TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Przegląd Kultury Mieleckiej „Z nurtem Wisłoki” - regulamin

I Przegląd twórczości kulturalnej i artystycznej mieszkańców Powiatu Mieleckiego
31.08.2015

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej, Klub Środowisk Twórczych przy finansowym wsparciu Starosty Powiatu Mieleckiego organizują I Przegląd twórczości kulturalnej i artystycznej mieszkańców Powiatu Mieleckiego zatytułowany: Przegląd Kultury Mieleckiej „Z nurtem Wisłoki”– segment plastyczny i rzeźbiarski.

Zawiadomienie to kierujemy do wszystkich Mielczan, mieszkańców Powiatu Mieleckiego, parających się różnymi formami twórczości plastycznej (malarstwo, grafika, rzeźba i in.), pragnącymi pokazać swe prace szerszej widowni.

Dla chcących uczestniczyć w konkursie zorganizowane będą w dniach 12 13 września warsztaty - wernisaż malarski, a w dniach 5 grudnia 2015 roku odbędzie się w Samorządowym centrum Kultury w Mielcu rozstrzygnięcie Przeglądu, wręczenie nagród i wystawa przedstawionych prac.

Szczegóły zamieszczone są w Regulaminie Przeglądu, który jest dostępny na stronie www.tmzm.mielec.pl lub można się o nich dowiedzieć, dzwoniąc na numer 605 743 224 lub 721 536 303.


Regulamin przeglądu twórczości kulturalnej i artystycznej mieszkańców Powiatu Mieleckiego
pn. Przegląd Kultury Mieleckiej „Z nurtem Wisłoki” – segment plastyczny i rzeźbiarski
POBIERZ REGULAMIN

Przegląd twórczości kulturalnej i artystycznej mieszkańców Powiatu Mieleckiego dofinansowywany jest przez Starostę Powiatu Mieleckiego

§1

Celem przeglądu jest większa integracja twórców Powiatu Mieleckiego oraz upublicznianie osiągnięć artystycznych i lokalnych talentów, poprzez organizację corocznego przeglądu ich twórczości, a także poprzez włączanie się do uczestnictwa w przeglądzie gminnych ośrodków kultury Powiatu.

§2

Pierwsza edycja przeglądu organizowana przez TMZM im. Szafera, będzie miała miejsce w Mielcu. Każdy kolejny przegląd będzie organizowany przez TMZM przy współpracy ośrodka kulturalnego różnych gmin Powiatu Mieleckiego i będzie się odbywał na terenie tej gminy.

§3

Każdy przegląd twórczości artystycznej będzie miał hasło przewodnie, bardzo ogólnie sugerujące twórcom aktualny obszar zainteresowań twórczych. Tytuł hasła będzie nawiązywał do Ziemi Mieleckiej i podstawowych zagadnień, artykułowanych przez twórców kultury wszystkich czasów i kierunków. Hasło pierwszej edycji przeglądu brzmi: Ziemia Mielecka – czas i mit.

Hasło przewodnie jedynie sugeruje, a nie narzuca twórcom tematyki prac.

§4

Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie, dającym możliwość wystawienia do oceny konkursowej prac plastycznych lub rzeźbiarskich, wykonanych w dowolnej technicznej możliwość uzyskania nagrody jury, jest udział w plenerze-warsztatach, organizowanych dla twórców kultury Powiatu Mieleckiego.

§5

W szczególnych przypadkach losowych, za zgodą jury, może wystawiać swoje prace artysta, który nie brał udziału w warsztatach. Warunkiem jest zachowanie tematyki pracy, połączone z oświadczeniem, że praca powstała w czasie po ogłoszeniu zaproszenia do udziału w Przeglądzie.

 §6

Prace do oceny jury należy składać do dnia 15 listopada 2015 roku w gminnym ośrodku kultury, właściwym dla miejsca zamieszkania artysty, lub osobiście w siedzibie TMZM im. Szafera ul Jadernych 15, w czwartki, w godzinach od 14-16.00.

§7

Jury wyłonione przez Organizatora Konkursu, wyłoni zwycięskie prace w terminie do końca listopada 2015 r. Prace nie spełniające warunków regulaminowych (temat) nie będą klasyfikowane przez Jury.

§8

Decyzja Jury będzie ostateczna i nieodwołalna.

§9

Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu oraz w mieleckich mediach elektronicznych i papierowych.

§10

Termin uroczystego wręczenia nagród, towarzyszących wystawie poprzeglądowej wszystkich zgłoszonych prac, zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora, a wyróżnieni w konkursie twórcy zostaną powiadomieni osobiście.

§11

Laureaci Przeglądu otrzymają nagrody rzeczowe. Obecność podczas rozdania nagród dnia
5grudnia 2015 r. jest obowiązkowa.

§12

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac w materiałach związanych z konkursem oraz promocją Powiatu, z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora;

§13

Wzięcie udziału w Przeglądzie (przesłanie prac do oceny) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

§14

Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami, wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

§15

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.


  Copyright © 2006-2015 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII