TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec  Regulamin V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Na skrzydłach Ikara"

V Spotkania Lotniczych Pokoleń - Mielec 2015
16.05.2015

Regulamin V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego – Mielec 2015
Na skrzydłach Ikara
pod patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby

1. Organizatorami konkursu są: Miejska Biblioteka Publiczna Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, Klub Miłośników Lotnictwa przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej oraz organizacje pozarządowe promujące tradycje lotnicze w Mielcu.

2. Celem konkursu jest:

  • popularyzacja współczesnej literatury,

  • pogłębienie wiedzy o historii polskiego lotnictwa,

  • promowanie utalentowanych artystycznie osób biorących udział w konkursie.

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników lotnictwa: młodzieży i osób dorosłych.

4. Tematyka prac musi być związana z lotnictwem.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie wyłącznie jednej pracy literackiej napisanej prozą lub wierszem, w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu, w czterech kopiach oraz wersji elektronicznej na płycie CD. Rękopisów i prac bez wersji elektronicznej nie przyjmujemy. Łączna objętość konkursowej pracy nie może przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku)(1) .

6. W konkursie mogą brać udział wyłącznie teksty oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagradzane lub wyróżniane w innych konkursach.

7. Utwory muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail). Teksty podpisane imieniem i nazwiskiem autora (zamiast godłem) nie będą oceniane.

8. Ogłoszenie konkursu nastąpi 15 maja 2015 r. podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

9. Prace konkursowe należy nadesłać do 30 czerwca 2015 r. na adres:

            Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu, ul. Kusocińskiego 2, 39-300 Mielec

                             z dopiskiem Konkurs Literacki Na skrzydłach Ikara

10. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.

11. Oceny utworów biorących udział w konkursie dokona jury powołane przez organizatora, przyznając nagrody główne: I, II, III stopnia i dwa wyróżnienia. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

12.Jury zastrzega sobie prawo do zmian w nagradzaniu.

13.Przewidziane są również nagrody niespodzianki – o przyznaniu nagrody niespodzianki (np. wyjazd do Brukseli) decydować będzie unikalny charakter pracy.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac w mediach, w Internecie bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. Do przesyłanych prac należy dołączyć podpisane oświadczenie, zgodnie z załączonym wzorem (Załącznik nr 1).

15. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 27 sierpnia 2015 r. w Sali nr 1 Domu Kultury SCK przy Al. Niepodległości 7. O dokładnym terminie i miejscu spotkania laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

16. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 17 585 52 51 wew. 20 lub 21.

17. Regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach MBP SCK w Mielcu oraz na stronie internetowej: www.biblioteki.mielec.pl, www.tmzm.mielec.pl, www.slowo.art.pl

(1) Znormalizowany maszynopis – ustalony sposób przygotowania materiału tekstowego dla redakcji wywodzący się z czasów, gdy prace dostarczano w postaci maszynopisu (wydruku z maszyny do pisania). Znormalizowany maszynopis liczy 1800 znaków na stronie (w tym spacje i znaki interpunkcyjne) w układzie: 60 (przeciętnie) znaków w wierszu, 30 wierszy na stronie, podwójny odstęp między wierszami

Załącznik nr 1 -> Pobierz regulamin, oświadczenie

Załącznik nr 1

Oświadczenie

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu Samolot w obiektywie i palecie barw organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną SCK w Mielcu oraz organizacje pozarządowe promujące tradycje lotnicze w Mielcu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

 

…………………………….                                                                                ……………………………….

 Miejscowość, data                                                                                           podpis

 

  Copyright © 2006-2015 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII