie na wręczenie medali i statuetek PZO
05.10.2016
Zarząd TMZM w Mielcu informuje, iż w dniu 10 listopada 2016 r. o godz. 17.00 w Pałacu Oborskich w Mielcu, tuż przed rozpoczęciem tradycyjnych „Niepodległościowych Śpiewanek”, odbędzie się uroczyste wręczenie pierwszych medali oraz statuetek „PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH - SIGILLUM MERITI CIVILIS” pierwszym laureatom wyłonionych przez Kapitułę tego honorowego odznaczenia Ziemi Mieleckiej w tegorocznej inauguracyjnej edycji.

Zarząd TMZM zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tym prestiżowym, obywatelskim wydarzeniu.

Podobne tematy:
- Regulamin Odznaczenia "Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis"
- Projekt TMZM "PIECZĘĆ ZASŁUG OBYWATELSKICH - SIGILLUM MERITI CIVILIS"


  Copyright © 2006-2016 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII