TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
Ile starostwo przeznaczy pieniędzy dla organizacji pozarządowych w 2012 roku
02.12.2011
Ile pieniędzy przeznaczyć na organizacje pozarządowe w 2012 roku - nad tym debatowali radni powiatowi na ostatniej sesji. - Nie rysujmy budżetu przed czasem - protestował jednak radny Osnowski sugerując, by z programu współpracy wykreślić planowaną kwotę 350 tys. złotych.

W myśl ustawy o samorządzie powiatowym, powiat jest związkiem lokalnego społeczeństwa powołanym do wykonywania części zadań publicznych. W zaspokajaniu potrzeb mieszkańców partnerem samorządu powiatowego są organizacje pozarządowe. Lokalne inicjatywy obywatelskie mają ogromne znaczenie przy rozwiązywaniu problemów określonych grup społecznych, zaspokajaniu różnorodnych potrzeb, aspiracji i oczekiwań.

W powiecie mieleckim każdego roku rośnie liczba nowych organizacji. W lipcu 2011 roku było 176 aktywnie współpracujących z powiatem organizacji. Około połowa organizacji pozarządowych działa na terenie miasta Mielca, ale systematycznie wzrasta ilość organizacji non profit tworzonych na terenach wiejskich. Głównymi obszarami pracy organizacji pozarządowych z powiatu mieleckiego są chociażby kultura fizyczna, sport, rekreacja, sztuka, promocja i ochrona zdrowia, porządek i bezpieczeństwo publiczne w tym działalność przeciw pożarowa, a także pomoc społeczna oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nie rysujmy budżetu przed czasem
Miniona sesja rady powiatu mieleckiego była ostatnim dzwonkiem do tego, by zatwierdzić program współpracy powiatu z organizacjami ngo na rok 2012. Paweł Pazdan, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mielcu przedstawił program takiej współpracy, określając w nim m.in. priorytetowe zadania na przyszły rok.

– Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowe oraz wyrównanie szans tych osób. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Ochrona i promocja zdrowia, ratownictwa i ochrona ludzkości – wymieniał Pazdan. Są to trzy pierwsze, w sumie spośród 12 priorytetowych obszarów wokół których opierać mają się działania organizacji pozarządowych. W dalszej kolejności znalazła się także ochrona dóbr kultury i tradycji lokalnej, ekologii i ochrony zwierząt, krajoznawstwa czy upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zadań sporo, ale doświadczenie uczy, że wspomnianych 176 organizacji potrafi wykazać się aktywnością działania. Paweł Pazdan w zaproponowanym programie współpracy określił planowane na jego realizację środki finansowe. – Planuje się, że nie będzie to mniej niż 350 tys. złotych – mówi Pazdan. I tu wśród radnych zaczęły rodzić się wątpliwości. - Nie rysujmy budżetu przed czasem – mówi Andrzej Osnowski, który wyraźnie protestował przeciwko umieszczeniu w programie konkretnej kwoty, jaką powiat miałby przeznaczyć w przyszłym roku na działalność ngo. – To jest zła praktyka. Z całym szacunkiem do dyrektora wydziału zdrowia, ale wyobraźmy sobie, że przyjdą inni i zaproponują ujęcie w swoich programach konkretnej kwoty, jaką powiat będzie miał dla nich przeznaczyć. A co będzie, jeśli powiat tego nie zrobi? – tłumaczył radny Osnowski proponując wykreślenie z programu zdania o kwocie 350 tys. złotych.

To tylko planowanie. Zapis trzeba utrzymać
- Jest to jeden z przykładów braku spójności przepisów. Czystość zasad budowania budżetu nakazywałaby żeby to w ramach prac nad budżetem te kwoty rozstrzygać – zgadzała się z Osnowskim Teresa Gacek, radca prawny starostwa powiatowego. – Z drugiej strony nie ma podstaw, żeby ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie traktować wybiórczo. Przepis mówi, że obligatoryjnymi elementami takiego programu jest m.in. określenie wysokości środków planowanych na realizację programu. Skoro ustawodawca utrzymał ten wymóg to nie możemy zbudować programu, który nie wypełniał by wymogów. Zachowanie zapisu o planowanych środkach jest prawidłowe. Jego brak może budzić zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej – mówiła Teresa Gacek.

- Mieliśmy podobne wątpliwości i konsultowaliśmy to z departamentem pożytku publicznego w ministerstwie pracy i polityki społecznej. Otrzymaliśmy jednoznaczne stanowisko, że powinna być tu wpisana kwota, ponieważ w sytuacji w której nie byłoby tej kwoty, a jest uchwalony budżet, to samo pierwsze zdanie które odnosi się do budżetu oznaczałoby, że w momencie podjęcia uchwały de facto nie ma środków planowanych na realizację tego zadania – argumentował autor programu Paweł Pazdan.

Zgadzał się z tym Andrzej Chrabąszcz, starosta powiatu mieleckiego. – Długo dyskutowaliśmy o tym na spotkaniu zarządu. Doszliśmy jednak do wniosku, że ten zapis będzie najbardziej uniwersalny. Nie odbieramy nim kompetencji radzie powiatu do ustanowienia ostatecznej kwoty jaką przeznaczymy na funkcjonowanie organizacji pozarządowych. Jesteśmy za utrzymaniem tego zapisu w programie – deklarował Chrabąszcz.

Falstartu jednak nie było
Ostatecznie zgłoszona przez Andrzeja Osnowskiego poprawka została przez radnych odrzucona. Chwilę po tym radni przegłosowali natomiast cały program współpracy z organizacjami pozarządowymi zgadzając się jednocześnie z racjami dyrektora Pazdana. – To jest znacznie bardziej elastyczny zapis. Każda kwota in plus nie wymaga zmiany tego programu. Każda kwota in minus owszem, ale w przypadku sztywnej kwoty będziemy właściwie zmuszeni na zmianę tego programu po uchwaleniu budżetu – odnosił się jeszcze do programu Paweł Pazdan.

Budżetowego falstartu zatem nie było. Program współpracy z organizacjami ngo na 2012 rok pokazał tylko planowane środki na poziomie 350 tys. złotych. Ile faktycznie przeznaczy na ten cel rada powiatu? Okaże się na sesji budżetowej, która ma się odbyć w ostatnich dniach tego roku.

źródło: Hej Mielec

  Copyright © 2006-2011 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII