TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec  Lotnicze wspomnienia moich najbliższych - V edycja konkursu dla dzieci  [regulamin]

VI Spotkania Lotniczych Pokoleń - Mielec 2016
12.05.2016

Miejska Biblioteka Publiczna SCK Mielec, Klub Miłośników Lotnictwa w Mielcu zapraszają uczniów klas V i VI szkół podstawowych do udziału w V edycji konkursu literackiego Lotnicze wspomnienia moich najbliższych. Konkurs ma na celu zachowanie wspomnień osób, które były lub są pracownikami mieleckich zakładów lotniczych i mogą swoje wspomnienia przekazać młodemu pokoleniu. Poprzez konkurs organizatorzy pragną również wzmocnić więzi międzypokoleniowe oraz promować zbiory mieleckich bibliotek o charakterze regionalnym.
Konkurs jest kierowany do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych z Mielca i powiatu mieleckiego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie wspomnień lotniczych na podstawie relacji osób najbliższych (np. ojca, babci, wujka, sąsiada) pracujących w mieleckich zakładach lotniczych. Szczegóły i warunki uczestnictwa w konkursie zawarte są w Regulaminie.

Zapraszamy do udziału w konkursie. Przewidziane są atrakcyjne nagrody-niespodzianki.Laureaci I edycji konkursu, 20.06.2012r.  fot. Zbigniew Wicherski

Laureaci II edycji konkursu, 23.10.2013r.  fot. Zbigniew Wicherski

Laureaci III edycji konkursu, 11.06.2014

Zwycięzcy IV edycji konkursu, 14.10.2015 [więcej]


Regulamin
V edycja konkursu literackiego pod patronatem Janusza Zakręckiego Prezesa Zarządu Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu pt. LOTNICZE WSPOMNIENIA MOICH NAJBLIŻSZYCH

1. Organizatorami konkursu literackiego są: Miejska Biblioteka Publiczna Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu i Klub Miłośników Lotnictwa przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu.
2. Celem konkursu jest:
- popularyzacja czytelnictwa i historii mieleckiego lotnictwa
- promowanie lokalnych tradycji lotniczych
- zacieśnienie więzi międzypokoleniowych
- promowanie utalentowanej młodzieży powiatu mieleckiego
3. Konkurs jest kierowany do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych z Mielca i powiatu mieleckiego.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie wspomnień lotniczych na podstawie relacji osób najbliższych (np. ojca, babci, wujka, sąsiada) pracujących w mieleckich zakładach lotniczych w różnych okresach ich funkcjonowania.
5. Prace muszą być samodzielne tzn. nieprzepisane z książek, czasopism czy Internetu. [Osoba przywłaszczająca sobie cudzy utwór lub jego fragment i podająca go jako własny postępuje niezgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r. Nr 24, poz. 83, art. 115)].
6. Wspomnienia mogą być napisane wierszem lub prozą.
7. Prace należy dostarczyć w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego w 4 egzemplarzach.
Do wydrukowanego tekstu należy dołączyć jego wersję elektroniczną zapisaną na płycie CD (w jednym z formatów: .doc, .docx, .rft)
Grafikę zamieszczoną w tekście pracy (zdjęcia, skany dokumentów) należy dołączyć do elektronicznej wersji dokumentu w pojedynczych plikach (każda grafika w osobnym pliku) w formacie .jpg lub .bmp. W zaklejonej kopercie należy umieścić: 4 egzemplarze wydrukowanej pracy oraz płytę CD/DVD z jej wersją elektroniczną.
8. Prace należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną (osobno) do niej zaklejoną kopertę zawierającą dane autora (imię i nazwisko, klasa, szkoła, dokładny adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail oraz oświadczenie podpisane przez autora i osobę udzielającą informacji –Załącznik nr 1).
9. Zgłoszenie się do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie prac w celach wystawienniczych i wydawniczych.
10. Nadesłanych prac organizator nie zwraca uczestnikom.
11. Prace oceniane będą przez jury; decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
12. Terminy konkursu:
ogłoszenie konkursu: 10.05.2016 r. podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek
termin składania prac: do 16.09.2016 r.
rozstrzygnięcie i wręczenie nagród: październik 2016 r. w Wypożyczalni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej MBP przy ul. Kusocińskiego 2. O dokładnym terminie rozstrzygnięcia konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie bądź mailowo.
13. Prace należy składać (nadesłać) w godzinach udostępniania zbiorów w Wypożyczalni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 2, 39-300 Mielec
14. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.
15. Regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach MBP SCK w Mielcu oraz na stronie internetowej: www.biblioteki.mielec.pl oraz www.tmzm.mielec.pl
a także pod numerem telefonu: 17 585 52 51 wew. 21 lub wew. 26 Załącznik nr 1 -> Pobierz regulamin, oświadczenie


OŚWIADCZENIE
AUTORA I OSOBY UDZIELAJĄCEJ INFORMACJI


Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu pt. Lotnicze wspomnienia moich najbliższych organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu oraz organizacje pozarządowe promujące tradycje lotnicze w Mielcu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Wyrażam zgodę na publikację mojej pracy oraz wykonywanie zdjęć i ich publikację na stronach internetowych Organizatorów konkursu, w mediach elektronicznych i tradycyjnych w celach promocji konkursu......................................................
Miejscowość , data
………………………………………………………………
podpis autora


………………………………………………………………
podpis osoby udzielającej informacji

 
Podobne tematy:
- IV edycja konkursu „Lotnicze wspomnienia moich najbliższych - 2015
- Ogłoszono wyniki trzech konkursów o tematyce lotniczej - 2014
- II edycja konkursu „Lotnicze wspomnienia moich najbliższych - 2013
- I edycja konkursu „Lotnicze wspomnienia moich najbliższych - 2012
- 50. rocznica od oblotu samolotu TS-11 Iskra
- Artyści o lotnictwie, rozstrzygnięcie konkursów lotniczych
- 40 rocznica oblotu pierwszego samolotu LLM-15
- Nim w powietrze wzbił się upiór z Mielca - Belfegor, były dwie Lale
- Wyróżnienie „DEDAL”
- Kto zostanie Mieleckim Dedalem? Pierwszy lotniczy plebiscyt!
- Regulamin przyznawania wyróżnienia DEDAL

  Copyright © 2006-2015 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII