TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Regulamin VI Konkursu Fotograficzno-Plastycznego – Samolot w obiektywie i palecie barw
Samolot w obiektywie i palecie barw
10.03.2015

Do 10 lipca 2016 roku można dostarczać prace plastyczne i fotograficzne na konkurs "Samolot w obiektywie i palecie barw" na adres Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu, ul. Kusocińskiego 2.

Regulamin VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficzno-Plastycznego – Mielec 2016 "Samolot w obiektywie i palecie barw"

1. Organizatorami konkursu są: Miejska Biblioteka Publiczna Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu oraz Klub Miłośników Lotnictwa przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu.
2. Celem konkursu jest:
• pogłębienie wiedzy o historii polskiego lotnictwa,
• promowanie utalentowanych artystycznie osób biorących udział w konkursie.
3. Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników lotnictwa: młodzieży i osób dorosłych.
4. Tematyka prac musi być związana z lotnictwem.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie wyłącznie jednej pracy plastycznej, wykonanej dowolną techniką w wymiarach nie przekraczających 50 cm x 70 cm (malarstwo, haft, grafika, rysunek, kolaż) lub  maksymalnie dwóch prac fotograficznych o wymiarach nie przekraczających 21 cm x 30 cm. Przy pracach fotograficznych wymagana jest również wersja elektroniczna w formacie graficznym JPG na płycie CD.
6. Prace powinny być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do prac zaklejoną kopertę, zawierającą na kartce dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail).
7. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagradzane lub wyróżniane w innych konkursach.
8. Ogłoszenie konkursu: 10 marca 2016 r.
9. Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć do 10 lipca 2016 r.
na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu, ul. Kusocińskiego 2, 39-300 Mielec
z dopiskiem Konkurs Fotograficzno-Plastyczny Samolot w obiektywie i palecie barw.

10. Oceny utworów biorących udział w konkursie dokona jury powołane przez organizatora, przyznając nagrody główne: I, II, III stopnia i dwa wyróżnienia. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac w mediach, w Internecie bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. Do przesyłanych prac należy dołączyć podpisane oświadczenie, zgodnie z załączonym wzorem (Załącznik nr 1).
12. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w nagradzaniu.
13. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w sierpniu 2016 roku, o dokładnej dacie i miejscu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni późniejszym terminie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
14. Po ogłoszeniu wyników konkursu, w Miejskiej Bibliotece Publicznej SCK w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 2 zostanie zorganizowana wystawa nagrodzonych prac.
15. O sposobie odebrania nagrodzonych prac po zakończeniu wystawy zainteresowani zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
16.Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 585 52 51 wew. 20 lub 21.
17. Regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach MBP SCK w Mielcu oraz na stronie internetowej: www.biblioteki.mielec.pl oraz www.tmzm.mielec.pl


Załącznik nr 1

Oświadczenie

 

Wyrażam zgodę:

- na wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu Samolot w obiektywie i palecie barw organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną SCK w Mielcu oraz Klub Miłośników Lotnictwa przy TMZM w Mielcu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

- na wykorzystanie mojej pracy plastycznej/fotograficznej  w celach promocji konkursu oraz w celach publikacji w wydawnictwie towarzyszącym VI Spotkaniom Lotniczych Pokoleń – Mielec 2016.

- na wykonywanie zdjęć podczas gali wręczenia nagród i ich publikację na stronach internetowych Organizatorów konkursu, w mediach elektronicznych i tradycyjnych.

                                                                                             

…………………………….                                                        ……………………………….
Miejscowość, data                                                                                      podpis


  Copyright © 2006-2016 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII