TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec  Lotnicze wspomnienia moich najbliższych - IV edycja powiatowego konkursu dla dzieci

V Spotkania Lotniczych Pokoleń - Mielec 2015
14.09.2015

Przedłużono termin przyjmowania prac na konkurs "Lotnicze wspomnienia moich najbliższych"

Miejska Biblioteka Publiczna Samorządowego Centrum Kultury i Klub Miłośników Lotnictwa w Mielcu informują, że jeszcze do 30 września 2015 roku można składać prace na konkurs Lotnicze wspomnienia moich najbliższych. Konkurs kierowany jest do uczniów klas V i VI szkół podstawowych, a jego głównym celem jest integrowanie pokoleń i zachowanie wspomnień osób, które w przeszłości i obecnie tworzyły i tworzą lotniczą świetność Mielca. Prace konkursowe należy składać w Wypożyczalni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej MBP przy ul. Kusocińskiego 2.

Zapraszamy do udziału w konkursie, przewidziane są atrakcyjne nagrody, w tym główna - wycieczka do Brukseli - nagroda z inicjatywy Posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby.


16.05.2015
IV edycja konkursu literackiego pt. LOTNICZE WSPOMNIENIA MOICH NAJBLIŻSZYCH
                            
pod patronatem Janusza Zakręckiego
            Prezesa Zarządu Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu


Miejska Biblioteka Publiczna SCK Mielec, Klub Miłośników Lotnictwa w Mielcu oraz organizacje pozarządowe promujące tradycje lotnicze w Mielcu zapraszają uczniów klas V i VI szkół podstawowych do udziału w IV edycji konkursu literackiego Lotnicze wspomnienia moich najbliższych. Konkurs ma na celu zachowanie wspomnień osób, które były lub są pracownikami mieleckich zakładów lotniczych i mogą swoje wspomnienia przekazać młodemu pokoleniu. Poprzez konkurs pragniemy również wzmocnić więzi międzypokoleniowe oraz promować zbiory mieleckich Bibliotek o charakterze regionalnym. Konkurs jest kierowany do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych z Mielca i powiatu mieleckiego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie wspomnień lotniczych na podstawie relacji osób najbliższych (np. ojca, babci, wujka, sąsiada) pracujących w mieleckich zakładach lotniczych.

Szczegóły i warunki uczestnictwa w konkursie zawarte są w Regulaminie.

Zapraszamy do udziału w konkursie. Przewidziane są atrakcyjne nagrody-niespodzianki.
 


Laureaci II edycji konkursu, fot. Zbigniew Wicherski

Laureaci III edycji konkursu, 11.06.2014


Regulamin
IV edycja konkursu literackiego pod patronatem Janusza Zakręckiego Prezesa Zarządu Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu pt. LOTNICZE WSPOMNIENIA MOICH NAJBLIŻSZYCH

1. Organizatorami konkursu literackiego są: Miejska Biblioteka Publiczna Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu oraz organizacje pozarządowe promujące tradycje lotnicze w Mielcu.
2. Celem konkursu jest:
- popularyzacja czytelnictwa i historii mieleckiego lotnictwa
- promowanie lokalnych tradycji lotniczych
- zacieśnienie więzi międzypokoleniowych
- promowanie utalentowanej młodzieży powiatu mieleckiego
3. Konkurs jest kierowany do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych z Mielca i powiatu mieleckiego.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie wspomnień lotniczych na podstawie relacji osób najbliższych (np. ojca, babci, wujka, sąsiada) pracujących w mieleckich zakładach lotniczych.
5. Prace muszą być samodzielne tzn. nieprzepisane z książek, czasopism czy Internetu. [Osoba przywłaszczająca sobie cudzy utwór lub jego fragment i podająca go jako własny postępuje niezgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r. Nr 24, poz. 83, art. 115)].
6. Wspomnienia mogą być napisane wierszem lub prozą.
7. Prace należy dostarczyć w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego w 4 egzemplarzach. Do wydrukowanego tekstu należy dołączyć jego wersję elektroniczną zapisaną na płycie CD (w jednym z formatów: .doc, .docx, .rft)
Grafikę zamieszczoną w tekście pracy (zdjęcia, skany dokumentów) należy dołączyć do elektronicznej wersji dokumentu w pojedynczych plikach (każda grafika w osobnym pliku) w formacie .jpg lub .bmp. W zaklejonej kopercie należy umieścić: 4 egzemplarze wydrukowanej pracy oraz płytę CD/DVD z jej wersją elektroniczną.
8. Prace należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną (osobno) do niej zaklejoną kopertę zawierającą dane autora (imię i nazwisko, klasa, szkoła, dokładny adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail oraz oświadczenie podpisane przez autora i osobę udzielającą informacji –Załącznik nr 1).
9. Zgłoszenie się do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie prac w celach wystawienniczych i wydawniczych.
10. Nadesłanych prac organizator nie zwraca uczestnikom.
11. Prace oceniane będą przez jury; decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
12. Terminy konkursu:
ogłoszenie konkursu: 15.05.2015 r. podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek
termin składania prac: do 30.09.2015 r.
rozstrzygnięcie i wręczenie nagród: 14.10.2015 r. godz. 17.00 w Wypożyczalni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej MBP przy ul. Kusocińskiego 2.
O dokładnym terminie rozstrzygnięcia konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie bądź mailowo.
13. Prace należy składać (nadesłać) w godzinach udostępniania zbiorów w Wypożyczalni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 2.
14. Przewidziane są również nagrody niespodzianki – o przyznaniu nagrody niespodzianki (np. wyjazd do Brukseli) decydować będzie unikalny charakter pracy.
15. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.
16. Regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach MBP SCK w Mielcu oraz na stronie internetowej: www.biblioteki.mielec.pl, www.tmzm.mielec.pl, www.slowo.art.pl

a także pod numerem telefonu: 17 585 52 51 wew. 21 lub wew. 26


 Załącznik nr 1 -> Pobierz regulamin, oświadczenie


OŚWIADCZENIE
AUTORA I OSOBY UDZIELAJĄCEJ INFORMACJI


Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu pt. Lotnicze wspomnienia moich najbliższych organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu oraz organizacje pozarządowe promujące tradycje lotnicze w Mielcu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).


.....................................................
Miejscowość , data
………………………………………………………………
podpis autora


………………………………………………………………
podpis osoby udzielającej informacji


 
Podobne tematy:
- II edycja konkursu „Lotnicze wspomnienia moich najbliższych”
-
Ogłoszono wyniki trzech konkursów o tematyce lotniczej
 
  Copyright © 2006-2015 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII