TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Regulamin VI Konkursu Literackiego – Na skrzydłach Dedala
Na skrzydłach Dedala – poprzednie edycje Na skrzydłach Ikara
10.03.2015

Do 10 lipca 2016 roku można dostarczać prace literackiej napisanej prozą lub wierszem na konkurs "Na skrzydłach Dedala" na adres Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu, ul. Kusocińskiego 2.

Regulamin VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego – Mielec 2016 "Na skrzydłach Dedala"
  – poprzednie edycje Na skrzydłach Ikara

1. Organizatorami konkursu są: Miejska Biblioteka Publiczna Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu oraz Klub Miłośników Lotnictwa przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu.
2. Celem konkursu jest:
• popularyzacja współczesnej literatury,
• pogłębienie wiedzy o historii polskiego lotnictwa,
• promowanie utalentowanych artystycznie osób biorących udział w konkursie.

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników lotnictwa: młodzieży i osób dorosłych.
4. Tematyka prac musi być związana z lotnictwem.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie wyłącznie jednej pracy literackiej napisanej prozą lub wierszem, w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu, w czterech kopiach oraz wersji elektronicznej na płycie CD. Rękopisów i prac bez wersji elektronicznej nie przyjmujemy. Łączna objętość konkursowej pracy nie może przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku)(1) .
6. W konkursie mogą brać udział wyłącznie teksty oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagradzane lub wyróżniane w innych konkursach.
7. Utwory muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail). Teksty podpisane imieniem i nazwiskiem autora (zamiast godłem) nie będą oceniane.
8. Ogłoszenie konkursu nastąpi 10 marca 2016 r.
9. Prace konkursowe należy nadesłać do 10 lipca 2016 r.
na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu, ul. Kusocińskiego 2, 39-300 Mielec
z dopiskiem Konkurs Literacki Na skrzydłach Dedala.

10. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
11. Oceny utworów biorących udział w konkursie dokona jury powołane przez organizatora, przyznając nagrody główne: I, II, III stopnia i dwa wyróżnienia. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
12. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w nagradzaniu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac w mediach, w internecie bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.
    Do przesyłanych prac należy dołączyć podpisane oświadczenie, zgodnie z załączonym wzorem (Załącznik nr 1).
14. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w sierpniu 2016 roku, o dokładnej dacie i miejscu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni późniejszym terminie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
15. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.
      Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 17 585 52 51 wew. 20 lub 21.
16. Regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach MBP SCK w Mielcu oraz na stronie internetowej: www.biblioteki.mielec.pl oraz www.tmzm.mielec.pl

(1) Znormalizowany maszynopis – ustalony sposób przygotowania materiału tekstowego dla redakcji wywodzący się z czasów, gdy prace dostarczano w postaci maszynopisu (wydruku z maszyny do pisania). Znormalizowany maszynopis liczy 1800 znaków na stronie (w tym spacje i znaki interpunkcyjne) w układzie: 60 (przeciętnie) znaków w wierszu, 30 wierszy na stronie, podwójny odstęp między wierszami

Załącznik nr 1

Oświadczenie
 

Wyrażam zgodę:

- na wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu Na skrzydłach Dedala organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną SCK w Mielcu oraz Klub Miłośników Lotnictwa przy TMZM w Mielcu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

- na wykorzystanie tekstu mojej pracy literackiej w celach promocji konkursu oraz w celach publikacji w wydawnictwie towarzyszącym VI Spotkaniom Lotniczych Pokoleń – Mielec 2016.

- na wykonywanie zdjęć podczas gali wręczenia nagród i ich publikację na stronach internetowych Organizatorów konkursu, w mediach elektronicznych i tradycyjnych.
                                                                                             

…………………………….                                                        ……………………………….
Miejscowość, data                                                                                      podpis


  Copyright © 2006-2016 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII