TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Pierwsze Walne Zebranie Sprawozdawcze TMZM kadencji 2015-2018
13 lutego 2016 roku sala nr 1 Domu Kultury SCK Mielec
14.02.2015

13 lutego 2016 roku w
Domu Kultury SCK Mielec odbyło się Pierwsze Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu kadencji 2015-2018.

Porządek obrad
1/ Otwarcie obrad Walnego Zebrania przez Prezesa TMZM 2/ Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków i Sekretarza Zebrania
3/ Wręczenie legitymacji członkowskich nowo przyjętym członkom TMZM
4/ Sprawozdanie Zarządu TMZM z działalności - Prezes Zarządu Janusz Chojecki
5/ Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Jana Madeja dot. oceny wykonania Prowizorium Budżetowego TMZM za rok 2015 – wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu
6/ Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego – Zygmunta Osaka za rok 2015
7/ Dyskusja nad Sprawozdaniami
8/ Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu TMZM.
9/ Wręczenie Pisemnych Podziękowań Prezesa Towarzystwa najbardziej zaangażowanym współpracownikom Zarządu,
10/ Założenia budżetowe TMZM na rok 2016 wedle założeń Prowizorium uchwalonego przez Zarząd w dniu 11.12.2015. 11/ Informacja Zarządu o zmianach organizacyjno-kadrowych w strukturach organizacyjnych TMZM
12/ Informacja Zarządu TMZM na temat zaawansowania prac nad nowym Statutem TMZM - Prezes Janusz Chojecki 13/ Informacja Zarządu TMZM o zmianach w składzie Zarządu Towarzystwa.
14/ Głosowanie nad budżetem TMZM na rok 2016.
15/ Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie propozycji wniosków i uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
16/ Wystąpienia zaproszonych Gości
17/ Apel TMZM do Mielczan -  Marek Zalotyński
autor Apelu
18/ Zamknięcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zebrania.


fot: J.Kipa, Z.Wicherski, W. Gąsiewski (221 zdjęć)
fot. Roman TrojnackiWalne Zebranie Sprawozdawcze TMZM im. Wł. Szafera w Mielcu, DK SCK Mielec 13.02.2016
link do filmu: http://youtu.be/BD00sWGy7q8
Nagranie wideo: Zbigniew Wicherski


Zebranie otworzył Prezes Towarzystwa, który powitał wszystkich  licznie Zebranych członków Towarzystwa, a wśród nich Posłankę na Sejm RP – Krystynę Skowrońską,  Doradcę Prezydenta miasta Mielec - Marka Paprockiego, Przewodniczącego Forum Organizacji Pozarządowych - Józefa Smacznego, Radnych Miejskich:  Józefa Witka, Józefa Zaskalskiego (Prezesa TG „Sokół”),  Marka Zalotyńskiego, Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych - Mariusza Wojciechowskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Mielec- Huberta Sobiczewskiego oraz Jego Zastępcę- Marię Zuch, b. wieloletniego Prezesa TMZM- Jerzego Kazanę, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej - Marię Błażków - wieloletniego b. wiceprezesa TMZM.   Następnie Prezes Chojecki zwrócił się do Zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci Wszystkich  Zmarłych Członków Towarzystwa, a także zmarłych w br.: pilota doświadczalnego WSK PZL Mielec oraz Wspaniałego Człowieka - inż. Tadeusza Gołębiowskiego oraz  mgr inż. Stanisława Książka - b. Prezesa  Koła Zakładowego SIMP. Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania, którym został Józef Witek. Przewodniczący Zebrania zaproponował Zebranym Porządek Obrad i poddał go pod głosowanie. Zebrani przyjęli Porządek Obrad jednomyślnie.

Następnie Prezes Janusz Chojecki wręczył kilkanaście legitymacji członkowskich nowym członkom Towarzystwa, którzy kilka tygodni temu wyrazili chęć wstąpienia do Towarzystwa. Byli wśród nich zarówno przedstawiciele  starszej braci lotniczej( Mirosław Mikołajczyk, Władysław Florek, Roman Żelichowski) jak też młodszego pokolenia(Monika Cichoń, Magdalena Kriger, Monika Hebda i wielu innych).

Po wręczeniu legitymacji członkowskich nowo przyjętym członkom Towarzystwa  Przewodniczący Józef Witek zwrócił się do Zebranych o powołanie Komisji  Uchwał i Wniosków oraz Sekretarza Zebrania.  Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrani zostali: Janusz Wyzina, Zbigniew Wicherski oraz Andrzej Kobylarz,  na Sekretarza Zebrania wybrano Jolantę Strycharz.

Obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu  TMZM za rok 2015 złożył w imieniu Zarządu Prezes Janusz Chojecki. Zawarł w nim zarówno sprawozdanie z działalności merytorycznej Towarzystwa jak też z działalności finansowej.  Zarząd pracował przez większą cześć swojej  11 –miesięcznej działalności   w 16- osobowym składzie, spośród którego wyłoniono 8-osobowe Prezydium Zarządu prowadzące  zarówno bieżącą  działalność operacyjną  jak też planowanie krótko i długo okresowe rozwoju Towarzystwa.  W skład Prezydium Zarządu aktualnie wchodzą: Prezes- Janusz Chojecki,  I Wiceprezes – Andrzej Talarek, Wiceprezes Z. Wicherski/ Prezes KML, Skarbnik- A. Kobylarz, Sekretarz- Janusz Grdeń, Członek Zarządu/Prezes KŚT- Jadwiga Klaus,  Członek Zarządu/Prezes GL „Słowo”- Z. Michalski, Członek Zarządu/Prezes Sekcji Turystycznej- Janusz Wyzina.

Prezydium Zarządu zbierało się na posiedzenia 16 razy w przeciągu 11 miesięcy (średnio co 2-3 tygodnie), podczas gdy Zarząd był zwoływany 5 krotnie (średnio co dwa miesiące) w celu wysłuchań  sprawozdań Prezydium Zarządu pomiędzy posiedzeniami Zarządu oraz podjęcia stosownych uchwał leżących w  statutowych kompetencjach Zarządu. Średnia frekwencja na posiedzeniach Zarządu wynosiła ok. 70% , a na posiedzeniach  Prezydium  80%.  Wszystkie posiedzenia poprzedzane były agendami przygotowywanymi głównie przez Prezesa  Zarządu zarówno dot. posiedzeń  Prezydium Zarządu jak też Zarządu  oraz były protokołowane, a protokół rozsyłany wszystkim Członkom Zarządu i odczytywany na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Na posiedzenia Zarządu zapraszani byli członkowie pozostałych organów statutowych Towarzystwa    ( Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego) wybranych na WZ w dniu 31.01.2016 (Jan Madej- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Halina Bednarz, Stanisław  Czarnecki- Członkowie), Zygmunt Osak- Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego , Aleksandra Piguła i Hubert Pomiankiewicz Członkowie).

Zarząd zatrudnił  Karolinę Gruszecką posiadającą wszystkie niezbędne uprawnienia jako Główną Księgową Towarzystwa w oparciu o umowę zlecenia.

Zarząd pracował zgodnie , w oparciu o plany i projekty, które znalazły się w Prowizorium Budżetowym na rok 2015 uchwalonym przez Zarząd w dniu 12.03.2015 opartym na Statucie oraz na Uchwale K U i W WZ z dnia 31.01.2016.

Prezes Chojecki  wymienił w Sprawozdaniu Zarządu  najważniejsze  zadania społeczne i kulturalne zrealizowane zarówno przez Zarząd Towarzystwa jak też przez poszczególne Kluby, Grupy i Sekcje wchodzące w strukturę organizacyjną Towarzystwa. Było tych zadań bardzo wiele. Zarząd Towarzystwa  dokonał unowocześnienia biura Towarzystwa w obiekcie Jadernówka  wprowadzając zarówno pełną jego informatyzację z siecią Wi- Fi włącznie i wyposażając biuro w pełny niezbędny  współczesny sprzęt biurowy jak laptop, drukarka, skaner, itp.,  co umożliwiało szybką komunikację pomiędzy Członkami Zarządami i Prezydium Zarządu,  pomiędzy Kierownictwem poszczególnych Klubów/Grup/Sekcji zrzeszonych w Towarzystwie a pionami funkcjonalnymi Zarządu i jego Prezydium, pełną księgowość finansową i bankową poprzez Internet. Wszystko to ułatwiało niewątpliwie pełną i łatwą komunikację zarówno wewnętrzną jak też zewnętrzną Towarzystwa. Zarząd opracował i zrealizował  we własnym zakresie  roll-up TMZM, baner wycieczkowo-plenerowy, odznakę dla wszystkich członków Towarzystwa, kalendarz ścienny na rok 2016.

Przedstawiciele  TMZM bardzo aktywnie uczestniczyli we wszystkich uroczystościach o charakterze patriotyczno- państwowo- religijnych, a także współpracowali z innymi organizacjami pozarządowymi na terenie miasta i powiatu( TG SOKÓŁ, UTW, PROMLOT, Nadleśnictwo Mieleckie, ZST i inne).

Na bieżąco  konwencjonalne  prowadzano Kronikę  Towarzystwa (Zespół: Roman Trojnacki, Elżbieta Pyzik, Aleksandra Piguła) jako kontynuację naszych Poprzedników. Prowadzimy także kroniki w wersji elektronicznej na naszych stronach internetowych, zarówno dla całego Towarzystwa jak też dla poszczególnych Klubów/Grup/Sekcji działających w strukturach Towarzystwa.

Klub Środowisk Twórczych, największy Klub w Towarzystwie, zrealizował   w niespełna 11 miesięcy  18 imprez o charakterze wystawowo- plenerowym, a więc średnio co 2 tygodnie. Imprezy te były  nagłaśniane na bieżąco medialnie , cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno w Mielcu, Mieleckim Powiecie jak też w Rzeszowie(ostatnio w Urzędzie Marszałkowskim). To był bardzo pracowity rok dla Członków tego Klubu.

Najważniejszą imprezą zrealizowaną przez Klub Miłośników Lotnictwa przy współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji Polskiego Lotnictwa „PROMLOT” było V –te już pół-jubileuszowe Spotkanie Lotniczych Pokoleń w dniu 28.08.2015 w Sali Kinowej SCK w Mielcu, na które przybyło ponad 300 gości nie tylko z Mielca ale także i wielu innych miejsc Polski, w tym kilku z Warszawy. Spotkanie to cieszyło się wielkim zainteresowaniem, a rozmowom po zakończeniu uroczystej części oficjalnej,  nie było końca. Ponadto w związku z tym dużym wydarzeniem odbyło się wiele uroczystości i konkursów towarzyszących, w których zwyciężali także członkowie naszego Towarzystwa. Godnym przypomnienia jest zorganizowane w dniu 15.12.2015  przez Klub Miłośników Lotnictwa  w Sali Kominkowej obiektu TEQUIRO  spotkanie  jego członków z mgr inż. Józefem Oleksiakiem- wybitnym mieleckim konstruktorem i wspaniałym człowiekiem.

Grupa Literacka „Słowo” miała także bardzo bogate kalendarium imprez zrealizowanych w ubiegłym roku. W sumie odbyło się 16 imprez o charakterze literackim, w tym promocje twórców zrzeszonych w tej Grupie, autorskie spotkania literackie organizowane nie tylko w Mielcu ale także w wielu innych miastach na Podkarpaciu. Relacje z tych wydarzeń ukazywały się w mediach nie tylko lokalnych. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż po pióro i laury, także o wymiarze ogólnopolskim,  sięgają nie tylko literaci z Grupy „Słowo” o utartej już pozycji na literackim rynku, ale coraz częściej ludzie młodzi ,a nawet bardzo młodzi, co jest niezwykle budujące.

Sekcja Turystyczna pod kierownictwem Janusza Wyziny zrealizowała kilka niezwykle ciekawych i porywających imprez.  Warto przypomnieć najważniejsze z nich:

- IX rajd rowerowy zasłużonych postaci historycznych powiatu mieleckiego tym razem ,,Śladami Jerzego Dębickiego’’Celem rajdu było zapoznanie młodzieży powiatu mieleckiego z Patronem Rajdu, rozpropagowanie walorów turystyczno krajoznawczych i sportowych miejsc szczególnie bliskich Panu Kapitanowi Jerzemu Dębickiemu;

- II edycja konkursu pt. ,,Krajobrazy mojej małej Ojczyzny’’. Którego celem jest pokazanie i promowanie piękna Ziemi Mieleckiej, rozwijanie wrażliwości uczniów na otaczający świat, dostrzeganie walorów przyrody, rozwijanie aktywności plastycznej i fotograficznej;

- Niezapomniana wycieczkę plenerowa do Kazimierza Dolnego.

Prezes  Chojecki w swoim podsumowaniu podkreślił, iż praktycznie wykonano wszystkie założone w ubiegłorocznym programie Towarzystwa zadania i cele, zamykając budżet na poziomie finansowym w kwocie  ponad 52 tys. złotych po stronie dochodów- o ponad 10 punktów procentowych więcej niż założono w Prowizorium budżetowym na rok 2015.  Zachowano też odpowiednią nadwyżkę budżetową, która pozwala Towarzystwu stabilnie funkcjonować przez pierwsze miesiące obecnego roku zanim Towarzystwo zacznie otrzymywać dochody założone w budżecie na rok 2016.

Prezes podziękował Samorządowi Miejskiemu oraz Powiatowemu, Dyrekcji SCK w Mielcu, Dyrekcji MBP w Mielcu, a także wszystkim darczyńcom, sponsorom i reklamodawcom za partnerską współpracę, wsparcie oraz zaufanie, którego nie zawiedliśmy.

Podziękował też wszystkim swoim współpracownikom z Zarządu i Prezydium Zarządu za wielkie zaangażowanie i profesjonalizm, które przyczyniły się so osiągnięcia w roku 2015 tak dobrych wyników.

Po Sprawozdaniu Zarządu Przewodniczący Zebrania – Józef Witek poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- Jana Madeja o złożenie Zebranym Sprawozdania zawierającego zestawienie wyników finansowych osiągniętych przez Towarzystwo za rok 2015. Sprawozdanie to potwierdziło w ujęciu finansowym dobre wyniki finansowe uzyskane przez Towarzystwo w roku 2015, o którym wspominał Prezes Chojecki w swoim obszernym Sprawozdaniu i zwrócił się do Zebranych o przegłosowanie Jego propozycji o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2015.

Po wystąpieniu Jana Madeja głos zabrał Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego- Zygmunt Osak, który z satysfakcją oznajmił Zebranym, iż Sąd Koleżeński w roku 2015 był „bezrobotny”, albowiem Sąd Koleżeński nie stwierdził najmniejszego konfliktu wśród członków Towarzystwa.

Po wystąpieniach Jana Madeja oraz Zygmunta Osaka Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję nad w/wyżej Sprawozdaniami. Po dyskusji, w której głos zabrała m.in. Pani Poseł na Sejm RP z Ziemi Mieleckiej- Krystyna Skowrońska, która w ciepły i życzliwy sposób wyrażała się o wynikach Towarzystwa w ubiegłym roku, życząc Zarządowi realizacji zadań założonych na rok 2016 i lata następne.

Po dyskusji Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi absolutorium. Zebrani jednomyślnie udzielili Zarządowi absolutorium za rok 2015.

Po absolutorium Prezes Janusz Chojecki wręczył kilku swoim współpracownikom specjalne podziękowania za  ich wielkie zaangażowanie i profesjonalizm, które w sposób bardzo istotny przyczynili się do osiągnięcia tak dobrych wyników za rok 2015.  Uroczyste Listy z podziękowaniami otrzymali: Andrzej Kobylarz,  Anrzej Talarek, Zbigniew Wicherski, Janusz Wyzina, Zbigniew Michalski, Jadwiga Klaus.  Prezes Chojecki podziękował także Teresie  Wenta za duży wkład pracy na rzecz TMZM, zwłaszcza przy organizacji rowerowych rajdów, a także za wielką pomoc w organizacji noworocznego opłatka.

W zakończeniu swojego Sprawozdania Prezes Chojecki  powiedział, iż Towarzystwo  odczuwa satysfakcję z wykonanej w ub. roku solidnej pracy zauważanej i docenianej  przez Środowisko, w którym działa.  Stanowi to silną motywację do dalszych ambitnych działań na rzecz Mieleckiej Ziemi, dla promowania jej historii , teraźniejszości i przyszłości, dla pielęgnowania wartości, które  legły u podstaw Jego  założycieli,  czyli kształtowania patriotycznych postaw, umiłowania Ojczyzny, w tym naszej Małej Ojczyzny- Ziemi Mieleckiej, przywoływanie na pamięć historycznej prawdy o naszej „Małej Ojczyźnie” i wybitnych jej Synach i Córkach, którzy dobrze zasłużyli  się tej Ziemi, a jej imię rozsławiali w kraju i zagranicą, promowanie rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta i regionu w kraju i poza jego granicami, krzewienie wiary naszych ojców.  Dodał, że Towarzystwo będzie nadal pomnażać bezcenny 50-letni  dorobek swoich Poprzedników, albowiem bez nich Towarzystwo nie miałoby solidnego fundamentu do dalszego dynamicznego rozwoju.

Po kilkunastominutowej przerwie Prezes Chojecki przedstawił Zebranym Założenia budżetowe Towarzystwa na rok 2016, a także poinformował o istotnych zmianach dokonanych w strukturach organizacyjnych Towarzystwa związane z budżetem na nadchodzący rok i dalsze lata.

Prezes przypomniał o kilku bardzo ważnych rocznicach i jubileuszach przypadających w bieżącym roku, z których najważniejsze to: 130 rocznica urodzin naszego patrona- prof. Wł. Szafera,   35-lecie Klubu Środowisk Twórczy  oraz 10-lecie Grupy Literackiej „Słowo” , co musiało znaleźć odpowiednie odzwierciedlenie w konstruowaniu Prowizorium budżetowego Towarzystwa. Prezes przedstawił bardzo szczegółowo strukturę przedmiotową dochodów i wydatków zapreliminowanych na rok 2016. 

Ogółem założono dochody na poziomie więcej niż dwukrotnie wyższym niż wykonanie roku 2015, założona kwota  wpływów finansowych to ponad 113 tys. złotych, założono także po stronie wydatków  rezerwę budżetową na poziomie nieco powyżej 10 punktów procentowych. Prezes szczegółowo uzasadnił konstrukcję przyjętego przez Zarząd w dniu 11.12.2015 Prowizorium budżetowego i przedstawił w jaki sposób Zarząd zamierza pozyskać środki na realizację zawartych w Prowizorium budżetowym zadań i projektów. Prezes dodał, iż Zarząd ma  świadomość jak bardzo ambitny jest to budżet wymagający olbrzymiego wysiłku nie tylko od członków Zarządu, w szczególności  od  jego Prezydium, w zakresie zabiegania o środki oraz przyjęcie optymalnej strategii ich dedykowania na programy działań w roku 2016, poprzez bardzo trudne i czasochłonne procedowanie(wnioski, harmonogramy),  ale przede wszystkim od Wszystkich Realizatorów tego niezwykle ambitnego budżetu,  zarówno w zakresie organizacji procesów realizacyjnych, jak też ich precyzyjnego dokumentowania w zakresie kosztów.   Prezes dodał, iż realizacja tegorocznych zadań skłania Zarząd, do  lepszej organizacji  pracy, do angażowania  wszystkich członków Zarządu na rzecz pozyskiwania funduszy i  ich optymalnego wykorzystywania w procesach realizacyjnych,  także ze strony  nowych członków, którym legitymacje członkowskie wręczył wcześniej na tym Zebraniu.

Celem stworzenia lepszych warunków dla realizacji niezwykle ambitnego budżetu w bieżącym roku, Zarząd Towarzystwa  dokonał szeregu zmian organizacyjno-kadrowych w strukturach podmiotowych wchodzących organizacyjnie  Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej.

Uchwałą Zarządu w grudniu 2015 powołane zostały dwa kolejne podmioty organizacyjne w Towarzystwie: Sekcja  Turystyczna  oraz Sekcja Historyczna, a ich Przewodniczącymi zostali  Kol. Kol. Janusz Wyzina oraz Janusz Grdeń.

W Klubie Środowisk Twórczych na wiceprezesa  Klubu  Zarząd  Towarzystwa powołał Kol. Agnieszkę Małek będącą jednocześnie Członkiem Zarządu Towarzystwa,  desygnował Kol. Ewę Salamagę - Członka Zarządu Towarzystwa do wsparcia Zarządu Klubu, zwłaszcza w składaniu wniosków- ofert dotyczących KŚT.

W GL „Słowo” powołano:  Kol . Stefana Żarowa – Członka Zarządu TMZM  na Wiceprezesa Grupy, Kol Teresę Pyzik- Członka Zarządu TMZM na Sekretarza/Skarnika  Grupy, Kol. Edwardowi Guziakiewiczowi  powierzono zadanie odpowiedniego dyskontowania kontaktów ze Związkiem Literatów Polskich O/Rzeszów; Kol. Izabellę Trojanowską powołano na Doradcę Zarządu Grupy Literackiej „Słowo”  ds. poszukiwania funduszy z instytucji rządowych i samorządowych.  Grupa wyłoniła także Radę  Programową, która zajmować  się będzie programowaniem działalności Grupy, w składzie: Andrzej Talarek( I wiceprezes Zarządu TMZM –Przewodniczący Rady)  oraz członkowie: Barbara Augustyn, Izabella Trojanowska, Edward Guziakiewicz i  Zbigniew Michalski(Prezes Grupy/Członek Zarządu TMZM).

W Klubie Miłośników Lotnictwa Zarząd TMZM powołał Kol. Teresę Orczykowską na Wiceprezesa Klubu, Kol.: Anielę Trzpis - Ratusińską na Sekretarza Klubu i Kol. Elżbietę Błasiak na Skarbnika Klubu.

Zarząd  Towarzystwa uważa, iż podmioty organizacyjne Towarzystwa muszą  stawać się zdecydowanie bardziej autonomiczne i samorządne, począwszy od  formułowania kreatywnych pomysłów (projektów) poprzez zabiegnie o środki (fundusze) na ich sfinansowanie, a skończywszy na dyscyplinie realizacyjnej i  dokumentacyjnej przebiegu realizacji poszczególnych projektów.

Prezes Chojecki zaapelował do wszystkich Partnerów Społecznych oraz sponsorów, darczyńców i reklamodawców o wpieranie Towarzystwa w realizacji jego ambitnych trudnych planów i zamierzeń na rzecz swojej Małej Ojczyzny.

Prezes  poinformował, iż trwają prace adaptacji nowego projektu Statutu Towarzystwa do dwóch nowelizacji ustaw przyjętych przez Sejm i podpisanych przez Prezydenta RP w II połowie ub. roku, które powinny zostać sfinalizowane wiosną tego roku tak aby można było uchwalić nowy Statut Towarzystwa na kolejnym Walnym Zgromadzeniu.

Prezes poinformował także, iż z funkcji Członka Zarządu rezygnację złożył w ub. roku Kol. Józef Witek uzasadniając swoją decyzję nadmiernymi obciążeniami  w swojej działalności społecznej oraz zawodowej. Przed tym Walnym Zebraniem rezygnację z Członka Zarządu Towarzystwa złożył Kol. Krzysztof Babiarz. Zarząd Towarzystwa dokona odpowiednich uzupełnień w składzie Zarządu w najbliższym czasie.

W konkluzji swojego wystąpienia dot. budżetu na rok 2016 stwierdził, iż Zarząd z nadzieją i wiarą patrzy w przyszłość, będzie intensyfikować swoje  statutowe działania, służące poszerzaniu wiedzy  i prawdy historycznej o naszej Mieleckiej Ziemi, dokonaniach jej mieszkańców,  poszanowaniu i pielęgnowaniu  tradycji patriotycznych, będziemy  także propagować  rozwój społeczno-gospodarczy naszej Małej Ojczyzny.

Na zakończenie swojego wystąpienia Prezes zwrócił się do Walnego  Zgromadzenia o przyjęcie w drodze głosowania konwersji zaprezentowanego przeze  niego w imieniu Zarządu Towarzystwa  Prowizorium Budżetowego na rok 2016 w Budżet TMZM.

Przewodniczący Zebrania po dyskusji nad budżetem poddał go pod głosowanie, a Zebrani Członkowie  Towarzystwa przyjęli budżet jednomyślnie.

Przewodniczący Komisji  Uchwał i Wniosków Janusz Wyzina odczytał przyjęte przez Walne Zebranie Uchwały i Wnioski.

Z zaproszonych Gości głos zabierali: Nadleśniczy Nadleśnictwa Mielec - Pan Hubert Sobiczewski, który przedstawił pogram dwudniowej konferencji poświęconej 130 rocznicy urodzin Prof. Władysława Szafera, która zorganizowana zostanie w dniach 14-15 kwietnia br. zapraszając TZMM do wzięcia udziału w jej organizacji i przebiegu. Prezes Chojecki wyraził wolę aktywnego włączenia się w organizację i przebieg tej konferencji zapraszając Mieleckie Nadleśnictwo do wzięcia udziału w nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Mielec poświęconej Patronowi Towarzystwa zaplanowanej w miesiącu wrześniu br.

Następnie głos zabrał b. długoletni Prezes TMZM- Pan Jerzy Kazana, który m.in. podziękował za wieloletnią pracę i współpracę b. Wiceprezes Towarzystwa- Pani Marii Błażków- Dyrektorowi  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu oraz b. Wiceprezesowi TMZM i b. Prezesowi Klubu Miłośników Lotnictwa – Panu Józefowi  Roguzowi.  Pan Jerzy Kazana złożył aktualnemu Zarządowi  TMZM podziękowanie za kontynuację działań na rzecz Ziemi Mieleckiej w roku ubiegłym oraz na rzecz dynamicznego rozwoju Towarzystwa w roku obecnym i  latach  kolejnych.

Ostatnim punktem Porządku Obrad było odczytanie przez Marka Zalotyńskiego- Członka Zarządu Towarzystwa  Apelu do Mielczan Jego autorstwa  w sprawie gromadzenia pamiątek i eksponatów związanych z byłą WSK PZL Mielec i przekazywanie ich poprzez TMZM lub bezpośrednio do Muzeum Regionalnego w Mielcu.  Obecny na Zebraniu Dyrektor Muzeum Regionalnego w Mielcu- dr Jerzy Skrzypczak podziękował za ten Apel i wyraził nadzieję, iż Apel ten dotrze do Mielczan i przyczyni się do wzbogacenia historycznej wiedzy o mieleckiej Wytwórni.

Po odczytaniu Apelu Przewodniczący Walnego Zebrania zamknął Zebranie dziękując Zebranym za liczne przybycie pomimo weekendowej soboty.

Relację przygotował Janusz Chojecki                                         Mielec, 14.02.2016


Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze TMZM
06.02.2016
Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze TMZM na dzień 13 lutego 2016 roku (sobota) o godzinie 10.00,  sala nr 1 Domu Kultury SCK Mielec, Al. Niepodległości 7.


  Copyright © 2006-2016 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII